Kā tiek izstrādāts ES regulējums un politika

Komisija ierosina tiesību aktus un politiku pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to uzaicina:

 • Eiropadome (visu ES valstu vai valdību vadītāji),
 • Eiropas Savienības Padome (visu ES dalībvalstu valdību ministri),
 • Eiropas Parlaments (to tiešās vēlēšanās ievēl ES pilsoņi),
 • paši pilsoņi (sekmīgi īstenojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu).

Komisija sagatavo tiesību aktus un politiku caurskatāmi, pamatojoties uz objektīviem faktiem un ņemot vērā iedzīvotāju un ieinteresēto personu viedokli. To sauc par labāku regulējumu.

Labāks regulējums: kāpēc un kā

Plānošana

Komisija savā gada darba programmā pauž politisku apņemšanos attiecīgā kalendārā gada laikā īstenot vairākas prioritātes.

Komisijas gada darba programma

Darbības joma

Komisija izmanto ceļvežus, nosakot darbības jomu:

 • jaunam, būtiskam tiesību aktam vai politikas pasākumam,
 • spēkā esoša tiesību akta vai politikas novērtējumam,
 • spēkā esošu savstarpēji saistītu tiesību aktu un politikas jomu atbilstības pārbaudei.

Ceļvežos apraksta risināmo problēmu un sasniedzamos mērķus, izskaidro, kāpēc ir nepieciešama ES rīcība, ieskicē iespējamos politikas risinājumus un apraksta galvenos apspriešanas stratēģijas elementus.

Dažreiz tiesību akta vai politikas ietekme uz ekonomiku, vidi vai sabiedrību ir tik liela, ka vajadzīgs ietekmes novērtējums. Tādā gadījumā ceļvedi aizstāj ar sākotnējo ietekmes novērtējumu, kas ir izstrādāts sīkāk.

Izsakiet savu viedokli par ceļvežiem un sākotnējiem ietekmes novērtējumiem

Tiesību aktu novērtēšana

Ietekmes novērtējums

Ja ir paredzams, ka ES tiesību aktam vai politikai varētu būt ievērojama ietekme, Komisija pirms nākšanas klajā ar priekšlikumu veic ietekmes novērtējumu.

Novērtējuma mērķis ir sīkāk analizēt risināmo jautājumu, izvērtējot, vai jārīkojas ES līmenī un kāda būs dažādo piedāvāto risinājumu potenciālā ekonomiskā, sociālā un ekoloģiskā ietekme.

Ietekmes novērtējuma rezultāti palīdz Komisijai sagatavot un pieņemt lēmumu.

Sīkāk par ietekmes novērtējumiem

Izsakiet savu viedokli par ietekmes novērtējumu aspektiem

Kas var iesaistīties

Ikviens, uz kuru attiecas pašlaik spēkā esošs vai tikai ierosināts tiesību akts vai politikas iniciatīva, – piemēram, valsts iestādes, uzņēmumi, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un sabiedrība.

Kā iesaistīties

Ir dažādas iespējas, kā iesaistīties ES tiesību aktu izstrādē un pieņemšanā – no sagatavošanas posma un jaunu tiesību aktu priekšlikumiem līdz pašlaik spēkā esošo tiesību aktu novērtējumiem. Viedokli varat paust, piedaloties atklātās sabiedriskās apspriešanās un izmantojot citus tiešsaistes rīkus.

Komisija ņem vērā izteiktos viedokļus, kad tā izstrādā tiesību aktus vai politiku vai izvērtē vairākus saistītus tiesību aktus vai politikas virzienus vienā darbības jomā.

Piedalieties tiesību aktu izstrādē

Citi apspriešanas veidi

Komisija var arī vērsties pie konkrētas jomas lietpratējiem vai ieinteresēto personu grupām, piemēram:

 • mērķorientētās apspriešanās,
 • sanāksmēs,
 • darbsemināros,
 • semināros,
 • mazo uzņēmumu grupās,
 • interneta diskusiju forumos.

Kvalitātes nodrošināšana

Labāka regulējuma pamatnostādnes un tām pievienotais instrumentu kopums (2015) nosaka, ar kādiem kvalitātes standartiem plāno un ierosina politiku un tiesību aktus.

Labāka regulējuma pamatnostādnes un instrumentu kopums

Neatkarīgā Regulējuma kontroles padome pārbauda visu Komisijas sagatavoto ietekmes novērtējumu projektu, būtiskāko novērtējumu un tiesību aktu atbilstības pārbaužu kvalitāti.

Princips ir tāds, ka par iniciatīvu, kurai pievienots ietekmes novērtējums, ir jāsaņem pozitīvs atzinums no šīs padomes, lai to varētu nodot pieņemšanai Komisijā.

Regulējuma kontroles padome

Saņemt paziņojumus par jauniem ceļvežiem un sabiedriskām apspriešanām.