Zakres działalności

Rada ds. Kontroli Regulacyjnej jest niezależnym podmiotem działającym w ramach Komisji Europejskiej, który doradza kolegium komisarzy. Zapewnia ona centralną kontrolę jakości i wsparcie przy opracowywaniu przez Komisję ocen skutków i ewaluacji na wczesnych etapach procesu ustawodawczego (rys.1). Wyniki prac rady nad ocenami skutków są uwzględniane w kolejnych ewaluacjach i vice versa (rys. 2).

Rada analizuje wszystkie projekty ocen skutków wydawane przez Komisję, kontrole sprawności i inne kompleksowe oceny istniejącego prawodawstwa oraz wydaje opinie i zalecenia na ich temat. Rada zapewnia również Sekretariatowi Generalnemu Komisji doradztwo w zakresie lepszego stanowienia prawa.

Plan operacyjny Rady ds. Kontroli Regulacyjnej

RSB Image 1

Rys. 1

RSB figure 2

Rys. 2

Zapewnianie jakości

Zadaniem rady jest zapewnianie jakości realizowanych przez Komisję ocen skutków, kontroli sprawności i kompleksowych ocen, co umożliwia Komisji podejmowanie decyzji na szczeblu politycznym w oparciu o najbardziej wiarygodne informacje oraz opinie zainteresowanych stron.

Po przeprowadzeniu analizy rada wydaje opinie na temat jakości projektów sprawozdań dotyczących:

  • ocen skutków opracowywanych na etapie przygotowywania nowych inicjatyw
  • głównych późniejszych ocen danej polityki lub aktu prawnego oraz kontroli sprawności różnych polityk i przepisów./info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/evaluating-laws_pl 

Opinie rady zawierają zalecenia dla służb Komisji dotyczące sposobu ulepszania projektów sprawozdań. Rada nie podejmuje decyzji w sprawie inicjatyw ani celów politycznych: należy to do zadań kolegium komisarzy.

Sposób funkcjonowania

Ocena skutków

Opinie na temat ocen skutków wydawane przez radę mogą być „pozytywne”, „pozytywne z zastrzeżeniami” lub „negatywne”.

Opinia pozytywna lub pozytywna z zastrzeżeniami wymagana jest w przypadku inicjatywy, której towarzyszy ocena skutków, zanim inicjatywa taka zostanie przedłożona do przyjęcia przez Komisję. Jeśli opinia jest negatywna, projekt sprawozdania należy poprawić i ponownie przedstawić go radzie. Dopiero wówczas można kontynuować prace. Jeżeli rada dwukrotnie wydała opinię negatywną, tylko wiceprzewodniczący do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania może przedłożyć inicjatywę kolegium komisarzy, które decyduje, czy podjąć dalsze działania.

Opinia rady towarzyszy projektowi inicjatywy wraz z oceną skutków podczas całego procesu decyzyjnego w Komisji.

Ewaluacja

Opinie na temat ewaluacji wydawane przez radę mogą być „pozytywne” lub „negatywne”.

Opinia negatywna nie uniemożliwia właściwym służbom Komisji sfinalizowania i opublikowania kontroli sprawności lub sprawozdania z oceny. Służby te mogą jednak dobrowolnie jeszcze raz przedstawić sprawozdanie radzie do ponownego zaopiniowania. Niezależnie od przypadku wymaga się, aby dział odpowiedzialny za konkretny dokument wprowadzał do niego poprawki i uwzględniał opinie rady.

Rada nie dokonuje przeglądu wszystkich ewaluacji Komisji: co roku, w oparciu o znaczenie danej oceny oraz priorytety polityczne Komisji, do przeglądu wybierana jest określona liczba kompleksowych ocen. Kontrole sprawności zawsze są analizowane.

Po przyjęciu danego wniosku przez Komisję wszystkie oceny skutków oraz powiązane opinie rady są publikowane w internecie. Sprawozdania z ocen i ocen adekwatności oraz związane z nimi opinie rady również są publikowane online.

Lista spraw zbadanych przez radę jest publikowana w internecie.

Skład

W skład rady wchodzi siedmiu członków:

  • dyrektor generalny, który jest przewodniczącym rady
  • trzech wysokiej rangi urzędników Komisji
  • trzech ekspertów rekrutowanych spoza służb Komisji

Wszyscy członkowie rady pełnią swoje obowiązki w pełnym wymiarze czasu pracy i nie mogą pełnić innych funkcji politycznych. Ich kadencja jest nieodnawialna i trwa trzy lata. W sytuacjach wyjątkowych może ona zostać przedłużona o okres do jednego roku. Rada działa niezależnie od departamentów zajmujących się kształtowaniem polityki oraz wszelkich instytucji, organów, urzędów lub agencji UE.

Członkowie Rady ds. Kontroli Regulacyjnej

Sprawozdania roczne

Rada ds. Kontroli Regulacyjnej wypełnia swoje obowiązki w zakresie sprawozdawczości. Co roku publikuje sprawozdanie, w którym opisuje, jak wywiązywała się ze swoich zadań. W sprawozdaniach odnotowywane są również aktualne tendencje i praktyki w dziedzinie polityki lepszego stanowienia prawa, ponieważ mają one związek z Komisją Europejską.

Rada ds. Kontroli Regulacyjnej – sprawozdanie roczne (2019 r.)

Rada ds. Kontroli Regulacyjnej – sprawozdanie roczne (2018 r.)

Rada ds. Kontroli Regulacyjnej – sprawozdanie roczne (2017 r.)

Rada ds. Kontroli Regulacyjnej – sprawozdanie roczne (2016 r.)

Sprawozdania z poprzednich lat

Wydarzenia

Aktualności

Dokumenty

PobierzPDF - 249.3 KB
PobierzPDF - 293.8 KB
PobierzPDF - 108 KB