Jak powstają przepisy i strategie UE

Komisja proponuje akty prawne i strategie polityczne z własnej inicjatywy. Może również wystąpić z inicjatywą ustawodawczą w odpowiedzi na wezwanie ze strony:

 • Rady Europejskiej (szefowie państw lub rządów wszystkich krajów UE)
 • Rady Unii Europejskiej (ministrowie wszystkich krajów UE)
 • Parlamentu Europejskiego (wybieranego bezpośrednio przez obywateli UE)
 • obywateli, w następstwie cieszącej się dużym poparciem europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Komisja opracowuje przepisy i strategie polityczne w sposób przejrzysty w oparciu o dowody i przy uwzględnieniu zdania obywateli i zainteresowanych stron. To działanie określa się mianem lepszego stanowienia prawa.

Lepsze uregulowania prawne: dlaczego i jak

Planowanie

W swoim rocznym programie prac Komisja potwierdza swoje polityczne zaangażowanie na rzecz realizacji określonej liczby priorytetów w danym roku kalendarzowym.

Program prac Komisji

Zakres

W planie działania Komisja określa zakres:

 • najważniejszych nowych aktów prawnych i strategii politycznych
 • oceny obowiązujących przepisów lub istniejących strategii politycznych
 • kontroli sprawności szeregu powiązanych obowiązujących przepisów lub strategii politycznych.

Plany działania zawierają opis problemu, który należy rozwiązać, oraz celów, które mają zostać osiągnięte. Wyjaśniają również, dlaczego działanie UE jest konieczne, przedstawiają warianty strategiczne i opisują, jak powinny wyglądać konsultacje.

Czasami przewidywany wpływ danych przepisów lub strategii politycznej na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo jest tak duży, że wymagana jest ocena skutków. W takim przypadku plan działania zastępowany jest wstępną oceną skutków, która zawiera bardziej szczegółową analizę danej kwestii.

Wyraź swoją opinię na temat niedawno opublikowanych planów działania i wstępnych ocen skutków

Ocena przepisów

Ocena skutków

Jeżeli spodziewany wpływ danych przepisów lub strategii politycznej jest znaczny, Komisja przeprowadza ocenę skutków przed przedstawieniem swojej propozycji.

Ma ona na celu bardziej szczegółową analizę danej kwestii, stwierdzenie, czy działania należy podjąć na szczeblu UE, i ocenę potencjalnych skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych różnych przedstawionych rozwiązań.

Wyniki oceny skutków mają wpływ na decyzję Komisji.

Więcej o ocenach skutków

Wyraź swoją opinię na temat ocen skutków

Kto może przekazać swoje uwagi?

Wszyscy, których dotyczą obowiązujące lub proponowane przepisy lub strategie polityczne, np.: władze publiczne, przedsiębiorstwa, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i osoby prywatne.

Jak można przekazać swoje uwagi?

Istnieją różne możliwości uczestniczenia w unijnym procesie stanowienia prawa na jego różnych etapach – począwszy od etapu przygotowawczego, poprzez wnioski ustawodawcze dotyczące nowych przepisów, a skończywszy na ocenie funkcjonowania istniejących przepisów. Uwagi można przekazywać w ramach otwartych konsultacji społecznych i za pośrednictwem innych narzędzi internetowych.

Komisja uwzględnia otrzymane uwagi przy opracowywaniu aktów prawnych i strategii politycznych, a także przy ocenie powiązanych ze sobą aktów prawnych lub strategii politycznych w danym obszarze polityki.

Udział obywateli w procesie kształtowania prawa

Inne formy konsultacji

Komisja może także zasięgać fachowych porad w danej dziedzinie oraz konsultować się z określonymi zainteresowanymi grupami, na przykład poprzez:

 • ukierunkowane konsultacje
 • spotkania
 • warsztaty
 • seminaria
 • panele małych przedsiębiorstw
 • fora dyskusyjne on-line.

Zapewnianie jakości

Wytyczne w sprawie programu lepszego stanowienia prawa i związane z nim narzędzia (2015 r.) zapewniają wspólne standardy, które Komisja wykorzystuje do planowania i proponowania aktów prawnych i strategii politycznych.

Wytyczne w sprawie programu lepszego stanowienia prawa i związane z nim narzędzia

Niezależna Rada ds. Kontroli Regulacyjnej sprawdza jakość wszystkich projektów ocen skutków Komisji, a także ważniejszych oceni i „kontroli sprawności”.

Zazwyczaj inicjatywa, której towarzyszy ocena skutków wymaga pozytywnej opinii Rady, aby mogła zostać przyjęta przez Komisję.

Rada ds. Kontroli Regulacyjnej

Powiadomienia o nowych planach działania i konsultacjach społecznych