Temeljne pravice

Listina EU o temeljnih pravicah državljanom EU zagotavlja pravico do varstva osebnih podatkov.

Zakonodaja

S sprejetjem novega svežnja o varstvu podatkov maja 2016 smo želeli Evropo prilagoditi digitalni dobi. Več kot 90 % Evropejcev si želi enake pravice do varstva podatkov po vsej EU in ne glede na to, kje se njihovi podatki obdelujejo.

Splošna uredba o varstvu podatkov

Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

Uredba je bistven korak za krepitev temeljnih pravic državljanov v digitalni dobi in spodbujanje poslovanja s poenostavitvijo pravil za podjetja na enotnem digitalnem trgu. En sam akt bo odpravil trenutno razdrobljenost in draga upravna bremena.

Uredba je začela veljati 24. maja 2016 in se bo začela uporabljati s 25. majem 2018.

Policijska direktiva

Direktiva (EU) 2016/680 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v zvezi s kaznivimi dejanji ali izvrševanjem kazenskih sankcij in o prostem pretoku takih podatkov.

Direktiva varuje temeljno pravico državljanov do varstva podatkov, kadar osebne podatke uporabljajo organi kazenskega pregona. Zlasti zagotavlja ustrezno zaščito osebnih podatkov žrtev, prič in oseb, osumljenih kaznivih dejanj, ter bo olajšala čezmejno sodelovanje v boju proti kriminalu in terorizmu.

Direktiva je začela veljati 5. maja 2016. Države EU jo morajo prenesti v nacionalno zakonodajo do 6. maja 2018.

Nacionalni organi za varstvo podatkov

Države EU so ustanovile nacionalne organe, odgovorne za varstvo osebnih podatkov v skladu s členom 8(3) Listine EU o temeljnih pravicah.

Evropski odbor za varstvo podatkov

Nacionalni nadzorni organi trenutno sodelujejo v okviru delovne skupine iz člena 29. Člana skupine sta tudi evropski nadzornik za varstvo podatkov in Evropska komisija. S 25. majem 2018 bo delovno skupino iz člena 29 nadomestil Evropski odbor za varstvo podatkov. Evropski odbor za varstvo podatkov je organ EU s statusom pravne osebe. Pomaga mu neodvisen sekretariat.

Evropski odbor za varstvo podatkov ima na voljo široka pooblastila, ki mu omogočajo odločanje v sporih med nacionalnimi nadzornimi organi, dajanje nasvetov in smernic o ključnih pojmih splošne uredbe o varstvu podatkov in policijske direktive.

Varstvo podatkov v institucijah in organih EU

Zakonodaja

Uredba št. 45/2001 določa pravila, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov v institucijah in organih EU. Evropska komisija je 10. januarja 2017 predstavila predlog za spremembo teh pravil in njihovo uskladitev s splošno uredbo o varstvu podatkov.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Z uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah EU je bil ustanovljen Evropski nadzornik za varstvo podatkov.. Evropski nadzornik za varstvo podatkov je neodvisen organ EU, pristojen za spremljanje uporabe pravil o varstvu podatkov v evropskih institucijah in za obravnavo pritožb.

Uradna oseba za varstvo podatkov Evropske komisije

Evropska komisija je imenovala uradno osebo za varstvo podatkov, ki spremlja uporabo pravil o varstvu podatkov v Evropski komisiji. Uradna oseba za varstvo podatkov neodvisno skrbi za interno uporabo pravil o varstvu podatkov v sodelovanju z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

Financiranje

Program za pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020