Necesitatea unei mai bune legiferări

Pentru ca normele și acțiunile UE să dea rezultate mai bune, Comisia dorește să se asigure că procesele de legiferare și de elaborare a politicilor sunt mai transparente și mai deschise contribuțiilor celor vizați. Prin urmare, procesul de legiferare se bazează pe date concrete și se desfășoară în mod transparent, implicând cetățenii și părțile interesate (întreprinderi, autorități publice, cercetători etc.).

Comisia identifică în ce domenii ar putea fi îmbunătățit corpusul legislativ actual. De asemenea, atunci când propune noi politici și norme, se concentrează asupra acțiunilor în care intervenția UE este cu adevărat necesară și asupra eficienței acestora.

Aplicând toate aceste principii, Comisia își va putea atinge obiectivele cu costuri și sarcini administrative minime. Această direcție răspunde, de asemenea, preocupărilor exprimate de cetățenii UE.

Obiective

O mai bună legiferare ar trebui să garanteze:

  • că procesul decizional este deschis și transparent
  • că cetățenii și părțile interesate pot formula observații în toate etapele procesului de legiferare și de elaborare a politicilor
  • că acțiunile UE pleacă de la date concrete și de la o bună înțelegere a impactului pe care îl pot avea acestea
  • că sarcinile de reglementare pentru întreprinderi, cetățeni și administrațiile publice sunt menținute la un nivel minim

Ce face Comisia?

Pregătește mai temeinic propunerile

Comisia evaluează impactul preconizat și impactul real al acțiunilor în fiecare etapă a procesului decizional. De asemenea, desfășoară activități ample de planificare și analiză înainte de a acționa (de exemplu, înainte de a propune o nouă lege, de a evalua rezultatele unei legi existente etc.).

Urmăriți documentele publicate de Comisie: inițiative planificate, foi de parcurs, evaluări inițiale ale impactului, studii de impact

Intensifică procesul de consultare

Comisia îmbunătățește și multiplică modalitățile prin care cetățenii și părțile interesate pot participa la toate fazele procesului de legiferare și de elaborare a politicilor. Astfel, aceștia își pot exprima opiniile cu privire la:

Aflați ce consultări publice sunt planificate

Verifică dacă legislația UE este adecvată scopului

Comisia evaluează rezultatele normelor existente și face modificările necesare pentru a le actualiza.

Un plus de calitate

Comisia a instituit un Comitet de control normativ, grup independent format din funcționari ai Comisiei și experți din afara Comisiei. Rolul său este de a controla calitatea tuturor studiilor de impact și a evaluărilor majore care fundamentează procesul decizional al UE.

- Orientările și setul de instrumente pentru o mai bună legiferare ajută serviciile Comisiei să aplice corect standarde comune pentru o mai bună reglementare în fiecare etapă a procesului de legiferare și de elaborare a politicilor.

Consolidarea subsidiarității și a proporționalității

Esența subsidiarității este identificarea celui mai bun nivel la care să fie formulate și puse în aplicare politicile. UE ar trebui să acționeze numai atunci când este necesar și în situațiile în care acțiunile sale oferă beneficii clare față de măsurile luate la nivel național, regional sau local. Proporționalitatea se axează pe impactul financiar și administrativ al legislației propuse. Acest impact trebuie redus la minim și trebuie să fie proporțional cu obiectivele de politică. Pentru Comisie, aceasta înseamnă realizarea politicilor noastre ambițioase în modul cel mai simplu și mai puțin costisitor și evitarea birocrației inutile.

La 14 noiembrie 2017, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a instituit în mod oficial Grupul operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient”. Acesta are rolul de a formula recomandări de aplicare mai eficientă a principiilor subsidiarității și proporționalității. Grupul operativ și-a predat raportul final pe 10 iulie 2018. La 23 octombrie 2018, Comisia a prezentat modificările pe care intenționează să le introducă în procesul de elaborare a politicilor Comisiei, ca urmare a recomandărilor Grupului operativ.

Comunicare - Principiile subsidiarității și proporționalității: consolidarea rolului acestora în procesul de elaborare a politicilor UE (23 octombrie 2018)​

Bilanț

La sfârșitul anului 2018 - începutul anului 2019, Comisia a făcut bilanțul măsurilor de îmbunătățire a legiferării din 2015 și până în prezent. Scopul a fost de a afla ce funcționează bine sau mai puțin bine și de a avansa agenda de lucru. Am făcut o recenzie a datelor din literatura de specialitate și am solicitat păreri de la public, de la personalul celorlalte instituții ale UE și de la personalul Comisiei.

Consultările externe și interne au constituit elementul central al acestui bilanț. Le mulțumim tuturor celor care au contribuit, în special celor 596 de cetățeni și organizații care au participat la consultarea publică.

La 15 aprilie 2019, colegiul comisarilor a adoptat o comunicare a Comisiei în care se descrie Agenda pentru o mai bună reglementare, se analizează punctele forte și slabe ale agendei și se propun căi de progres. Comunicarea este însoțită de un document de lucru al serviciilor Comisiei care rezumă rezultatele bilanțului, în special informațiile și cifrele colectate în cadrul amplelor consultări.

La 29 aprilie 2019, Comisia a organizat la Bruxelles o conferință de o zi pe tema bilanțului Agendei pentru o mai bună reglementare.

O mai bună legiferare: bilanțul activității și menținerea angajamentului nostru

Sporește cooperarea între instituțiile UE

Voința politică de a îmbunătăți calitatea legiferării și de a revizui și actualiza legislația existentă, dacă acest lucru este necesar, este împărtășită de cele 3 instituții principale ale UE: Comisia, Parlamentul și Consiliul. În aprilie 2016 a intrat în vigoare acordul privind o mai bună legiferare, semnat de toate cele trei instituții.

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare

Registrul interinstituțional al actelor delegate

Încurajează cooperarea internațională în materie de reglementare

Cooperarea și buna informare încă din primele etape ale procesului legislativ le permit organelor de reglementare și autorităților competente să identifice soluții la probleme similare, menținând, în același timp, standardele și obiectivele de politică ale fiecărei părți. Astfel, întreprinderile își pot reduce costurile aferente desfășurării de activități economice și pot concura mai loial la nivel transfrontalier.

Comisia cooperează îndeaproape cu partenerii săi comerciali în ceea ce privește reglementarea, atât în cadrul dialogurilor multilaterale (de exemplu cu ONU, OCDE și Banca Mondială), cât și în cadrul dialogurilor bilaterale.

Cooperarea în domeniul reglementării a devenit, de asemenea, parte integrantă din acordurile bilaterale de liber schimb, cum ar fi Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada (CETA).

Materiale video

Știați că orice european poate participa la formularea sau revizuirea politicilor UE? Urmăriți acest material video pentru a vedea cum.

Știați că orice european poate participa la formularea sau revizuirea politicilor UE? Urmăriți acest material video pentru a vedea cum.

Contribuțiile din partea cetățenilor și a părților interesate pot modela politicile UE. Urmăriți această serie de materiale video pentru a vedea ce efect a avut procesul de consultare asupra legislației din multiple domenii.

Have your say - Romania

Documente