Как възникват политиките и законите на ЕС

Комисията предлага закони и политики по своя собствена инициатива. Тя може също така да отговаря на покани от страна на:

 • Европейския съвет (държавните и правителствените ръководители на държавите от ЕС)
 • Съвета на Европейския съюз (министрите от правителствата на държавите от ЕС)
 • Европейския парламент (пряко избран от гражданите на ЕС)
 • самите граждани, след успешна европейска гражданска инициатива

Комисията подготвя закони и политики по прозрачен начин, въз основа на доказани факти и като взема предвид мненията на гражданите и заинтересованите страни. Този процес се нарича по-добро регулиране.

По-добро регулиране — защо и как

Как се планират

В своята годишна работна програма Комисията поема политически ангажимент за постигане на резултати по определен брой приоритети през дадена календарна година.

Работна програма на Комисията

Как се определя обхватът

Комисията използва пътна карта за определяне на обхвата на:

 • важен нов закон или политика
 • оценка на съществуващ закон или политика
 • проверка за пригодност на набор от съществуващи закони и/или политики

В пътните карти се описва проблемът, който трябва да бъде разрешен, и целите, които да бъдат постигнати, обяснява се защо са необходими действия на европейско равнище, изброяват се възможните политики и се описват основните елементи от стратегията на консултиране.

Понякога потенциалното въздействие на даден закон или политика за икономиката, околната среда или обществото е толкова голям, че е необходима оценка на въздействието. В този случай пътната карта се заменя с оценка на въздействието от етапа на създаване, в която се дават повече подробности.

Вашите коментари по неотдавна публикувани пътни карти и оценки на въздействието от етапа на създаване

Как се оценява въздействието

Когато се очаква въздействието на даден закон или политика на ЕС да бъде значително, Комисията извършва оценка на въздействието, преди да изготви предложението си.

Целта на тази оценка е да се анализира по-подробно темата, да се реши дали следва да се предприемат действия на равнище ЕС и какви ще са потенциалните икономически, социални и екологични последици от различните представени решения.

Резултатите от оценката на въздействието помагат на Комисията да вземе информирано решение.

Повече за оценките на въздействието

Вашите коментари по оценките на въздействието

Кой може да участва

Всеки, който може да бъде засегнат от съществуващ закон или предложение за закон или политика. Това включва: обществени органи, предприятия, организации на гражданското общество и обществеността.

Как да участвате

Имате възможност за принос към законодателството на ЕС на всеки етап от изготвянето му – от подготовката до предложенията за нови закони и оценките на действието на съществуващите закони. Можете да изразите мнението си чрез открити обществени консултации и други онлайн инструменти.

Комисията взема под внимание мненията при по-нататъшното разработване на законодателството или политиката или при оценката на свързани с темата закони или политики в дадената област.

Участие в изготвянето на законодателството

Други форми на консултация

Комисията може също така да потърси експертен опит в дадена област и да се насочи към конкретни групи от заинтересовани страни, например чрез:

 • целеви консултации
 • заседания
 • работни срещи
 • семинари
 • срещи с малки предприятия
 • форуми за онлайн дискусии

Как се осигурява качеството

Насоките за по-добро регулиране и придружаващият ги инструментариум (2015 г.) предоставят стандарти за качество при планирането и предлагането на политики и закони.

Насоки и инструменти за по-добро регулиране

Независимият Комитет за регулаторен контрол проверява качеството на всички изготвени от Комисията проекти на оценки на въздействието, важни оценки и проверки за пригодност.

По принцип дадена инициатива, придружена от оценка на въздействието, се нуждае от положително становище на Комитета, за да бъде одобрена от Комисията.

Комитет за регулаторен контрол

Абонирайте се за известия за нови пътни карти и обществени консултации.