Základní právo

Listina základních práv určuje občanům EU právo na ochranu jejich osobních údajů.

Protection of personal data

Související právní předpisy

V květnu 2016 byl přijat nový balíček opatření na ochranu údajů, který má odpovídat podmínkám digitálního věku. Více než 90 % Evropanů si přeje, aby byla v celé EU zaručena stejná práva na ochranu údajů, bez ohledu na to, kde se zpracovávají.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Toto nařízení představuje nezbytný krok k posílení základních práv občanů v digitálním věku. Zároveň usnadňuje podnikání tím, že zjednodušuje pravidla pro společnosti na jednotném digitálním trhu. Sloučením pravidel do jediného právního předpisu se rovněž odstraní stávající roztříštěnost a nákladná administrativní zátěž.

Nařízení vstoupilo v platnost 24. května 2016 a uplatňovat se začne od 25. května 2018.

Směrnice o policii

Směrnice (EU) 2016/680 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů.

Na základě této směrnice je občanům zajištěna ochrana jednoho ze základních lidských práv – práva na ochranu údajů – v případech, kdy s osobními údaji nakládají donucovací orgány v trestních věcech. Směrnice má zajistit především řádnou ochranu osobních dat obětí, svědků a osob podezřelých ze spáchání trestného činu. Dále má usnadnit přeshraniční spolupráci v boji proti trestné činnosti a terorismu.

Směrnice vstoupila v platnost 5. května 2016 a členské státy EU ji musí provést do vlastních předpisů do 6. května 2018.

Vnitrostátní orgány pro ochranu údajů

Země Unie zřídily vnitrostátní orgány, které odpovídají za ochranu osobních údajů v souladu s čl. 8 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie.

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Orgány dohledu členských zemí EU v současné době rozvíjejí spolupráci v rámci Pracovní skupiny zřízené podle článku 29. Jejími členy je i Evropská komise a Evropský inspektor ochrany údajů. Dne 25. května 2018 bude tato skupina nahrazena Evropským sborem pro ochranu osobních údajů. Ten bude mít status instituce EU s právní subjektivitou. Bude mít k dispozici nezávislý sekretariát a

mandát k rozhodování sporů mezi vnitrostátními orgány dohledu. Dále bude poskytovat poradenství ohledně klíčových konceptů Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a směrnice o policii.

Ochrana údajů v orgánech a institucích EU

Související právní předpisy

Nařízení (ES) č. 45/2001 stanoví pravidla, jež se uplatňují při zpracovávání osobních údajů ze strany orgánů a institucí EU. Dne 10. ledna 2017 předložila Komise návrh na úpravu těchto pravidel, který má zajistit, že jsou v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Evropský inspektor ochrany údajů

Nařízením o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství se zřídil úřad Evropského inspektora ochrany údajů. Jde o nezávislou instituci EU, která odpovídá za dohled nad uplatňováním pravidel pro ochranu údajů v evropských orgánech a při šetření stížností.

Inspektor ochrany údajů Evropské komise

Evropská komise jmenovala Inspektora ochrany údajů, který odpovídá za dohled nad uplatňováním pravidel ochrany údajů v Evropské komisi. Inspektor zajišťuje nezávisle, avšak ve spolupráci s Evropským inspektorem ochrany údajů, aby se interně uplatňovala pravidla ochrany údajů.

Financování

Program Právo, rovnost a občanství, období 2014–2020

Dokumenty