Naloge

Odbor za regulativni nadzor je neodvisni organ Komisije, ki svetuje kolegiju. Ima vlogo osrednjega organa za nadzor kakovosti in podporo pri ocenjevanju učinka in vrednotenju ukrepov. Odbor pregleda ter izda mnenja in priporočila v zvezi z vsemi osnutki vrednotenj Komisije ter pomembnejšimi ocenami in preverjanji ustreznosti.

Zagotavljanje kakovosti

Odbor za regulativni nadzor je nadomestil prejšnji odbor za oceno učinka in ima večje pristojnosti od svojega predhodnika. Njegovo delo sodi v okvir prizadevanj za boljše pravno urejanje.

Odbor pregleda osnutke priporočil in izda mnenje o kakovosti za:

Mnenje odbora vsebuje priporočila za službe Komisije o tem, kako izboljšati osnutke poročil.

Delovanje

Preden lahko Komisija sprejme pobudo in spremljajočo oceno učinka, potrebuje pozitivno mnenje odbora. Če je mnenje negativno, je treba osnutek poročila pregledati in ga ponovno predložiti odboru. Mnenje odbora spremlja predlagano pobudo skupaj z oceno učinka skozi celoten postopek odločanja Evropske komisije.

Ko Komisija sprejme ustrezni predlog, vse ocene učinka in spremljajoča mnenja objavi na spletu.

Seznam zadev, ki jih je obravnaval odbor na sestankih ali po pisnem postopku, je objavljen na spletu.

Sestava

Odboru predseduje generalni direktor službe Evropske komisije, sestavljajo ga:

  • 3 visoki uradniki Komisije
  • 3 strokovnjaki iz organizacij zunaj Komisije

Vsi člani so v odboru zaposleni za poln delovni čas in nimajo drugih političnih odgovornosti, tako lahko odbor svoje delo opravlja neodvisno od služb Komisije, ki pripravljajo politike, in od drugih evropskih institucij, organov in agencij.

Člani odbora za regulativni nadzor

Poročila in statistični podatki odbora za regulativni nadzor

Najnovejše

Dokumenti

PrenesiPDF - 1.6 MB
PrenesiPDF - 191.8 KB
PrenesiPDF - 108 KB