Hogyan születnek az uniós jogszabályok és szakpolitikák?

A Bizottság saját kezdeményezésére tesz javaslatot jogszabályokra és új szakpolitikai intézkedésekre, de felkérheti őt javaslatok kidolgozására:

 • az Európai Tanács (az uniós tagországok kormány-, illetve államfői),
 • az Európai Unió Tanácsa (az uniós tagországok miniszterei),
 • az Európai Parlament (melynek tagjait az uniós polgárok közvetlenül választják meg), illetve
 • sikeres európai polgári kezdeményezést követően maguk a polgárok is.

A Bizottság a jogszabályok és a szakpolitikai intézkedések kidolgozását átláthatóan, tényekre alapozva, a polgárok és az érdekelt felek véleményének figyelembevételével végzi. Ezt a folyamatot minőségi jogalkotásnak nevezzük.

Minőségi jogalkotás: célok és eszközök

Hogyan folyik a tervezés?

Éves munkaprogramjában a Bizottság politikai kötelezettséget vállal arra, hogy egy adott naptári évben elkészít bizonyos számú, elsőbbséget élvező javaslatot.

A Bizottság évi munkaprogramja

Hogyan dől el, hogy mire terjed majd ki a kezdeményezés?

A Bizottság ütemtervek segítségével határozza meg a következők tárgyát:

 • egy jelentős új jogszabály vagy szakpolitikai fellépés,
 • már létező jogszabály vagy szakpolitikai fellépés értékelése vagy
 • több, már létező, egymással összefüggő jogszabály és/vagy szakpolitikai fellépés célravezetőségi vizsgálata.

Az ütemtervben a Bizottság részletezi a megoldandó problémát és az elérendő célokat, ismerteti, hogy miért van szükség uniós fellépésre, felvázolja a lehetséges szakpolitikai alternatívákat, és tájékoztat a konzultációs stratégia fő jellemzőiről.

Ha valószínűsíthető, hogy a tervezett jogszabály vagy szakpolitikai fellépés jelentős gazdasági, környezeti vagy társadalmi hatásokkal jár, akkor hatásvizsgálatra van szükség. Ilyen esetben ütemterv helyett bevezető hatásvizsgálat készül, amely részletesebben elemzi a tervezett intézkedést és annak hatásait.

Nyilvánítson véleményt a legutóbb közzétett ütemtervekkel / bevezető hatásvizsgálatokkal kapcsolatban!

Jogszabályok kiértékelése

Hogyan méri fel a Bizottság a jogszabályjavaslatok és a szakpolitikai intézkedések várható hatásait?

Ha egy uniós jogszabály vagy szakpolitikai fellépés várhatóan jelentős hatásokkal jár, a Bizottság a javaslat elkészítése előtt hatásvizsgálatot végez.

A vizsgálat során a Bizottság részletesen elemzi a megoldandó problémát, az uniós szintű fellépés szükségességét és a felvázolt különböző megoldások várható gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait.

A hatásvizsgálat eredményeit a Bizottság felhasználja a döntéshozatali folyamatban.

További információk a hatásvizsgálatokról

Nyilvánítson véleményt a hatásvizsgálatok különböző elemeivel kapcsolatban!

Ki kapcsolódhat be a jogszabálykészítés és a szakpolitika-formálás folyamatába?

A jogszabálykészítési és a szakpolitika-formálási folyamatba bárki bekapcsolódhat, akit érint egy már elfogadott vagy még javaslati szakaszban lévő jogszabály vagy szakpolitikai intézkedés. Ez hatóságokra, üzleti vállalkozásokra, civil társadalmi szervezetekre és a polgárokra egyaránt vonatkozik.

Hogyan nyilváníthatnak véleményt az érdekeltek és az érdeklődők?

A Bizottság a jogalkotási eljárás számos pontján kikéri magánszemélyek, hatóságok, szervezetek és vállalkozások véleményét: az előkészítési szakasztól kezdve az új jogszabályjavaslatok megalkotásán át egészen a hatályos jogszabályok értékeléséig bezárólag várja a véleményeket, észrevételeket. Véleménnyilvánításra nyilvános konzultációk és más online eszközök révén van lehetőség.

A Bizottság ezeket az észrevételeket figyelembe veszi a jogszabály vagy szakpolitikai fellépés továbbfejlesztésekor, illetve amikor több egymással összefüggő jogszabály vagy szakpolitikai fellépés kiértékelését végzi egy adott szakpolitikai területen.

Magánszemélyek, vállalkozások és szervezetek közreműködése az uniós jogalkotásban

A konzultáció egyéb formái

A Bizottságnak szüksége lehet szakavatottak véleményére egy adott területen. Ilyenkor az érintettek konkrét csoportjainak véleményét kéri ki például:

 • célzott konzultációk,
 • találkozók,
 • munkaértekezletek,
 • szemináriumok,
 • kisvállalkozói fórumok és
 • online vitafórumok keretében.

Hogyan biztosítja a Bizottság a jogszabályjavaslatok és a szakpolitikai intézkedések minőségét?

A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásokban és a hozzájuk kapcsolódó eszköztárban (2015) meg vannak határozva bizonyos minőségbiztosítási követelmények, amelyeknek a jogszabályok és a szakpolitikai intézkedések tervezése és kidolgozása során meg kell felelni.

Minőségi jogalkotás: iránymutatások és eszközök

A független Szabályozói Ellenőrzési Testület ellenőrzi minden bizottsági hatásvizsgálat-tervezet, nagyobb értékelés és célravezetőségi vizsgálat minőségét.

Alapvetően minden olyan kezdeményezés esetében, amelyhez hatásvizsgálat készül, a testület pozitív véleményére van szükség ahhoz, hogy a Bizottság a kezdeményezést elfogadja.

Szabályozói Ellenőrzési Testület

Kérjen értesítést az új ütemtervekről és a nyilvános konzultációkról.