Hvor kommer EU's love og politikker fra?

Kommissionen fremsætter forslag til lovgivning og politikker på eget initiativ. Den kan også reagere på opfordringer til at gøre det fra:

 • Det Europæiske Råd (EU-landenes stats- og regeringschefer)
 • Rådet for Den Europæiske Union (EU-landenes ministre)
 • Europa-Parlamentet (direkte valgt af de europæiske borgere)
 • Borgerne selv som følge af et europæisk borgerinitiativ, der har samlet stemmer nok.

Kommissionen forbereder på en åben og gennemsigtig måde love og politikker på grundlag af dokumentation og borgeres og interesserede parters synspunkter. Det går under betegnelsen "bedre regulering".

Bedre regulering: hvorfor og hvordan?

Hvordan planlægges lovgivningen?

Kommissionen forpligter sig i sit årlige arbejdsprogram til politisk at opnå resultater med hensyn til en række prioriteter i løbet af det givne kalenderår.

Kommissionens arbejdsprogram

Sådan fastsættes anvendelsesområdet for lovene

Kommissionen anvender køreplaner til at fastsætte anvendelsesområdet for:

 • en stor ny lov eller politik
 • en evaluering af en eksisterende lov eller politik
 • en kvalitetskontrol af en række forbundne eksisterende love og/eller politikker.

Køreplaner beskriver det problem, der skal løses, og det mål, der skal nås, forklarer, hvorfor der er behov for en EU-indsats, opridser de politiske muligheder og beskriver de vigtigste elementer i høringsstrategien.

Nogle gange er de potentielle konsekvenser ved en lov eller politik for økonomien, miljøet eller samfundet så store, at der er behov for en konsekvensanalyse. I disse tilfælde erstattes køreplanen af en indledende konsekvensanalyse, som går mere i dybden.

Sig din mening om nyligt offentliggjorte køreplaner og indledende konsekvensanalyser

Sådan vurderes virkningen

Når en EU-lov eller -politik forventes at få væsentlige konsekvenser, gennemfører Kommissionen en konsekvensanalyse, inden den fremsætter sit forslag.

Formålet med konsekvensanalysen er at analysere spørgsmålet nærmere, at tage stilling til, om der bør gøres tiltag på EU-niveau, og vurdere den potentielle økonomiske, sociale og miljømæssige virkning af hver løsningsmulighed.

Resultatet af konsekvensanalysen er med til at præge Kommissionens beslutning.

Mere om konsekvensanalyser

Sig din mening om aspekter af konsekvensanalyser

Hvem kan bidrage?

Enhver, som kan være berørt af en eksisterende eller foreslået lov eller politik. Det omfatter: offentlige myndigheder, virksomheder, civilsamfundsorganisationer og borgere.

Sådan bidrager du

Du kan bidrage på flere måder til lovgivningsprocessen – lige fra forberedelsesfasen og frem til det endelige forslag til nye love og evalueringer af, hvordan eksisterende love fungerer. Du kan give din feedback via offentlige høringer og andre onlineværktøjer.

Kommissionen tager højde for den indkomne feedback i forbindelse med den videre udvikling af en lov eller politik, eller i forbindelse med evalueringen af flere forbundne love eller politikker inden for et enkelt politikområde.

Bidrag til lovgivningsprocessen

Andre former for høring

Kommissionen kan også søge ekspertise inden for et bestemt område eller blandt bestemte stakeholdergrupper gennem f.eks.:

 • målrettede høringer
 • møder
 • workshopper
 • seminarer
 • små erhvervspaneler
 • onlinedebatfora.

Sådan sikres kvaliteten

Retningslinjerne for bedre regulering og den tilhørende værktøjskasse (2015) fastsætter kvalitetsstandarder for planlægning og fremsættelse af forslag til love og politikker.

Retningslinjer og værktøjskasse for bedre regulering

Det uafhængige Udvalg for Forskriftskontrol kontrollerer kvaliteten af alle Kommissionen udkast til konsekvensanalyser, store evalueringer og kvalitetskontroller.

Et initiativ ledsaget af en konsekvensanalyse skal i princippet have en positiv udtalelse fra udvalget for at kunne vedtages af Kommissionen.

Udvalget for Forskriftskontrol

Få besked om nye køreplaner og offentlige høringer.