Alapvető jogok

Az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzíti az uniós polgárok jogát a személyes adataik védelméhez.

Protection of personal data

Jogszabályok

A 2016 májusában elfogadott új adatvédelmi csomag célja, hogy felkészítse az EU országait a digitális korra. Az európaiak több mint 90%-a azt szeretné, hogy EU-szerte mindenütt ugyanazok az adatvédelmi jogok illessék meg – függetlenül attól, hol kezelik a személyes adatait.

Az általános adatvédelmi rendelet

(EU) 2016/679 rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

A rendelet kulcsszerepet játszik az alapvető jogok megszilárdításában a digitális korban, és ösztönzőleg hat a kereskedelemre a vállalatokra vonatkozó digitális egységes piaci szabályok egyszerűsítése révén. Az egyetlen átfogó jogszabály meg fogja szüntetni a jelenlegi széttagoltságot és könnyíteni fog a költséges adminisztratív terheken is.

A rendelet 2016. május 24-én lépett hatályba, és 2018. május 25-től alkalmazandó.

A rendőrségi irányelv

(EU) 2016/680 irányelv a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

Az irányelv megvédi a polgárok adatvédelemhez fűződő alapvető jogait azokban az esetekben, amikor a bűnüldöző hatóságok személyes adatokat használnak fel. Gondoskodni fog különösen arról, hogy az áldozatok, a tanúk és a bűncselekményekkel gyanúsítottak személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek, és elő fogja segíteni a határokon átnyúló együttműködést a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben.

Az irányelv 2016. május 5-én lépett hatályba, és az EU-tagországoknak 2018. május 6-ig kell átültetniük azt a nemzeti jogrendszerükbe.

Nemzeti adatvédelmi hatóságok

Az uniós országok adatvédelmi hatóságai felelősek a személyes adatok védelméért az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

Európai Adatvédelmi Testület

Az EU-tagországok nemzeti felügyeleti hatóságai együttműködnek egymással az ún. 29. cikk szerinti – az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmével foglalkozó – munkacsoport keretében. A munkacsoportnak az európai adatvédelmi biztos és a Bizottság szintén tagja. 2018. május 25-én a 29. cikk szerinti munkacsoport megszűnik, s helyébe az Európai Adatvédelmi Testület lép. A testület jogi személyiséggel rendelkező, független titkárságot működtető uniós szerv.

Az Európai Adatvédelmi Testületnek kiterjedt jogköre van: dönt a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti jogvitákban, valamint tanácsokat és eligazítást nyújt az általános adatvédelmi rendelet és a rendőrségi irányelv főbb fogalmaival kapcsolatban.

Adatvédelem az EU intézményeinél és szerveinél

Jogszabályok

A 45/2001/EK rendelet rögzíti a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozására vonatkozó szabályokat. 2017. január 10-én a Bizottság javaslatot terjesztett elő e szabályoknak az általános adatvédelmi rendelethez való hozzáigazítására.

Európai adatvédelmi biztos

Az EU intézményei által kezelt személyes adatok védelméről és szabad áramlásáról szóló rendelet létrehozta az európai adatvédelmi biztos hivatalát. Az európai adatvédelmi biztos független uniós szerv, amely felügyeli, hogy az európai uniós intézmények alkalmazzák-e az adatvédelmi szabályokat, és kivizsgálja az ezzel kapcsolatos panaszokat.

Az Európai Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Az Európai Bizottság által kinevezett adatvédelmi tisztviselő ügyel arra, hogy a Bizottság szervei következetesen betartsák a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat. Az adatvédelmi tisztviselő saját hatáskörében, függetlenül biztosítja az adatvédelmi szabályok intézményen belüli alkalmazását. Ennek során együttműködik az európai adatvédelmi biztossal.

Finanszírozás

Jogok, egyenlőség és polgárság program (2014–2020)

Dokumentumok