Potreba lepšej právnej regulácie

V záujme dosiahnutia lepších výsledkov Komisia otvára proces tvorby politík a právnych predpisov a viac načúva ľuďom, ktorých ovplyvňujú. Lepšia právna regulácia sa opiera o overené fakty a transparentný postup, ktorý v celej svojej šírke zahŕňa občanov a zainteresované strany (napr. podniky, orgány verejnej správy a výskumných pracovníkov).

Komisia identifikuje oblasti, v ktorých by sa mali existujúce právne predpisy EÚ zlepšiť. Pri navrhovaní nových politík a právnych predpisov sa Komisia zameriava na oblasti, ktoré sa skutočne musia riešiť na úrovni EÚ, a zabezpečuje ich riadnu realizáciu.

Uplatňovanie týchto zásad pomôže Komisii splniť jej ciele pri minimálnych nákladoch a minimálnom administratívnom zaťažení. Je zároveň aj reakciou na obavy občanov EÚ.

Ciele

Lepšia právna regulácia by mala zabezpečiť, aby:

  • rozhodovanie zahŕňalo všetky relevantné strany a bolo transparentné,
  • občania a zainteresované strany mali možnosť podieľať sa na celom procese tvorby politiky a právnych predpisov,
  • opatrenia EÚ boli založené na overených faktoch a pochopení dosahu,
  • regulačné zaťaženie podnikov, občanov alebo orgánov verejnej správy bolo obmedzené na minimum.

Aké opatrenia prijíma Komisia?

Zlepšenie prípravnej fázy

Komisia posudzuje očakávaný a skutočný vplyv opatrení vo všetkých fázach rozhodovacieho procesu. Prijatiu opatrenia predchádza rozsiahle plánovanie a analýza, napríklad pred navrhnutím nových právnych predpisov alebo pri hodnotení fungovania predpisov.

Sledovanie výstupov Komisie: plánované iniciatívy, plány, úvodné posúdenia vplyvu, posúdenia vplyvu

Skvalitnenie konzultácií

Komisia zlepšuje a rozširuje možnosti zapojenia sa počas celého cyklu tvorby politík a právnych predpisov. Občania a zainteresované strany sa môžu podeliť o svoje názory na:

Všetky pripravované verejné konzultácie

Zabezpečenie vhodnosti právnych predpisov EÚ na daný účel

Komisia posudzuje vykonávanie existujúcich právnych predpisov EÚ a uskutočňuje ich zmeny v prípade potreby aktualizácie.

  • Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) bol vytvorený v roku 2012 s cieľom zjednodušiť právne predpisy EÚ a znížiť regulačné náklady bez toho, aby sa obmedzili prinášané výhody. Komisia posilňuje program REFIT tým, že vytvára viac možností zapojenia sa pre zainteresované strany a krajiny EÚ.
  • Platforma programu REFIT, ktorej predsedá prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans, zhromažďuje návrhy a predkladá odporúčania na zjednodušenie právnych predpisov.
  • Súčasný stav iniciatív programu REFIT na zjednodušenie a zníženie regulačného zaťaženia je uverejnený v hodnotiacej tabuľke programu REFIT.
  • Hodnotenia a kontroly vhodnosti sa používajú na posúdenie toho, či právne predpisy EÚ, politiky a programy financovania prinášajú očakávané výsledky pri minimálnych nákladoch.

Zabezpečenie kvality

Komisia zriadila výbor pre kontrolu regulácie, ktorý tvorí nezávislá skupina úradníkov Komisie a odborníkov z prostredia mimo Komisie. Jeho úlohou je kontrolovať kvalitu všetkých posúdení vplyvu a hlavných hodnotení, ktoré formujú rozhodovací proces EÚ.

Na účely lepšej právnej regulácie slúžia usmernenia a súbor nástrojov, ktoré obsahujú odporúčania pre útvary Komisie, ako účinne uplatňovať spoločné normy pre lepšiu právnu reguláciu v každom kroku procesu tvorby politík a právnych predpisov.

Posilnenie subsidiarity a proporcionality

Cieľom subsidiarity je určiť najvhodnejšiu úroveň, na ktorej by sa mali vytvárať a realizovať politiky. EÚ by mala konať len vtedy, keď je to nevyhnutné a keď sa jej konaním dosiahnu jasné výhody oproti opatreniam a nad rámec opatrení, ktoré by sa prijali na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Proporcionalita sa zameriava na finančný a administratívny vplyv navrhovaných právnych predpisov. Všetok takýto vplyv musí byť obmedzený na čo najnižšiu mieru a musí byť primeraný príslušným cieľom politiky. Pre Komisiu to znamená predkladať ambiciózne politiky čo najjednoduchším a najmenej nákladným spôsobom a bez zbytočnej byrokracie.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker 14. novembra 2017 oficiálne vytvoril osobitnú skupinu pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“, ktorej úlohou bolo vydať odporúčania o tom, ako lepšie uplatňovať zásady subsidiarity a proporcionality. Táto osobitná skupina predložila svoju záverečnú správu 10. júla 2018. Komisia 23. októbra 2018 načrtla, ako zamýšľa zmeniť svoj proces tvorby politiky v nadväznosti na odporúčania osobitnej skupiny.

Oznámenie – Zásady subsidiarity a proporcionality: posilnenie ich úlohy pri tvorbe politík EÚ (23. októbra 2018)

Hodnotenie pokroku

Koncom roku 2018/začiatkom roku 2019 Komisia zhodnotila, ako sa od roku 2015 darí plniť zásady lepšej právnej regulácie. Cieľom bolo určiť, čo sa osvedčilo a čo nie, a navrhnúť opatrenia, ktorými sa urýchli realizácia programu. Preskúmali sme príslušné štúdie, zisťovali sme názory verejnosti, zamestnancov ostatných inštitúcií EÚ, ako aj zamestnancov Komisie.

Ústrednou témou tohto hodnotenia boli externé a interné konzultácie. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k hodnoteniu, najmä 596 jednotlivcom a organizáciám, ktoré sa zúčastnili na verejnej konzultácii.

Kolégium komisárov prijalo 15. apríla 2019 oznámenie Komisie, v ktorom sa opisuje program lepšej právnej regulácie, rozoberajú sa jeho silné a slabé stránky a identifikujú sa možné cesty dosiahnutia pokroku. K tomuto oznámeniu je pripojený pracovný dokument útvarov Komisie, v ktorom sú zhrnuté výsledky hodnotenia, najmä rozsiahle konzultácie o faktoch a číslach.

Komisia zorganizovala 29. apríla 2019 v Bruseli celodennú konferenciu o hodnotení programu lepšej právnej regulácie.

Lepšia právna regulácia: prehľad činností a udržanie záväzku

Zintenzívnenie spolupráce medzi inštitúciami EÚ

Politická vôľa zlepšiť kvalitu tvorby práva, preskúmanie existujúcich právnych predpisov a ich prípadná aktualizácia sa delia medzi 3 hlavné inštitúcie EÚ: Komisiu, Parlament a Radu. Tieto inštitúcie podpísali dohodu o lepšej tvorbe práva, ktorá nadobudla platnosť v apríli 2016.

Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov

Medzinárodná regulačná spolupráca

Vďaka výmene informácií a spolupráci už na začiatku procesu môžu regulačné orgány a príslušné orgány prísť s riešeniami podobných problémov, čo nemá vplyv na ich vlastné politické ciele a normy. Znižuje to náklady na podnikanie a vytvára cezhranične intenzívnejšiu a spravodlivejšiu hospodársku súťaž.

V otázkach regulácie Komisia úzko spolupracuje so svojimi obchodnými partnermi v rámci viacstranných dialógov, napríklad s OSN, OECD a Svetovou bankou, ako aj vo forme dvojstranných dialógov.

Spolupráca v oblasti regulácie je súčasťou aj dvojstranných dohôd o voľnom obchode, ako napr. komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA).

Videá

Vedeli ste, že do tvorby politík EÚ môžu prispieť všetci? Pozrite si video a zistite, ako môžete vyjadriť svoj názor.

Príspevky občanov a zainteresovaných strán môžu skutočne ovplyvniť politiky EÚ. Prostredníctvom tejto série videí sa dozviete, ako proces konzultácií pomohol pri tvorbe právnych predpisov v mnohých oblastiach.

Have your say sk

Dokumenty