Alapjogok

Az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzíti az uniós polgárok jogát a személyes adataik védelméhez.

Protection of personal data

Jogszabályok

A 2016 májusában elfogadott adatvédelmi csomag célja, hogy felkészítse az EU országait a digitális korra. Az európaiak több mint 90%-a azt szeretné, hogy EU-szerte mindenütt ugyanazok az adatvédelmi jogok illessék meg – függetlenül attól, hol kezelik a személyes adatait.

Az általános adatvédelmi rendelet

(EU) 2016/679 rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról – ez a szöveg tartalmazza a Hivatalos Lap 2018. május 23-i számában közzétett helyesbítést.

A rendelet kulcsszerepet játszik az alapvető jogok megszilárdításában a digitális korban, és ösztönzőleg hat a kereskedelemre azáltal, hogy világosabb szabályokat vezet be a vállalkozások és a közigazgatási szervek számára a digitális egységes piacon. Az egyetlen átfogó jogszabály megszünteti a tagállamonként különböző szabályozás jellemezte széttagoltságot és a felesleges adminisztratív terheket.

A rendelet 2016. május 24-én lépett hatályba, és 2018. május 25. óta alkalmazandó. További információk vállalkozásoknak és magánszemélyeknek

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) felvétele az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásba

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

Study on Data Protection Certification Mechanisms

A bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelv

(EU) 2016/680 irányelv a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

Az irányelv megvédi a polgárok adatvédelemhez fűződő alapvető jogait azokban az esetekben, amikor a bűnüldöző hatóságok bűnüldözési célból személyes adatokat használnak fel. Gondoskodni fog különösen arról, hogy az áldozatok, a tanúk és a bűncselekményekkel gyanúsítottak személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek, és elő fogja segíteni a határokon átnyúló együttműködést a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben.

Az irányelv 2016. május 5-én lépett hatályba, és az EU-tagországoknak 2018. május 6-ig kellett átültetniük azt a nemzeti jogrendszerükbe.

Nemzeti adatvédelmi hatóságok

Az uniós országok adatvédelmi hatóságai felelősek a személyes adatok védelméért az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

Európai Adatvédelmi Testület

Az Európai Adatvédelmi Testület független európai szerv, amelynek feladata, hogy az Európai Unió egészében biztosítsa az adatvédelmi szabályok következetes alkalmazását. Az Európai Adatvédelmi Testületet az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hozta létre.

Az Európai Adatvédelmi Testület az EU/EGT-országok nemzeti adatvédelmi hatóságainak képviselőiből és az európai adatvédelmi biztosból áll. Az Európai Bizottság szavazati jog nélkül vesz részt a testület tevékenységeiben és ülésein. Az Európai Adatvédelmi Testület titkárságát az európai adatvédelmi biztos biztosítja. A titkárság kizárólag a testület elnökének utasításai alapján végzi a feladatait.

Az Európai Adatvédelmi Testület fő feladatai a következők: általános iránymutatást nyújt az általános adatvédelmi rendelet és a bűnüldözési irányelv kulcsfogalmaival kapcsolatban, tanácsot ad az Európai Bizottságnak a személyes adatok védelmével és az Európai Unióban javasolt új jogszabályokkal kapcsolatban, valamint kötelező erejű határozatokat fogad el a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti vitákban.

Adatvédelem az EU intézményeinél és szerveinél

Jogszabályok

Az (EU) 2018/1725 rendelet rögzíti a személyes adatok uniós intézmények és szervek általi kezelésére vonatkozó szabályokat, és összhangban van az általános adatvédelmi rendelettel és a bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelvvel. A rendeletet a tagállamoknak 2018. december 11. óta kell alkalmazniuk.

Európai adatvédelmi biztos

Az (EU) 2018/1725 rendelet létrehozta az európai adatvédelmi biztos hivatalát. Az európai adatvédelmi biztos független uniós szerv, amely felügyeli, hogy az európai uniós intézmények alkalmazzák-e az adatvédelmi szabályokat, és kivizsgálja az ezzel kapcsolatos panaszokat.

Az Európai Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Az Európai Bizottság által kinevezett adatvédelmi tisztviselő ügyel arra, hogy a Bizottság szervei következetesen betartsák a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat. Az adatvédelmi tisztviselő saját hatáskörében, függetlenül biztosítja az adatvédelmi szabályok intézményen belüli alkalmazását. Ennek során együttműködik az európai adatvédelmi biztossal.

Finanszírozás

Jogok, egyenlőség és polgárság program (2014–2020)

Rendezvény

Dokumentumok