Видове законодателство на ЕС

Видове законодателство на ЕС

Вижте какви са различните видове законодателни актове на ЕС и последствията от тях.

Комитет за регулаторен контрол

Комитет за регулаторен контрол

Комитетът за регулаторен контрол е независим орган на Комисията, който съветва комисарите. Комитетът играе главна роля при контрола на качеството и подпомага Комисията в работата ѝ по оценки на въздействието и оценяване. Комитетът разглежда и изготвя становища и препоръки по всички проекти на оценки на въздействието на Комисията, както и във връзка с важни оценки и проверки за пригодност на съществуващото законодателство.