Typer av EU-rättsakter

Typer av EU-rättsakter

Läs om vilka typer av EU-lagar som finns och hur de fungerar.

Nämnden för lagstiftningskontroll

Nämnden för lagstiftningskontroll

Nämnden för lagstiftningskontroll är ett oberoende rådgivande organ vid kommissionen och en central kontroll- och stödinstans för kommissionens konsekvensbedömningar och utvärderingar. Nämnden granskar och yttrar sig om alla kommissionens utkast till konsekvensbedömningar samt större utvärderingar och kontroller av ändamålsenligheten hos gällande lagstiftning.