Id-drittijiet fundamentali

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE tistipula li ċ-ċittadini tal-UE għandhom id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali tagħhom.

Il-leġiżlazzjoni

Il-pakkett il-ġdid dwar il-protezzjoni tad-data adottat f’Mejju 2016 għandu l-għan jagħmel lill-Ewropa adatta għall-era diġitali. Aktar minn 90% tal-Ewropej jgħidu li jridu l-istess drittijiet għall-protezzjoni tad-data madwar l-UE u irrispettivament minn fejn tkun ġiet ipproċessata d-data tagħhom.

Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR)

Ir-Regolament (UE) 2016/679 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' din id-data.

Ir-regolament hu pass essenzjali biex jissaħħu d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini fl-era diġitali u jiġi ffaċilitat in-negozju billi jiġu ssimplifikati r-regoli għall-kumpaniji fis-suq uniku diġitali. Liġi waħda se tneħħi wkoll il-frammentazzjoni attwali u l-piżijiet amministrattivi li jiswew ħafna.

Ir-regolament daħal fis-seħħ fl-24 ta’ Mejju 2016 u se japplika mill-25 ta’ Mejju 2018.

Id-Direttiva tal-Pulizija

Id-Direttiva (UE) 2016/680 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali marbuta ma’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta' tali data.

Id-Direttiva tipproteġi d-dritt fundamentali taċ-ċittadini għall-protezzjoni tad-data kull meta d-data personali tintuża mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi kriminali. B’mod partikolari se tiżgura li d-data personali tal-vittmi, ix-xhieda u l-persuni suspettati ta’ delitti huma protetti kif xieraq, u se tiffaċilita l-kooperazzjoni transkonfinali fil-ġlieda kontra l-kriminalità u t-terroriżmu.

Id-Direttiva daħlet fis-seħħ fil-5 ta’ Mejju 2016 u l-pajjiżi tal-UE jridu jittrasponuha fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom sas-6 ta’ Mejju 2018.

L-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data

Il-pajjiżi tal-UE waqqfu korpi nazzjonali responsabbli għall-protezzjoni tad-data personali skont l-Artikolu 8(3) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali tal-UE bħalissa qed jaħdmu flimkien fil-qafas tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD) u l-Kummissjoni huma membri wkoll. Mill-25 ta’ Mejju 2018, il-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 se jiġi sostitwit mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (BEPD). Il-BEPD għandu l-istatus ta’ korp tal-UE b’personalità ġuridika u huwa pprovdut b’segretarjat indipendenti.

Il-BEPD għandu setgħat estensivi biex jiġi ddeterminat tilwim bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, biex jagħti pariri u gwida dwar kunċetti ewlenin tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u d-Direttiva tal-Pulizija.

Il-protezzjoni tad-data fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE

Il-leġiżlazzjoni

Ir-Regolament 45/2001 jistabbilixxi r-regoli applikabbli għall-ipproċessar tad-data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE. Fl-10 ta’ Jannar 2017, il-Kummissjoni ressqet proposta biex temenda dawn ir-regoli biex jinġiebu f’konformità mar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (GDPR).

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Ir-regolament dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali mill-istituzzjonijiet tal-UE stabbilixxa Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD). Il-KEPD huwa korp indipendenti tal-UE responsabbli għall-monitoraġġ tal-applikazzjoni tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data fi ħdan l-istituzzjonijiet Ewropej u għall-investigazzjoni ta’ lmenti.

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissjoni Ewropea ħatret Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data li huwa responsabbli għall-monitoraġġ u l-applikazzjoni tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data fil-Kummissjoni Ewropea. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jiżgura b’mod indipendenti l-applikazzjoni interna tar-regoli ta’ protezzjoni tad-data f’kooperazzjoni mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Il-finanzjament

Il-Programm tad-Drittijiet, l-Ugwaljanza u ċ-Ċittadinanza 2014 -2020