Darbības

Regulējuma kontroles padome ir neatkarīga Komisijas struktūra, kas sniedz padomus komisāru kolēģijai. Tā nodrošina kvalitāti un atbalsta Komisijas darbu attiecībā uz ietekmes analīzi un izvērtējumiem likumdošanas procesa sākotnējos posmos (1. attēls). Padomes darbs attiecībā uz ietekmes analīzi nostiprina turpmākos izvērtējumus, un otrādi (2. attēls).

Padome pārbauda visus Komisijas ietekmes novērtējumu projektus, kā arī spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaudes un galvenos izvērtējumus un par tiem sniedz atzinumus un ieteikumus. Tā konsultē arī Komisijas Ģenerālsekretariātu par labāka regulējuma politiku.

Regulējuma kontroles padomes darbības

RSB Image 1

1. attēls.

RSB figure 2

2. attēls.

Kvalitātes nodrošināšana

Padomes pamatuzdevums ir nodrošināt Komisijas ietekmes novērtējumu, atbilstības pārbaužu un galveno novērtējumu kvalitāti Komisijas politiskajā līmenī, lai tā varētu pieņemt lēmumus, pamatojoties uz labāko pieejamo informāciju un ieinteresēto personu viedokļiem.

Regulējuma kontroles padome izskata ziņojumu projektus un sniedz atzinumus par to kvalitāti. Šie projekti ir saistīti ar

  • ietekmes novērtējumiem, kas tiek izstrādāti, sagatavojot jaunas iniciatīvas,
  • lieliem retrospektīviem atsevišķas politikas jomas vai tiesību akta izvērtējumiem un vairāku politikas jomu un tiesību aktu atbilstības pārbaudēm./info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/evaluating-laws_lv 

Šīs padomes atzinumi ietver ieteikumus Komisijas dienestiem, kā uzlabot ziņojumu projektu kvalitāti. Padome nelemj par iniciatīvām vai politikas mērķiem: to dara komisāru kolēģija.

Kā tas notiek

Ietekmes novērtējumi

Padomes atzinumi par ietekmes novērtējumiem var būt “pozitīvi”, “pozitīvi ar atrunām” vai “negatīvi”.

No Regulējuma kontroles padomes jāsaņem pozitīvs atzinums vai pozitīvs atzinums ar atrunām, lai kādu iniciatīvu, ko papildina ietekmes novērtējums, Komisija varētu nodot pieņemšanai. Ja atzinums ir negatīvs, ziņojuma projekts ir jāpārskata un vēlreiz jāiesniedz padomei, lai Komisija varētu turpināt procedūru. Ja padome divreiz ir sniegusi negatīvu atzinumu, tikai priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu var iesniegt iniciatīvu komisāru kolēģijai, lai izlemtu, vai procedūra ir jāturpina vai ne.

Padomes atzinuma projekts papildina iniciatīvas projektu un ietekmes novērtējumu visā Komisijas lēmumu pieņemšanas procesā.

Izvērtēšana

Padomes sniegtie atzinumi par izvērtējumiem var būt “pozitīvi” vai “negatīvi”.

Negatīvs atzinums neliedz Komisijas kompetentajam dienestam pabeigt un publicēt atbilstības pārbaudes vai izvērtējuma ziņojumu. Tomēr Komisija var tos atkārtoti iesniegt padomei otram fakultatīvam atzinumam. Abos gadījumos vadošajai struktūrvienībai vienmēr jāuzlabo šie ziņojumi un jāņem vērā Padomes ieteikumi.

Padome neizskata visus Komisijas izvērtējumus. Katru gadu tiek atlasīti tikai noteikts skaits nozīmīgu izvērtējumu, pamatojoties uz to svarīgumu un Komisijas politiskajām prioritātēm. “Atbilstības pārbaudes” vienmēr tiek pārbaudītas.

Visus ietekmes novērtējumus un ar tiem saistītos padomes atzinumus publicē tiešsaistē pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi attiecīgo priekšlikumu. Ziņojumi par izvērtējumiem un atbilstības pārbaudēm un attiecīgie padomes atzinumi arī tiek publicēti tiešsaistē.

Padomes analizēto lietu saraksts ir publicēts tiešsaistē.

Sastāvs

Padomē ir 7 locekļi:

  • Komisijas ģenerāldirektors, kurš vada padomi,
  • trīs augsta līmeņa Komisijas amatpersonas,
  • trīs ārējie eksperti.

Visi padomes locekļi strādā pilnu slodzi, neieņemot citus politiskus posteņus. Viņu pilnvarām ir triju gadu termiņš, ko nevar atjaunot, bet ārkārtas apstākļos var pagarināt lielākais uz vienu gadu. Padome strādā neatkarīgi no politikas izstrādes nodaļām un ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām.

Regulējuma kontroles padomes locekļi

Gada pārskati

Regulējuma kontroles padome atskaitās par savu darbu. Ik gadu tā publicē pārskatu, kurā izklāsta, ko darījusi, lai pildītu savu uzdevumu. Gada pārskatā analizē arī Eiropas Komisijas regulējuma uzlabošanas centienu aktuālās tendences un praksi.

Regulējuma kontroles padomes 2019. gada pārskats

Regulējuma kontroles padomes 2018. gada pārskats

Regulējuma kontroles padomes 2017. gada pārskats

Regulējuma kontroles padomes 2016. gada pārskats

Agrākie pārskati

Notikumi

Jaunumi

Dokumenti

LejupielādētPDF - 249.3 KB
LejupielādētPDF - 293.8 KB
LejupielādētPDF - 108 KB