Από πού προέρχονται οι νόμοι και οι πολιτικές της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νομοθετικές πράξεις και πολιτικές με δική της πρωτοβουλία. Ανταποκρίνεται επίσης σε σχετικές προσκλήσεις προερχόμενες από:

 • το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων όλων των χωρών της ΕΕ)
 • το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπουργοί όλων των χωρών της ΕΕ)
 • το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (το οποίο εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία από τους Ευρωπαίους πολίτες)
 • τους ίδιους τους πολίτες, μετά από μια επιτυχή Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί νομοθετικές πράξεις και καταρτίζει πολιτικές με διαφάνεια, βάσει στοιχείων, και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως «βελτίωση της νομοθεσίας».

Βελτίωση της νομοθεσίας: γιατί και πώς

Πώς σχεδιάζονται

Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει την πολιτική της δέσμευση να τηρήσει ορισμένες προτεραιότητες κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής τους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί έναν χάρτη πορείας για να καθορίσει το πεδίο εφαρμογής σε σχέση με τα εξής:

 • μια σημαντική νέα νομοθετική πράξη ή πολιτική
 • την αξιολόγηση μιας ισχύουσας νομοθετικής πράξης ή πολιτικής
 • τον έλεγχο καταλληλότητας μιας δέσμης υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων και/ή πολιτικών

Οι χάρτες πορείας περιγράφουν το προς αντιμετώπιση πρόβλημα και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. Εξηγούν γιατί χρειάζεται να αναλάβει δράση η ΕΕ, περιγράφουν τις επιλογές πολιτικής καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά της σχετικής διαβούλευσης.

Μερικές φορές, ο πιθανός αντίκτυπος μιας νομοθετικής πράξης ή μιας πολιτικής στην οικονομία, το περιβάλλον ή την κοινωνία είναι τόσο μεγάλος ώστε απαιτείται εκτίμηση επιπτώσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο χάρτης πορείας αντικαθίσταται από μια αρχική εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία υπεισέρχεται σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Πείτε τη γνώμη σας για χάρτες πορείας και αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα

Αξιολόγηση της νομοθεσίας

Πώς αξιολογείται ο αντίκτυπός τους

Όταν ο αναμενόμενος αντίκτυπος μια νομοθετικής πράξης ή μιας πολιτικής της ΕΕ ενδέχεται να είναι σημαντικός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων πριν από την υποβολή της πρότασής της.

Σκοπός της εκτίμησης αυτής είναι η λεπτομερέστερη ανάλυση του προς αντιμετώπιση θέματος, η εξέταση του κατά πόσον θα πρέπει να αναληφθεί δράση σε επίπεδο ΕΕ και ποιες θα είναι οι πιθανές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαφόρων λύσεων που περιγράφονται.

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων βοηθούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει αποφάσεις.

Περισσότερα για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων

Πείτε τη γνώμη σας για πτυχές των εκτιμήσεων επιπτώσεων

Ποιος μπορεί να συμβάλει

Όλοι όσοι μπορεί να επηρεάζονται από την ισχύουσα ή προτεινόμενη νομοθεσία ή πολιτική. Μεταξύ άλλων: δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και το ευρύ κοινό.

Πώς μπορείτε να συμβάλετε

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να συμβάλετε στην εξέλιξη της νομοθεσίας της ΕΕ — από τη φάση της εκπόνησης και την υποβολή νέων νομοθετικών προτάσεων μέχρι την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ισχύουσας νομοθεσίας. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω ανοικτών δημόσιων διαβουλεύσεων και άλλων διαδικτυακών εργαλείων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις κατά την περαιτέρω ανάπτυξη της νομοθεσίας ή της πολιτικής, ή κατά την αξιολόγηση των διαφόρων σχετικών νόμων ή πολιτικών σε έναν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής.

Συμβάλετε στη νομοθετική διαδικασία

Άλλες μορφές διαβούλευσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί επίσης να αναζητά εμπειρογνώμονες σε έναν δεδομένο τομέα και να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφερομένων, πραγματοποιώντας π.χ.:

 • στοχευμένες διαβουλεύσεις
 • συνεδριάσεις
 • συναντήσεις εργασίας
 • σεμινάρια
 • πάνελ μικρών επιχειρήσεων
 • διαδικτυακά φόρουμ συζητήσεων

Πώς διασφαλίζεται η ποιότητά τους

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας και η συνοδευτική τους εργαλειοθήκη (2015) παρέχουν κοινά πρότυπα ποιότητας για τον σχεδιασμό νομοθετικών πράξεων και πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατευθυντήριες γραμμές και εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας

Η ανεξάρτητη Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου ελέγχει την ποιότητα όλων των σχεδίων εκτιμήσεων επιπτώσεων, των κυριότερων αξιολογήσεων και των ελέγχων καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά κανόνα, για μια πρωτοβουλία που συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων απαιτείται η θετική γνώμη της Επιτροπής Ρυθμιστικού Ελέγχου, με την οποία πρέπει να συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου

Ενημερωθείτε για νέους χάρτες πορείας και δημόσιες διαβουλεύσεις.