Põhiõigused

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on sätestatud, et ELi kodanikel on õigus oma isikuandmete kaitsele.

Protection of personal data

Õigusaktid

2016. aasta mais vastu võetud andmekaitsepakett aitab viia Euroopa digiajastusse. Enam kui 90% eurooplastest kinnitavad, et nad soovivad kogu ELis ühesuguseid andmekaitseõigusi olenemata sellest, kus nende andmeid töödeldakse.

Isikuandmete kaitse üldmäärus

Määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. Tekst sisaldab 23. mai 2018. aasta ELTs avaldatud parandust.

Määrus on hädavajalik samm, millega tugevdada üksikisikute põhiõigusi digiajastul ja soodustada äritegevust, selgitades äriühingute ja avalik-õiguslike asutuste suhtes kohaldatavaid norme digitaalsel ühtsel turul. Üheainsa õigusakti kehtestamine võimaldab kõrvaldada praeguse killustatuse erinevate riiklike süsteemide vahel ja vähendada tarbetut halduskoormust.

Määrus jõustus 24. mail 2016 ja seda kohaldatakse alates 25. maist 2018. Lisateave ettevõtjatele ja üksikisikutele.

Teave isikuandmete kaitse üldmääruse inkorporeerimise kohta EMP lepingusse.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

Study on Data Protection Certification Mechanisms

Direktiiv isikuandmete kaitse kohta õiguskaitse valdkonnas

Direktiiv 2016/680/EL, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist.

Direktiiviga toetatakse kodanike põhiõigust isikuandmete kaitsele, kui nende isikuandmeid töötlevad kriminaalõiguse rakendamise eest vastutavad asutused õiguskaitse eesmärgil. Eelkõige tagatakse direktiiviga, et kuriteoohvrite, tunnistajate ja kahtlusaluste isikuandmed on nõuetekohaselt kaitstud. See hõlbustab piiriülest koostööd kuritegevuse ja terrorismi vastu võitlemisel.

Direktiiv jõustus 5. mail 2016 ja ELi riigid pidid selle oma õigusesse üle võtma 6. maiks 2018.

Riiklikud andmekaitseasutused

ELi riigid on kooskõlas ELi põhiõiguste harta artikli 8 lõikega 3 loonud isikuandmete kaitse eest vastutavad riiklikud asutused.

Euroopa Andmekaitsenõukogu

Euroopa Andmekaitsenõukogu on sõltumatu Euroopa asutus, mis aitab tagada andmekaitsenormide ühtse kohaldamise kogu Euroopa Liidus. Euroopa Andmekaitsenõukogu loodi isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Euroopa Andmekaitsenõukogu koosneb ELi/EMP riikide riiklike andmekaitseasutuste esindajatest ja Euroopa Andmekaitseinspektorist. Euroopa Komisjon osaleb Euroopa Andmekaitsenõukogu tegevuses ja koosolekutel ilma hääleõiguseta. Euroopa Andmekaitsenõukogul on sekretariaat, mille tagab Euroopa Andmekaitseinspektor. Sekretariaat järgib oma ülesannete täitmisel ainult andmekaitsenõukogu eesistuja juhiseid.

Euroopa Andmekaitsenõukogu ülesanded hõlmavad peamiselt üldiste suuniste andmist isikuandmete kaitse üldmääruse ja õiguskaitsedirektiivi põhimõistete kohta, Euroopa Komisjoni nõustamist küsimustes, mis on seotud isikuandmete kaitse ja uute kavandatavate õigusaktidega Euroopa Liidus, ning siduvate otsuste vastuvõtmist riiklike järelevalveasutuste vahelistes vaidlustes.

Andmekaitse ELi institutsioonides ja asutustes

Õigusaktid

Määruses 2018/1725 sätestatakse eeskirjad, mida kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes Euroopa Liidu institutsioonides, organites, asutustes ja ametites. See on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse ja direktiiviga, mis käsitleb isikuandmete kaitset õiguskaitse valdkonnas. Seda hakati kohaldama 11. detsembril 2018.

Euroopa Andmekaitseinspektor

Määrusega 2018/1725 loodi Euroopa AndmekaitseinspektorEuroopa Andmekaitseinspektor on sõltumatu ELi organ, kelle ülesanne on jälgida andmekaitse-eeskirjade kohaldamist ELi institutsioonides ning uurida kaebusi.

Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Euroopa Komisjon on ametisse määranud andmekaitseametniku, kes vastutab andmekaitse-eeskirjade seire ja kohaldamise eest Euroopa Komisjonis. Andmekaitseametnik tagab sõltumatult andmekaitse-eeskirjade kohaldamise komisjonis ja teeb selleks koostööd Euroopa Andmekaitseinspektoriga.

Rahastamine

Õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm (2014–2020)

Üritus

Dokumendid