Nová dohoda pre spotrebiteľov

Iniciatíva Nová dohoda pre spotrebiteľov bola zameraná na posilnenie presadzovania spotrebiteľského práva EÚ z dôvodu rastúceho rizika porušovania práv v celej EÚ a na modernizáciu pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa vzhľadom na vývoj na trhu. Komisia ju prijala 11. apríla 2018.

Pozostávala z dvoch návrhov smerníc a oznámenia. 

  • COM(2018) 183: oznámenie o Novej dohode so spotrebiteľom.
  • COM(2018) 184: návrh týkajúci sa žalôb v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a zrušenia smernice 2009/22/ES o súdnych príkazoch (ďalej len „návrh týkajúci sa žalôb v zastúpení“).
  • COM(2018) 185: návrh na zmenu smernice 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, smernice 98/6/ES o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi, smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom a smernice 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov (ďalej len „návrh týkajúci sa lepšieho presadzovania a modernizácie predpisov Únie“).

Európsky parlament a Rada prijali v nadväznosti na tieto návrhy 27. novembra 2019 smernicu o lepšom presadzovaní a modernizácii predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

Informácie o tejto novej smernici sú uvedené v prehľade k novej dohode: Aké výhody získam ako spotrebiteľ?

Smernica o žalobách v zastúpení bola prijatá 25. novembra 2020.

Členské štáty budú musieť túto smernicu transponovať do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov do 25. decembra 2022 a do 25. júna 2023 budú musieť začať uplatňovať vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa táto smernica transponuje.

Smernice, na ktoré sa vzťahujú legislatívne návrhy Novej dohody pre spotrebiteľov

Unfair commercial practices directive

Unfair contract terms directive

Smernica o súdnych príkazoch

Consumer rights directive

Price indication directive

Posúdenie vplyvu a hodnotenie (kontrola vhodnosti)

Legislatívne návrhy balíka novej dohody vychádzali z posúdenia vplyvu zahŕňajúceho verejnú konzultáciu:

Verejná konzultácia o cielenej revízii smerníc EÚ z oblasti spotrebiteľského práva

Impact assessment - New Deal for Consumers

Summary of the Impact Assessment - New Deal for Consumers

StiahnuťPDF - 383.3 KB

Prijatie balíka novej dohody nadväzuje na komplexné hodnotenie smerníc v oblasti spotrebiteľského práva EÚ, ktorého výsledky boli uverejnené 29. mája 2017.

V tomto hodnotení – kontrole vhodnosti – sa posudzovalo, či sú súčasné smernice v oblasti spotrebiteľského práva a marketingu naďalej „vhodné na daný účel“. Zároveň sa vykonalo osobitné hodnotenie smernice 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov. 

StiahnuťPDF - 497.5 KB

Dialóg s občanmi o Novej dohode pre spotrebiteľov

Táto séria podujatí v členských štátoch bola zameraná na informovanie spotrebiteľov o opatreniach EÚ na ochranu ich práv. Spotrebitelia mali zároveň možnosť navrhovať, ako by mala EÚ riešiť ich ťažkosti.

Dokumenty