Temeljne pravice

Listina EU o temeljnih pravicah državljanom EU zagotavlja pravico do varstva osebnih podatkov.

Protection of personal data

Zakonodaja

S sprejetjem svežnja o varstvu podatkov maja 2016 smo želeli Evropo prilagoditi digitalni dobi. Več kot 90 % Evropejcev si želi enake pravice do varstva podatkov po vsej EU in ne glede na to, kje se njihovi podatki obdelujejo.

Splošna uredba o varstvu podatkov

Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Besedilo uredbe vključuje popravek, objavljen v Uradnem listu Evropske unije z dne 23. maja 2018.

Uredba je bistven korak za krepitev temeljnih pravic posameznikov v digitalni dobi in spodbujanje poslovanja s pojasnitvijo pravil za podjetja in javne organe na enotnem digitalnem trgu. En sam akt odpravlja trenutno razdrobljenost v različnih nacionalnih sistemih in nepotrebna upravna bremena.

Uredba je začela veljati 24. maja 2016 in se je začela uporabljati s 25. majem 2018. Več informacij za podjetja in posameznike.

Informacije o vključitvi splošne uredbe o varstvu podatkov v Sporazum EGP.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

Study on Data Protection Certification Mechanisms

Direktiva o varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj

Direktiva (EU) 2016/680 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v zvezi s kaznivimi dejanji ali izvrševanjem kazenskih sankcij in o prostem pretoku takih podatkov.

Direktiva varuje temeljno pravico državljanov do varstva podatkov, kadar organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj osebne podatke uporabljajo za namene kazenskega pregona. Zlasti zagotavlja ustrezno zaščito osebnih podatkov žrtev, prič in oseb, osumljenih kaznivih dejanj, ter bo olajšala čezmejno sodelovanje v boju proti kriminalu in terorizmu.

Direktiva je začela veljati 5. maja 2016. Države EU so jo morale prenesti v nacionalno zakonodajo do 6. maja 2018.

Nacionalni organi za varstvo podatkov

Države EU so ustanovile nacionalne organe, odgovorne za varstvo osebnih podatkov v skladu s členom 8(3) Listine EU o temeljnih pravicah.

Evropski odbor za varstvo podatkov

Evropski odbor za varstvo podatkov je neodvisen evropski organ, ki skrbi za dosledno uporabo pravil o varstvu podatkov po vsej Evropski uniji. Odbor je bil ustanovljen s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Evropski odbor za varstvo podatkov sestavljajo predstavniki nacionalnih organov za varstvo podatkov iz držav EU/EGP in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Evropska komisija sodeluje pri dejavnostih in sejah odbora, vendar nima glasovalne pravice. Za sekretariat odbora skrbi Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Sekretariat opravlja svoje naloge izključno po navodilih predsednika odbora.

Naloge Evropskega odbora za varstvo podatkov vključujejo predvsem zagotavljanje splošnih smernic o ključnih konceptih Splošne uredbe o varstvu podatkov in direktive o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj, svetovanje Evropski komisiji o vprašanjih, povezanih z varstvom osebnih podatkov in novo predlagano zakonodajo v Evropski uniji ter sprejemanje zavezujočih odločitev v sporih med nacionalnimi nadzornimi organi.

Varstvo podatkov v institucijah in organih EU

Zakonodaja

Uredba št. 2018/1725 določa pravila, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov v institucijah, organih, predstavništvih in agencijah Evropske unije. Usklajena je s Splošno uredbo o varstvu podatkov in direktivo o varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj. Veljati je začela 11. decembra 2018.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Z Uredbo 2018/1725 je bil ustanovljen Evropski nadzornik za varstvo podatkovEvropski nadzornik za varstvo podatkov je neodvisen organ EU, pristojen za spremljanje uporabe pravil o varstvu podatkov v evropskih institucijah in za obravnavo pritožb.

Uradna oseba za varstvo podatkov Evropske komisije

Evropska komisija je imenovala uradno osebo za varstvo podatkov, ki spremlja uporabo pravil o varstvu podatkov v Evropski komisiji. Uradna oseba za varstvo podatkov neodvisno skrbi za interno uporabo pravil o varstvu podatkov v sodelovanju z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

Financiranje

Program za pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020

Dogodek

Dokumenti