Základné právo

V Charte základných práv Európskej únie sa stanovuje, že občania EÚ majú právo na ochranu osobných údajov.

Právne predpisy

Cieľom nového balíku právnych predpisov o ochrane údajov, ktorý bol prijatý v máji 2016, je prispôsobiť Európu digitálnemu veku. Viac než 90 % Európanov si želá rovnaké práva na ochranu osobných údajov v celej EÚ bez ohľadu na to, kde sa tieto údaje spracúvajú.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Toto nariadenie je nevyhnutným krokom smerom k posilneniu základných práv občanov v digitálnom veku a uľahčeniu podnikania zjednodušením pravidiel pre spoločnosti na digitálnom jednotnom trhu. Jednotná právna úprava zároveň skoncuje so súčasnou fragmentáciou a nákladovo náročným administratívnym zaťažením.

Nariadenie nadobudlo účinnosť 24. mája 2016 a uplatňovať sa bude od 25. mája 2018.

Smernica o policajnej spolupráci

Smernica (EÚ) 2016/680 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Smernicou sa chránia základné práva občanov na ochranu osobných údajov v prípadoch, keď osobné údaje používajú orgány presadzovania práva v trestných veciach. Zabezpečí najmä, aby osobné údaje obetí, svedkov a podozrivých zo spáchania trestných činov boli náležite chránené, a uľahčí cezhraničnú spoluprácu v boji proti zločinu a terorizmu.

Smernica nadobudla účinnosť 5. mája 2016 a krajiny EÚ majú povinnosť transponovať ju do svojho vnútroštátneho práva do 6. mája 2018.

Vnútroštátne orgány na ochranu osobných údajov

Krajiny EÚ zriadili vnútroštátne orgány zodpovedné za ochranu osobných údajov v súlade s článkom 8 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie.

Európsky výbor pre ochranu údajov

Vnútroštátne dozorné orgány EÚ v súčasnosti spolupracujú v rámci pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29. Členmi tejto skupiny sú aj európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) a Komisia. Od 25. mája 2018 pracovnú skupinu zriadenú podľa článku 29 nahradí Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB). Tento výbor má status orgánu EÚ s právnou subjektivitou a má k dispozícii nezávislý sekretariát.

EDPB má rozsiahle právomoci rozhodovať o sporoch medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi, poskytovať poradenstvo a usmernenia vo vzťahu ku kľúčovým pojmom v GDPR a smernici o policajnej spolupráci.

Ochrana osobných údajov v inštitúciách a orgánoch EÚ

Právne predpisy

V nariadení 45/2001 sa stanovujú pravidlá uplatniteľné pre spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi EÚ. Komisia 10. januára 2017 predložila návrh na zmenu uvedených pravidiel na účel ich zosúladenia so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Nariadením o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami EÚ sa ustanovil Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS). EDPS je nezávislý orgán EÚ zodpovedný za monitorovanie uplatňovania pravidiel na ochranu osobných údajov v inštitúciách EÚ a za vyšetrovanie sťažností.

Úradník Európskej komisie pre ochranu údajov

Európska komisia ustanovila úradníka pre ochranu údajov, ktorý je zodpovedný za monitorovanie a uplatňovanie pravidiel na ochranu osobných údajov v Európskej komisii. Úradník pre ochranu údajov v spolupráci s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov nezávisle zabezpečuje uplatňovanie pravidiel na ochranu osobných údajov v Európskej komisii.

Financovanie

Program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020