Kako nastaja zakonodaja in politike EU

Komisija predlaga predpise in politike na lastno pobudo. Lahko se tudi odzove na pobude:

 • Evropskega sveta (voditelji držav ali vlad držav EU)
 • Sveta Evropske unije (ministri držav EU)
 • Evropskega parlamenta (poslanci, ki jih neposredno izvolijo državljani EU)
 • državljanov (na podlagi uspešne evropske državljanske pobude)

Komisija pripravlja zakonodajo in politike transparentno, na podlagi dokazov ter mnenj državljanov in deležnikov. Temu rečemo boljša priprava zakonodaje.

Boljše pravno urejanje: kako in zakaj

Načrtovanje

Komisija v svojem letnem delovnem programu opredeli politično zavezo, da bo v danem koledarskem letu izvajala določene prednostne naloge.

Delovni program Komisije

Obseg

Komisija s kažipotom opredeli obseg:

 • pomembnega novega predpisa ali politike
 • ocene obstoječega predpisa ali politike
 • preverjanja ustreznosti svežnja povezanih obstoječih predpisov in/ali politik

Kažipoti opredelijo težavo in cilje ter razloge za ukrepe EU, navedejo možnosti politike in opišejo glavne elemente posvetovalne strategije.

Če je morebitni učinek predpisa ali politike na gospodarstvo, okolje ali družbo zelo velik, je morda potrebna ocena učinka. V tem primeru se kažipot nadomesti s podrobnejšo začetno oceno učinka.

Vaše mnenje o nedavno objavljenih kažipotih in začetnih ocenah učinka

Vrednotenje predpisov

Ocena učinka

Kadar pričakujemo, da bo učinek zakonodaje ali politike EU zelo velik, lahko Komisija izvede oceno učinka, preden pripravi predlog.

Ocena je namenjena podrobnejši analizi zadevnega vprašanja. Z oceno tudi ugotovimo, ali je potrebno ukrepanje na ravni EU ter morebitne gospodarske, družbene in okoljske učinke različnih rešitev.

Rezultati ocene učinka Komisiji pomagajo pri sprejemanju odločitve.

Več o ocenah učinka

Vaše mnenje o ocenah učinka

Sodelovanje državljanov in deležnikov

Sodelujejo lahko vsi, ki jih obstoječi ali predlagani predpis ali politika zadeva, med drugim: javni organi, podjetja, organizacije civilne družbe in širša javnost.

Kako sodelovati

Sodelovanje pri pripravi zakonodaje EU je v različnih oblikah možno od pripravljalne faze aktov do predlogov novih predpisov in ocen uspešnosti obstoječih. Povratne informacije se lahko pošljejo prek odprtih javnih posvetovanj in drugih spletnih orodij.

Komisija jih upošteva pri nadaljnji pripravi predpisov ali politike oziroma pri oceni povezanih predpisov in ukrepov na enem samem področju politike.

Sodelovanje pri pripravi zakonodaje

Druge oblike posvetovanja

Komisija lahko tudi poišče strokovno mnenje na določenem področju in pri določenih skupinah deležnikov denimo z:

 • usmerjenimi posvetovanji
 • sestanki
 • delavnicami
 • seminarji
 • sveti malih podjetij
 • spletnimi forumi

Zagotavljanje kakovosti

Evropska komisija se pri načrtovanju in pripravi politik in predpisov ravna po standardih kakovosti iz smernic in gradiva za boljše pravno urejanje (2015).

Smernice in gradivo za boljše pravno urejanje

Neodvisni Odbor za regulativni nadzor preverja kakovost vseh osnutkov ocen učinka Komisije, najpomembnejših vrednotenj in preverjanj ustreznosti.

Načeloma potrebuje Komisija za sprejem pobude, ki jo spremlja ocena učinka, pozitivno mnenje odbora.

Odbor za regulativni nadzor

Obveščanje o novih kažipotih in javnih posvetovanjih.