Varifrån kommer EU:s lagar och initiativ?

Kommissionen föreslår lagstiftning och andra åtgärder på eget initiativ, men kan också agera på uppmaning från

 • Europeiska rådet, dvs. EU-ländernas stats- och regeringschefer
 • ministerrådet, där EU-ländernas ministrar samarbetar
 • Europaparlamentet, som väljs av EU-medborgarna
 • EU-medborgare som lämnat in ett medborgarinitiativ.

Förslagen tas fram på ett öppet sätt med utgångspunkt i olika typer av underlag och synpunkter från allmänheten och berörda parter. Det bidrar till bättre lagstiftning.

Bättre lagstiftning – varför och hur

Hur planeras initiativen?

I sitt årliga arbetsprogram beskriver kommissionen vilka prioriteringar man ska arbeta med under året.

Kommissionens arbetsprogram

Hur bestäms innehållet?

Kommissionen tar fram färdplaner för

 • viktiga nya lagar eller initiativ
 • utvärderingar av befintliga lagar och initiativ
 • kontroller av ändamålsenligheten hos ett paket med befintliga lagar och initiativ.

I färdplanerna beskrivs det aktuella problemet och vilka mål man vill nå. Man förklarar också varför det behövs ett EU-initiativ, beskriver alternativen och förklarar vilka samråd man tänker hålla.

Om åtgärderna medför stora konsekvenser för ekonomin, miljön eller samhället måste man göra en konsekvensbedömning. I stället för en färdplan gör man då en inledande konsekvensbedömning, som går in mer i detalj.

Lämna synpunkter på nya färdplaner och inledande konsekvensbedömningar

Hur bedöms konsekvenserna?

När en ny EU-åtgärd väntas få stora konsekvenser gör kommissionen en konsekvensbedömning innan man lägger fram sitt förslag.

Syftet är att göra en mer ingående analys av de olika frågor som förslaget gäller, om åtgärderna bör vidtas på EU-nivå och vilka effekter de olika alternativen kan få för ekonomin, samhället och miljön.

Resultaten ingår i underlaget till kommissionens beslut.

Läs mer om konsekvensbedömningar

Bidra till konsekvensbedömningar

Vem kan bidra?

Alla som kan påverkas av en befintlig eller föreslagen EU-åtgärd kan lämna synpunkter, till exempel myndigheter, företag, organisationer i civilsamhället och allmänheten.

Hur kan jag bidra?

Det finns olika sätt att bidra till EU:s lagstiftningsarbete under alla etapper – från förstudier till nya lagförslag och utvärderingar av hur den befintliga lagstiftningen fungerar. Du kan lämna synpunkter i samråd eller webbformulär.

Kommissionen beaktar synpunkterna i sitt arbete med att ta fram nya initiativ eller utvärdera befintlig lagstiftning.

Bidra till lagstiftningsarbetet

Andra former av samråd

Kommissionen kan också be om synpunkter inom ett visst område och vända sig till särskilda målgrupper genom

 • riktade samråd
 • möten
 • workshoppar
 • seminarier
 • småföretagspaneler
 • diskussionsforum på nätet.

Kvalitetssäkring

Riktlinjerna och verktygen för bättre lagstiftning bidrar till kvalitetsnormer för kommissionens arbete med nya initiativ.

Bättre lagstiftning – riktlinjer och verktyg

Nämnden för lagstiftningskontroll är ett oberoende organ som kontrollerar kommissionens alla utkast till konsekvensbedömningar samt större utvärderingar och kontroller av ändamålsenligheten.

För initiativ med en konsekvensbedömning krävs i regel ett positivt yttrande från nämnden för att det ska kunna godkännas av kommissionen.

Nämnden för lagstiftningskontroll

Få meddelanden om nya färdplaner och samråd.