Cilji agende za boljše pravno urejanje

  • z dokazi podprti ukrepi EU
  • oblikovanje enostavnejše in boljše zakonodaje EU
  • vključevanje državljanov, podjetij in deležnikov v postopek odločanja

Delo Komisije

Evropska komisija je odgovorna za načrtovanje in pripravo ter oblikovanje predlogov novih evropskih predpisov. Delo poteka v skladu z letnim delovnim programom Komisije. Preden Komisija predlaga novo zakonodajo, oceni njen pričakovani učinek. Strateško predvidevanje je ključni element pri oblikovanju za prihodnost primernih politik v vseh sektorjih s posebnim poudarkom na zelenem, digitalnem, geopolitičnem in socialno-ekonomskem področju.

Komisija je pristojna tudi za ocenjevanje zakonodaje EU in po potrebi predlaga izboljšave. Spremlja njeno izvajanje in uporabo v državah članicah.

Da bi podprli okrevanje Evrope, je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da je zakonodaja čim bolj učinkovita. Komisija zato predlaga več izboljšav, da bi izpolnili prihodnje potrebe:

BR-Removing-Icon Odpravljanje ovir in birokracije, ki upočasnjujejo naložbe in izgradnjo infrastrukture 21. stoletja, v sodelovanju z državami članicami, regijami in ključnimi deležniki.
BR-Simplifiying-icon Poenostavitev javnih posvetovanj z uvedbo enotnega poziva k predložitvi dokazov na izboljšanem portalu Povejte svoje mnenje.
BR-Introducing-icon Uvedba pristopa „za enega sprejetega se eden odpravi“, da se čim bolj zmanjša breme za državljane in podjetja z večjo osredotočenostjo na posledice in stroške uporabe zakonodaje, zlasti za mala in srednja podjetja (MSP). To načelo zagotavlja, da se vsako na novo uvedeno breme izravna z odpravo enakovrednih bremen na istem področju politike.
BR-Mainstreaming-icon Vključevanje ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov za zagotovitev, da bo vsak zakonodajni predlog prispeval k agendi za trajnostni razvoj do leta 2030.
Improving Izboljšanje načina, na katerega boljše pravno urejanje obravnava in podpira trajnostnost in digitalno preobrazbo.
BR-Integrating-icon Vključitev strateškega predvidevanja v oblikovanje politik, da bo to primerno za prihodnost, na primer z upoštevanjem nastajajočih megatrendov na zelenem, digitalnem, geopolitičnem in socialno-ekonomskem področju.

Na mednarodni ravni je prizadevanja Komisije za boljše pravno urejanje priznala OECD.

Več o ciklu oblikovanja politik in zakonodaje EU.

EU policy and law-making cycle

Povejte svoje mnenje – izmenjava zamisli in pogledov

Mnenja in zamisli o pobudah Komisije na vseh področjih lahko predstavite na portalu Povejte svoje mnenje. Naročite se lahko na obvestila o novostih v zvezi z razvojem pobud in dogajanjem po njihovem sprejetju.

Komisija bo v skladu s svojo politiko preglednosti podatkov postopoma omogočila dostop do notranjih podatkovnih zbirk in odložišč podatkov. Evropski parlament in Svet bomo pozvali, naj vzpostavita skupen register dokazov, tj. skupni zakonodajni portal, ki bo vsem, ki jih zanima oblikovanje politik EU, omogočil, da zlahka najdejo vse dokaze, na katerih temelji določena pobuda.

Komisija od leta 2015 zbira dokaze in povratne informacije od državljanov, podjetij in deležnikov v vseh fazah zakonodajnega postopka in postopka oblikovanja politik.

EU Law is in your hands

The future is in your hands
Portal Povejte svoje mnenje Konferenca o prihodnosti Evrope

Vaše mnenje šteje

Prispevki državljanov, podjetij in deležnikov dejansko vplivajo na oblikovanje politik EU. Komisija lahko na podlagi teh prispevkov pripravlja in izboljšuje delo v zvezi s številnimi pomembnimi pobudami, denimo pri evropski državljanski pobudi, evropski solidarnostni enoti, skupni kmetijski politiki in smernicah za energijsko učinkovitost stavb.

Več o tem, kako je postopek posvetovanja pripomogel k oblikovanju zakonodaje.

Poenostavitev zakonodaje EU

Komisija ocenjuje uspešnost obstoječe zakonodaje EU in jo spreminja, če je to potrebno, da bi bolje ustrezala svojemu namenu.

Komisija vsako leto predstavi pregled svojih prizadevanj za poenostavitev in zmanjšanje bremena v letni študiji bremen. Redno tudi spremlja napredek programa v okviru pregleda stanja programa REFIT.

Kakovost

Smernice in zbirka orodij za boljše pravno urejanje bodo službam Evropske komisije zagotovile konkretne smernice pri pripravi novih pobud in predlogov ter pri upravljanju in ocenjevanju obstoječe zakonodaje.

Komisija je leta 2015 ustanovila Odbor za regulativni nadzor, ki je neodvisna skupina uradnikov Komisije in zunanjih strokovnjakov. Odbor za regulativni nadzor bo imel pomembno vlogo pri pregledovanju ocen učinka in vrednotenj glede uporabe pristopa „za enega sprejetega se eden odpravi“, strateškega predvidevanja in različnih učinkov zaradi koronavirusne krize. Odbor objavlja letna poročila o izpolnjevanju svojega poslanstva. 

Krepitev subsidiarnosti in sorazmernosti

Načeli subsidiarnosti in sorazmernosti sta temelja Pogodb EU in se sistematično uporabljata za zakonodajne predloge Komisije.

Komisija ob upoštevanju načela subsidiarnosti ukrepa le, kadar je to potrebno in prinaša jasne koristi v primerjavi z ukrepi, sprejetimi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Ukrepi se naj ne bi sprejemali na evropski ravni, če je učinkoviteje, da se sprejmejo na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, razen na področjih v izključni pristojnosti Evropske unije. 

Sorazmernost se osredotoča na finančni in upravni učinek predlagane zakonodaje, da se zagotovi, da regulativni ukrepi ne presegajo tistega, kar je potrebno za doseganje zakonodajnih in političnih ciljev. Ti učinki morajo biti čim manjši in sorazmerni s cilji politike. Za Komisijo to pomeni, da se rezultati njenih ambicioznih politik dosegajo na čim enostavnejši in čim cenejši način, brez odvečne birokracije.

Sodelovanje institucij EU

Najboljši način za izboljšanje priprave zakonodaje EU in doseganje boljših rezultatov je tesnejše sodelovanje med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo v prihodnjih letih. Glede na priložnosti in izzive, ki so pred nami na poti k trajnostnemu okrevanju, je ključnega pomena čim bolj učinkovito sprejemanje zakonodaje ob upoštevanju naše prihodnosti. Učinkovita uporaba, izvajanje in izvrševanje prava EU so prednostna naloga Komisije Ursule von der Leyen.

Izboljšanje priprave zakonodaje EU je skupni cilj in odgovornost vseh institucij EU in držav članic. Komisija lahko določi le stroške in prihranke, povezane z njenimi zakonodajnimi predlogi. Spremembe med pogajanji z Evropskim parlamentom in Svetom lahko bistveno spremenijo učinek na ljudi in podjetja. Komisija bi zato pozdravila ponovni začetek političnega dialoga za preučitev zamisli, da bi lahko vse strani izpolnile svoje zaveze iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje.

Mednarodno regulativno sodelovanje

EU temelji na skupno dogovorjenih pravilih. Da bi ta pravila lahko delovala, jih morajo države članice izvajati in izvrševati v celoti in pravočasno. Nato morajo zagotoviti pravilno uporabo in izvrševanje pravil, saj neizvrševanje bremeni državljane in podjetja.

Učinkovita uporaba, izvajanje in izvrševanje prava EU so prednostna naloga Komisije Ursule von der Leyen. Kot je predsednica von der Leyen napovedala v političnih smernicah, bo Komisija še naprej usmerjala in podpirala države članice v njihovih prizadevanjih za prenos direktiv, izvajanje uredb in pravilno uporabo pravil EU. Cilj preverjanja skladnosti je ugotoviti, kako države članice prenašajo zakonodajo EU v nacionalno zakonodajo. Da bi zagotovili učinkovit dialog v fazi prenosa, se za jasne in natančne informacije o nacionalni zakonodaji zanašamo na države članice.

Komisija namerava v prihodnje izvesti pregled svojih dejavnosti nadzora in izvrševanja, da bodo še naprej primerne za zagotavljanje, da pravo EU deluje v praksi.

Dokumentacija

Sorodne povezave

Najnovejše novice