Ceart bunúsach

Leagtar síos sa Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh go bhfuil sé de cheart ag saoránaigh an Aontais a gcuid sonraí pearsanta a bheith faoi chosaint.

Reachtaíocht

Tá sé d’aidhm ag an bpacáiste nua um chosaint sonraí, a glacadh i mí na Bealtaine 2016, an Eoraip a chur in oiriúint don ré dhigiteach. Deir níos mó ná 90% de mhuintir na hEorpa gur mhaith leo na cearta céanna maidir le cosaint sonraí a bheith acu ar fud an Aontais Eorpaigh,beag beann ar an áit a ndéantar a gcuid sonraí a phróiseáil.

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

Rialachán (AE) 2016/679 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.

Is céim riachtanach é an rialachán chun cearta bunúsacha saoránach a neartú sa ré dhigiteach agus gnó a éascú trí rialacha a shimpliú do ghnólachtaí sa mhargadh aonair digiteach. Le haon dlí amháin gheofar réidh freisin leis an ilroinnt atá ann faoi láthair agus le hualaí costasacha riaracháin.

An 24 Bealtaine 2016 tháinig an rialachán i bhfeidhm agus beidh feidhm aige ón 25 Bealtaine 2018.

An Treoir Phóilíneachta

Treoir (AE) 2016/680 maidir le cosaint daoine nádúrtha i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann le ciontacoiriúlanó le pionóis choiriúla a fhorghníomhú, agus saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.

Leis an treoir sin, cosnaítear an ceart bunúsach atá ag na saoránaigh chun cosaint sonraí aon uair a bhaineann údaráis forghníomhaithe an dlí choiriúil úsáid as sonraí pearsanta. Cinnteofar léi go háirithe go ndéanfar sonraí pearsanta íospartach, finnéithe agus daoine atá in amhras coire a chosaint go cuí agus éascófar léi an comhar trasteorann sa chomhrac in aghaidh na coireachta agus na sceimhlitheoireachta.

An 5 Bealtaine 2016 a tháinig an Treoir i bhfeidhm agus ní mór do na Ballstáit í a thrasuí ina ndlí náisiúnta faoin 6 Bealtaine 2018.

Údaráis náisiúnta um chosaint sonraí

comhlachtaí náisiúnta bunaithe ag na Ballstáit agus é de chúram ar na comhlachtaí sin sonraí pearsanta a chosaint i gcomhréir le hAirteagal 8(3) den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

An Bord Eorpach um Chosaint Sonraí

Tá údaráis mhaoirseachta náisiúnta an Aontais Eorpaigh ag obair le chéile i láthair na huaire faoi chuimsiú Mheitheal Oibre Airteagal 29. Tá an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí agus an Coimisiún ina mbaill den mheitheal freisin. Ón 25 Bealtaine 2018 amach, beidh an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí in ionad Mheitheal Oibre Airteagal 29. Comhlacht de chuid an Aontais a bhfuil pearsantacht dhlítheanach aige, sin é an stádas atá ag an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí agus tá rúnaíocht neamhspleách aige.

Tá cumhachtaí forleathana ag an mBord rialú a thabhair faoi dhíospóidí údaráis mhaoirseachta náisiúnta, agus chun comhairle agus treoir a thabhairt maidir le coincheapa lárnacha de chuid an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí agus na Treorach Póilíneachta.

Cosaint Sonraí in Institiúidí agus Comhlachtaí an Aontais Eorpaigh

Reachtaíocht

Leagtar amach le Rialachán 45/2001 na rialacha is infheidhme maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais. An 10 Eanáir 2017, chuir an Coimisiún togra ar aghaidh chun na rialacha sin a leasú ionas go mbeidís i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí.

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Faoin rialachánar chosaint daoine aonair maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí an Aontais, bunaíodh An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí. Is comhlacht neamhspleách de chuid an Aontais Eorpaigh é an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí arb é cúram atá air monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm rialacha cosanta sonraí laistigh d'Institiúidí an Aontais agus gearáin a imscrúdú.

Oifigeach Cosanta Sonraí sa Choimisiún Eorpach

Oifigeach Cosanta Sonraí ceaptha ag an gCoimisiún Eorpach agus de cúram air rialacha cosanta sonraí sa Choimisiún Eorpach a mhonatóiriú agus a chur i bhfeidhm. Féachann an t-oifigeach cosanta sonraí chuige, ar bhonn neamhspleách, go bhfuil na rialacha um chosaint sonraí á bhfeidhmiú go hinmheánach, i gcomhar leis an maoirseoir Eorpach um chosaint sonraí.

Maoiniú

An Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht 2014-2020