An bunús atá le dlíthe agus beartais an Aontais

Molann an Coimisiún dlíthe agus beartais ar a thionscnamh féin. Ina theannta sin, is féidir go ndéanfaidh sé amhlaidh ar iarratas ó dhream éigin díobh seo a leanas:

 • An Chomhairle Eorpach (cinn stáit nó rialtais na mBallstát)
 • Comhairle an Aontais Eorpaigh (airí rialtais de chuid na mBallstát)
 • Parlaimint na hEorpa (a dtoghann saoránaigh an Aontais a cuid feisirí go díreach)
 • Na saoránaigh féin, i gcás inar éirigh le Tionscnamh ó na Saoránaigh a raibh siad páirteach ann

Déanann an Coimisiún dlíthe agus beartais a ullmhú ar shlí thrédhearcach agus de réir na fianaise atá ann, agus na tuairimí atá ag saoránaigh agus páirtithe leasmhara á gcur san áireamh. Tugtar rialáil níos fearr air sin.

Rialáil níos fearr: cén fáth agus cén chaoi

An phleanáil a dhéantar ina gcomhair

Tugann an Coimisiún gealltanas polaitiúil ina chlár oibre bliantúil líon áirithe tosaíochtaí a bhaint amach le linn bliain féilire ar leith.

Clár oibre an Choimisiúin

An chaoi a sainítear a raon feidhme

Úsáideann an Coimisiún treochlár chun raon feidhme na nithe seo a leanas a shainiú:

 • dlí nó beartas nua mórthábhachta
 • meastóireacht ar dhlí nó ar bheartas atá ann cheana
 • seiceáil oiriúnachta ar shraith dlíthe gaolmhara nó ar shraith beartas gaolmhar atá ann cheana

Sna treochláir seo, déantar cur síos ar an bhfadhb atá ann agus ar na cuspóirí atá le baint amach, mínítear an fáth a bhfuil gá le beart ón Aontas Eorpach, leagtar amach roghanna beartais, agus déantar cur síos ar phríomhghnéithe na straitéise comhairliúcháin.

I gcásanna áirithe, ní foláir measúnú tionchair a dhéanamh toisc go gceaptar go bhféadfadh tionchar an-mhór ar fad a bheith ag dlí nó ag beartas áirithe ar an ngeilleagar, ar an gcomhshaol nó ar an tsochaí. Sa chás sin, cuirtear measúnú tionchair tosaigh in ionad an treochláir toisc níos mó sonraí a bheith ann ná mar atá sa treochlár.

Aiseolas a thabhairt maidir le treochláir agus measúnuithe tionchair tosaigh a foilsíodh le déanaí

An chaoi a meastar a dtionchar

Nuair is mórthionchair a mheastar a bheidh ag dlí nó beartas de chuid an Aontais Eorpaigh, déanann an Coimisiún measúnú tionchair sula ndéanfaidh sé an togra uaidh a chur le chéile.

Is éard is aidhm don mheasúnú seo anailís a dhéanamh, ar bhonn níos mionsonraithe, ar an bhfadhb atá ann, ar an ngá atá le beart a dhéanamh ar leibhéal an Aontais agus ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag na réitigh éagsúla atá á moladh ar an ngeilleagar, ar an tsochaí agus ar an gcomhshaol.

Cuirtear torthaí an mheasúnaithe tionchair san áireamh nuair a bhíonn cinneadh an Choimisiúin á dhéanamh.

Tuilleadh eolais faoi na measúnuithe tionchair

Aiseolas a thabhairt maidir le gnéithe de na measúnuithe tionchair

Cé atá i dteideal páirt a ghlacadh ann?

Aon pháirtí a bhféadfadh dlí nó beartas atá ann cheana nó atá beartaithe difear a dhéanamh dó. Áirítear leis sin: údaráis phoiblí, gnólachtaí, eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus daoine den phobal.

An chaoi ar féidir páirt a ghlacadh ann

Tá deiseanna éagsúla ann chun rannchuidiú le próiseas reachtóireachta an Aontais Eorpaigh le linn an phróisis féin – ón gcéim ullmhúcháin go dtí tograí le haghaidh dlíthe nua agus meastóireachtaí ar an gcaoi a bhfuil ag éirí le dlíthe atá ann cheana. Is féidir aiseolas a thabhairt trí pháirt a ghlacadh i gcomhairliúcháin phoiblí atá oscailte don phobal agus ar bhealaí eile ar líne.

Cuireann an Coimisiún aiseolas san áireamh nuair a bhíonn tuilleadh forbartha á dhéanamh aige ar dhlí nó ar bheartas nó nuair a bhíonn meastóireacht á déanamh aige ar roinnt dlíthe gaolmhara nó ar roinnt beartas gaolmhar i réimse beartais ar leith.

Rannchuidiú leis an bpróiseas reachtóireachta

Cineálacha eile comhairliúcháin

D'fhéadfadh an Coimisiún comhairle a lorg ar shaineolaithe i réimse ar leith nó dul i muinín na modhanna seo a leanas, cuir i gcás, chun tuairimí ó pháirtithe leasmhara áirithe a fháil:

 • comhairliúcháin spriocdhírithe
 • cruinnithe
 • ceardlanna
 • seimineáir
 • buíonta ionadaithe ó fhiontair bheaga
 • pléfhóraim ar líne

A gcáilíocht a dhearbhú

Leagtar síos sna Treoirlínte maidir le Rialáil níos Fearr agus sa bhosca uirlisí a ghabhann leo (2015) na caighdeáin cháilíochta is cóir a leanúint i dtaca le beartais agus dlíthe a phleanáil agus a mholadh.

Na Treoirlínte maidir le Rialáil níos Fearr agus an bosca uirlisí a ghabhann leo

Deimhníonn an Bord um Ghrinnscrúdú Rialála, ar bord neamhspleách é, cáilíocht na ndréacht-mheasúnuithe tionchair uile ón gCoimisiún chomh maith le cáilíocht na meastóireachtaí móra agus na seiceálacha oiriúnachta uaidh.

I bprionsabal, caithfear tuairim dhearfach ina leith a fháil ón mBord chun gur féidir leis an gCoimisiún tionscnamh, agus an measúnú tionchair atá ag gabháil leis, a fhormheas.

An Bord um Ghrinnscrúdú Rialála

Fógraí a fháil faoi threochláir agus comhairliúcháin phoiblí nua.