Αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές — Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές

Επικαιροποίηση των κανόνων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των καταναλωτών· σχετικές οδηγίες, έλεγχος καταλληλότητας, δημόσια διαβούλευση και αποτελέσματα, και η νέα συμφωνία για τους καταναλωτές.

Δίκαιο των καταναλωτικών συμβάσεων

Νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών που αφορά συμβατικά ζητήματα μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C), όπως το δικαίωμα υπαναχώρησης, η νόμιμη εγγύηση και οι καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων

Νομοθεσία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Οδηγίες για την αναγραφή των τιμών και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Νομοθεσία για τα ταξίδια και τη χρονομεριστική μίσθωση

Νομοθεσία της ΕΕ για τα οργανωμένα ταξίδια και τις συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης.

Οδηγία περί των αγωγών παραλείψεως

Η οδηγία περί των αγωγών παραλείψεως διασφαλίζει την προάσπιση των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά.

Κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών

Σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ που αντιμετωπίζει παραβιάσεις των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών όταν ο έμπορος και ο καταναλωτής βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες.