Grundlæggende rettigheder

EU's charter om grundlæggende rettigheder giver EU-borgerne ret til beskyttelse af deres personoplysninger.

Protection of personal data

Lovgivning

Den databeskyttelsespakke, som blev vedtaget i maj 2016, skal gøre Europa klar til den digitale tidsalder. Over 90 % af europæerne siger, at de ønsker de samme databeskyttelsesrettigheder i hele EU – uanset hvor deres data behandles.

Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR)

GDPR's fulde navn er "forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger". Teksten indeholder en berigtigelse, der blev offentliggjort i EUT den 23. maj 2018.

Forordningen er et vigtigt skridt til at styrke privatpersoners grundlæggende rettigheder i den digitale tidsalder og hjælpe erhvervslivet med klarere regler for virksomheder og offentlige organer på det digitale indre marked. En sådan fælles lov gør desuden de forskellige nationale systemer mere ensartede og fjerner unødvendige administrative byrder.

Forordningen trådte i kraft den 24. maj 2016 og har været gældende siden den 25. maj 2018. Mere information til virksomheder og privatpersoner.

Læs om indarbejdelsen af GDPR i EØS-aftalen.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

Study on Data Protection Certification Mechanisms

Direktivet om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet

Dette direktivs fulde navn er "direktiv (EU) 2016/680 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i forbindelse med strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger" og kaldes også retshåndhævelsesdirektivet.

Retshåndhævelsesdirektivet beskytter borgernes grundlæggende ret til databeskyttelse, når deres personoplysninger anvendes af strafferetshåndhævende myndigheder til retshåndhævelsesformål. Det sikrer især, at ofres, vidners og mistænktes personoplysninger beskyttes, og letter samarbejdet på tværs af lande om bekæmpelsen af kriminalitet og terrorisme.

Direktivet trådte i kraft den 5. maj 2016, og EU-landene skulle gennemføre det i deres nationale lovgivning inden den 6. maj 2018.

Nationale databeskyttelsesmyndigheder

EU-landene har oprettet nationale organer med ansvar for beskyttelse af personoplysninger i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Det Europæiske Databeskyttelsesråd er et uafhængigt europæisk organ, der sikrer en konsekvent anvendelse af databeskyttelsesreglerne i hele EU. Det Europæiske Databeskyttelsesråd blev oprettet ved den generelle forordning om databeskyttelse.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd består af repræsentanter for de nationale databeskyttelsesmyndigheder i EU- og EØS-landene og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Europa-Kommissionen deltager i rådets aktiviteter og møder uden at have stemmeret. Databeskyttelsesrådets sekretariat varetages af rådet selv. Sekretariatet udfører udelukkende sine opgaver efter instruks fra formanden for Databeskyttelsesrådet.

Databeskyttelsesrådets opgaver består primært i at vejlede generelt om de centrale emner i GDPR og retshåndhævelsesdirektivet, rådgive Europa-Kommissionen om beskyttelse af personoplysninger og nye lovforslag i EU og vedtage bindende afgørelser i tvister mellem de enkelte landes tilsynsmyndigheder.

Databeskyttelse i EU's institutioner og organer

Lovgivning

Forordning 2018/1725 fastsætter reglerne for behandling af personoplysninger i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer. Den er i tråd med den generelle forordning om databeskyttelse og retshåndhævelsesdirektivet. Forordningen har været gældende siden den 11. december 2018.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Med forordning 2018/1725 oprettedes desuden kontrolmyndigheden Den Europæiske Tilsynsførende for DatabeskyttelseDen Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er et uafhængigt EU-organ med ansvar for overvågning af anvendelsen af databeskyttelsesreglerne i de europæiske institutioner og for behandling af klager.

Europa-Kommissionens databeskyttelsesansvarlige

Europa-Kommissionen har udpeget en databeskyttelsesansvarlig, som har ansvaret for at overvåge anvendelsen af databeskyttelsesreglerne i Europa-Kommissionen. Den databeskyttelsesansvarlige sørger uafhængigt for, at databeskyttelsesreglerne anvendes internt i Kommissionen i samarbejde med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Finansiering

Programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab 2014-2020

Arrangement

Dokumenter