Veikla

Reglamentavimo patikros valdyba yra nepriklausoma Komisijos įstaiga, teikianti konsultacijas Komisijos nariams. Ji užtikrina centrinę kokybės kontrolę ir padeda Komisijai ankstyvaisiais teisėkūros proceso etapais vykdyti poveikio vertinimo ir kitą vertinimo darbą (1 pav.). Su poveikio vertinimais susijęs valdybos darbas padeda užtikrinti geresnę paskesnių vertinimų kokybę ir atvirkščiai (2 pav.).

Valdyba peržiūri visus Komisijos poveikio vertinimo projektus, tinkamumo patikras bei svarbiausius galiojančių teisės aktų vertinimus ir apie juos skelbia nuomones bei rekomendacijas. Be to, valdyba teikia kompleksinius patarimus dėl geresnio reglamentavimo Komisijos generaliniam sekretoriatui.

Reglamentavimo patikros valdybos veiklos planas

RSB Image 1

1 pav.

RSB figure 2

2 pav.

Kokybės užtikrinimo užduotis

Valdybos užduotis – užtikrinti Komisijos poveikio vertinimų, tinkamumo patikrų bei svarbiausių vertinimų kokybę politiniu Komisijos lygmeniu, kad ji galėtų priimti sprendimus remdamasi geriausia turima informacija ir suinteresuotųjų subjektų nuomonėmis.

Valdyba nagrinėja ataskaitų projektus ir priima nuomones apie jų kokybę. Tos ataskaitos susijusios su:

  • poveikio vertinimu, atliekamu rengiant naujas iniciatyvas;
  • svarbiausiais retrospektyviais vienos politikos krypties arba teisės akto vertinimais ir kelių politikos krypčių arba teisės aktų tinkamumo patikromis./info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/evaluating-laws_lt 

Valdybos nuomonėse Komisijos tarnyboms pateikiama rekomendacijų, kaip tobulinti ataskaitų projektus. Valdyba nepriima sprendimų dėl iniciatyvų arba politikos tikslų – tai Komisijos narių kolegijos kompetencija.

Kokios tvarkos laikomasi?

Poveikio vertinimas

Valdybos nuomonė apie poveikio vertinimą gali būti „teigiama“, „teigiama su išlygomis“ arba „neigiama“.

Kad iniciatyva, prie kurios pridėtas poveikio vertinimas, būtų pateikta priimti Komisijai, reikia teigiamos arba teigiamos su išlygomis valdybos nuomonės. Jei nuomonė neigiama, prieš tai darant ataskaitos projektas turi būti persvarstytas ir pateiktas valdybai iš naujo. Jei valdyba du kartus pateikia neigiamą nuomonę, tik už institucijų ryšius ir perspektyvas atsakingas pirmininko pavaduotojas gali pateikti iniciatyvą Komisijos narių kolegijai, kad ji nuspręstų, ar imtis tolesnių veiksmų.

Valdybos nuomonė lieka pridėta prie iniciatyvos projekto ir poveikio vertinimo per visą Komisijos politinio sprendimo priėmimo procesą.

Vertinimas

Valdybos nuomonė apie vertinimą gali būti „teigiama“, arba „neigiama“.

Jei nuomonė neigiama, atsakingas Komisijos padalinys vis tiek gali užbaigti ir paskelbti tinkamumo patikros arba vertinimo ataskaitą. Tačiau jis gali savanoriškai dar kartą pateikti ataskaitą valdybai, kad gautų antrą nuomonę. Bet kokiu atveju vadovaujantis padalinys visada turėtų patobulinti savo ataskaitas ir atsižvelgti į valdybos rekomendacijas.

Valdyba peržiūri ne visus Komisijos vertinimus – kasmet atrenkama tik keletas svarbiausių vertinimų, atsižvelgiant į jų svarbą ir Komisijos politikos prioritetus. Tinkamumo patikros tikrinamos visada.

Komisijai priėmus pasiūlymą, visi poveikio vertinimai ir susijusios valdybos nuomonės paskelbiami internete. Vertinimo ir tinkamumo patikrų ataskaitos bei susijusios valdybos nuomonės taip pat skelbiamos internete.

Valdybos nagrinėtų klausimų sąrašas skelbiamas internete.

Sudėtis

Vadybą sudaro 7 nariai:

  • vadybai pirmininkaujantis Komisijos generalinis direktorius,
  • trys aukšto lygio Komisijos pareigūnai,
  • trys Europos Komisijai nepriklausantys ekspertai.

Visi nariai valdyboje dirba visą darbo dieną ir neturi kitų politinių pareigų. Jie skiriami vienkartinei trejų metų kadencijai, tačiau išskirtinėmis aplinkybėmis ji gali būti pratęsta ne ilgiau kaip vieniems metams. Valdyba veikia nepriklausomai nuo politikos formavimo departamentų, ES institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų.

Reglamentavimo patikros valdybos nariai

Metinės ataskaitos

Reglamentavimo patikros valdyba atsiskaito už savo darbą. Ji skelbia metines ataskaitas, kuriose išdėstoma, ką valdyba nuveikė vykdydama savo užduotį. Be to, metinėse ataskaitose analizuojamos to laikotarpio geresnio reglamentavimo politikos tendencijos ir praktika, kurios yra svarbios Europos Komisijai.

Reglamentavimo patikros valdybos 2021 m. metinė ataskaita

Reglamentavimo patikros valdybos 2020 m. metinė ataskaita

Reglamentavimo patikros valdybos 2019 m. metinė ataskaita

Reglamentavimo patikros valdybos 2018 m. metinė ataskaita

Reglamentavimo patikros valdybos 2017 m. metinė ataskaita

Reglamentavimo patikros valdybos 2016 m. metinė ataskaita

Ankstesnės ataskaitos

Renginiai

Naujausia

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 249.3 KB
ParsisiųsdintiPDF - 293.8 KB
ParsisiųsdintiPDF - 108 KB