Kaip siūlomi ES teisės aktai ir politika?

Europos Komisija savo iniciatyva siūlo teisės aktus ir politikos priemones. Ji taip pat gali reaguoti į raginimus tai padaryti, kuriuos išreiškia:

 • Europos Vadovų Taryba (ES valstybių narių valstybių arba vyriausybių vadovai),
 • Europos Sąjungos Taryba (visų ES šalių vyriausybių ministrai),
 • Europos Parlamentas (tiesiogiai renkamas ES piliečių),
 • patys piliečiai, kuriems pavyko surengti Europos piliečių iniciatyvą.

Komisija teisės aktus ir politiką rengia skaidriai, remdamasi faktais ir atsižvelgdama į piliečių bei suinteresuotųjų šalių nuomonę. Tai vadinama geresniu reglamentavimu.

Geresnis reglamentavimas: kodėl ir kaip

Kaip jie planuojami?

Savo metinėje darbo programoje Komisija prisiima politinį įsipareigojimą per atitinkamus kalendorinius metus įgyvendinti tam tikrą skaičių prioritetų.

Komisijos darbo programa

Kaip nustatoma jų taikymo sritis?

Komisija parengia planą, kuriame apibrėžiama:

 • svarbaus naujo teisės akto arba politikos taikymo sritis,
 • galiojančio teisės akto arba politikos vertinimo apimtis,
 • susijusių esamų teisės aktų ir (arba) politikos priemonių rinkinio tinkamumo patikros apimtis.

Šiuose planuose aprašoma spręstina problema ir siektini tikslai, paaiškinama, kodėl reikia imtis ES lygmens veiksmų, nustatomos politikos galimybės ir aprašomi pagrindiniai konsultacijų strategijos elementai.

Kartais galimas teisės akto arba politikos poveikis ekonomikai, aplinkai ar visuomenei yra toks didelis, kad reikia atlikti poveikio vertinimą. Tokiu atveju vietoje plano rengiamas išsamesnis įžanginis poveikio vertinimas.

Pateikite atsiliepimų apie neseniai paskelbtus planus ir įžanginius poveikio vertinimus

Teisės aktų vertinimas

Kaip vertinamas jų poveikis?

Jeigu tikėtina, kad ES teisės akto ar politikos poveikis bus reikšmingas, Komisija, prieš teikdama atitinkamą siūlymą, atlieka poveikio vertinimą.

Šio vertinimo tikslas yra išsamiau išnagrinėti klausimą, ar reikėtų imtis veiksmų ES lygmeniu ir koks yra galimas ekonominis, socialinis ir ekologinis įvairių nurodytų sprendimų poveikis.

Poveikio vertinimo rezultatai padeda Komisijai priimti sprendimą.

Plačiau apie poveikio vertinimą

Pateikite atsiliepimų apie poveikio vertinimo aspektus

Kas gali prisidėti?

Visi, kam siūlomas teisės aktas arba politika gali turėti įtakos. Tai gali būti: valdžios institucijos, įmonės, pilietinės visuomenės organizacijos, plačioji visuomenė.

Kaip galima prisidėti?

Yra įvairių galimybių prisidėti prie ES teisėkūros proceso skirtingais etapais – pasirengimo, naujų teisės aktų pasiūlymų teikimo, vertinimo, kaip galiojantys teisės aktai veikia. Atsiliepimus galima teikti per atviras viešas konsultacijas ir kitomis internetinėmis priemonėmis.

Komisija šiuos atsiliepimus atsižvelgia, kai toliau tobulina konkretų teisės aktą ar politiką arba vertina kelis susijusius kurios nors politikos srities teisės aktus ar politikos priemones.

Dalyvaukite teisėkūros darbe

Kitos konsultacijų rūšys

Komisija taip pat gali prašyti ekspertų pagalbos tam tikroje srityje ir pakviesti konkrečias suinteresuotųjų šalių grupes dalyvauti:

 • tikslinėse konsultacijose,
 • susitikimuose,
 • praktiniuose užsiėmimuose,
 • seminaruose,
 • diskusijose su mažosiomis įmonėmis,
 • diskusijų forumuose internete.

Kaip užtikrinama jų kokybė?

Geresnio reglamentavimo gairėse ir susijusiame priemonių rinkinyje (2015 m.) nustatyti politikos ir teisės aktų planavimo ir siūlymo kokybės standartai.

Geresnio reglamentavimo gairės ir priemonių rinkinys

Nepriklausoma Reglamentavimo patikros valdyba tikrina Komisijos parengtų poveikio vertinimų projektų, pagrindinių vertinimų ir tinkamumo patikros kokybę.

Iš esmės reikia, kad valdyba su Komisija suderintų teigiamą nuomonę apie iniciatyvą ir poveikio vertinimą.

Reglamentavimo patikros valdyba

Gaukite pranešimus apie naujus planus ir viešas konsultacijas.