Какво прави?

Комитетът за регулаторен контрол е независим орган на Комисията, който съветва комисарите. Комитетът играе главна роля при контрола на качеството и подпомага Комисията в работата ѝ по оценки на въздействието и оценяване. Комитетът разглежда и изготвя становища и препоръки по всички проекти на оценки на въздействието на Комисията, както и във връзка с важни оценки и проверки за пригодност на съществуващото законодателство.

Осигуряване на качеството

Комитетът за регулаторен контрол заменя Комитета по оценка на въздействието и има по-широки отговорности от него. Чрез своята работа Комитетът допринася за изпълнението на програмата за по-добро регулиране.

Той проучва и излиза със становища за качеството на проектите за доклади, свързани с:

Становищата на Комитета съдържат препоръки за службите на Комисията относно начините за подобряване на проектодокладите.

Как функционира?

За да може дадена инициатива, придружена от оценка на въздействието, да бъде внесена за приемане от Комисията, е необходимо положителното становище на Комитета. В случай на отрицателно становище, проектът на доклад трябва да бъде преразгледан и представен на Комитета за ново становище. Становището придружава проекта на инициативата заедно с оценката на въздействието през целия процес на вземане на политически решения на Комисията.

Всички оценки на въздействието и свързаните с тях становища на Комитета се публикуват онлайн, след като Комисията приеме съответното предложение.

Списъкът на случаите, анализирани на заседания на Комитета или по писмена процедура, се публикува онлайн.

Състав

Комитетът се председателства от генерален директор от Комисията и се състои от:

  • трима високопоставени служители на Комисията
  • трима експерти, подбрани извън Комисията

Всички членове работят за комитета на пълно работно време и нямат други политически отговорности. Комитетът действа независимо от отделите, изготвящи политики, и от европейските институции, органи, служби или агенции.

Членове на Комитета за регулаторен контрол

Доклади и статистически данни на Комитета за регулаторен контрол

Новости

Документи

СвалиPDF - 1.6 MB
СвалиPDF - 191.8 KB
СвалиPDF - 108 KB