Obiectivele Agendei pentru o mai bună reglementare

  • Acțiuni UE bazate pe date concrete
  • Înțelegerea impactului legislației asupra cetățenilor și întreprinderilor
  • Simplificarea legislației UE
  • Un proces decizional mai deschis și mai transparent
  • Includerea contribuției cetățenilor, a întreprinderilor și a părților interesate în elaborarea politicilor și a legislației

Ce face Comisia?

Comisia Europeană planifică, pregătește și propune noile norme și politici ale UE. În același timp, evaluează legislația existentă și propune eventuale îmbunătățiri. Aceste activități sunt ghidate de programul anual de lucru al Comisiei.

Atunci când propune norme, Comisia le evaluează impactul preconizat. Pentru inițiativele majore, se va lua în calcul realizarea de previziuni strategice. După adoptarea normelor, Comisia continuă să monitorizeze transpunerea și aplicarea lor în statele membre și să ia măsuri de actualizare sau de simplificare a acestora, dacă este necesar.

Eforturile Comisiei au fost recunoscute pe plan internațional de către OCDE, care a clasat politica de legiferare a UE pe primele locuri în lume.

Urmăriți procesul legislativ al UE

Aflați mai multe despre ciclul de elaborare a politicilor și normelor UE.

EU policy and law-making cycle

Exprimați-vă părerea și ideile

Din 2015, Comisia colectează date concrete și opinii de la cetățeni, întreprinderi și părți interesate în toate fazele procesului de elaborare a normelor și politicilor sale. În 2017, toate site-urile care permiteau astfel de contribuții au fuzionat într-un singur portal, numit „Exprimați-vă părerea!

Pe această platformă, oricine își poate împărtăși opiniile cu privire la inițiativele Comisiei – în orice domeniu de politică și în orice fază a ciclului politicii în cauză. Vă puteți abona la notificări pentru a urmări evoluția unei inițiative (ex. publicarea propunerii Comisiei, adoptarea legislației finale după negocierile cu Parlamentul European și Consiliul UE).

Puteți schimba ceva!

Contribuțiile din partea cetățenilor și a părților interesate modelează politicile UE. Datorită lor, Comisia și-a orientat și și-a îmbunătățit câteva inițiative importante, precum Inițiativa cetățenească europeană, Corpul european de solidaritate, politica agricolă comună și Orientările pentru eficiența energetică a clădirilor.

Aflați ce impact a avut procesul de consultare asupra legislației.

Simplificarea legislației UE

Comisia evaluează rezultatele normelor existente și face modificările necesare pentru a le actualiza.

  • În 2012, a înființat Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), pentru a simplifica legislația UE și pentru a reduce costurile inutile aferente reglementării, fără a afecta negativ rezultatele. După cum a declarat președinta von der Leyen, orice nouă sarcină administrativă pentru cetățeni și întreprinderi ar trebui compensată printr-o reducere echivalentă a sarcinii administrative la nivelul UE, în același domeniu de politică.
  • Platforma „Pregătiți pentru viitor” (un grup de experți la nivel înalt format din reprezentanți ai statelor membre, ai Comitetului Regiunilor, ai Comitetului Economic și Social European și ai întreprinderilor și organizațiilor neguvernamentale) asistă Comisia în activitățile de îmbunătățire a normelor UE. În acest scop, platforma colectează date, dovezi și contribuții privind potențialul de simplificare, de reducere a sarcinii administrative și de modernizare a legislației UE existente și emite avize pentru Comisie. Oricine poate propune sugestii privind programul anual de lucru pentru simplificarea legislației UE existente prin intermediul portalului UE „Exprimați-vă părerea – Simplificați!”.
  • În plus, Comisia verifică eficiența și rentabilitatea politicilor, a programelor de finanțare și a normelor aflate deja în vigoare prin evaluări și verificări ale adecvării.

În fiecare an, Comisia arată ce activități de simplificare și de reducere a sarcinii administrative a realizat, în cadrul Analizei anuale a sarcinii de reglementare. În același timp, ea monitorizează periodic progresele înregistrate de program, în cadrul tabloului de bord REFIT.

Un plus de calitate

Orientările și setul de instrumente pentru o mai bună legiferare ajută serviciile Comisiei să aplice corect standarde comune pentru o mai bună reglementare în fiecare etapă a procesului de legiferare și de elaborare a politicilor.

În 2015, Comisia a instituit un Comitet de control normativ, un organism independent format din funcționari ai Comisiei și experți din afara acesteia. Rolul său este de a controla calitatea tuturor studiilor de impact, a verificărilor adecvării și a anumitor evaluări majore care fundamentează procesul decizional al UE. Comitetul publică rapoarte anuale în care arată ce a făcut pentru a-și îndeplini misiunea.

Consolidarea subsidiarității și a proporționalității

Esența subsidiarității este identificarea celui mai bun nivel la care să fie formulate și puse în aplicare politicile. UE ar trebui să acționeze numai atunci când este necesar și în situațiile în care acțiunile sale oferă beneficii clare față de măsurile luate la nivel național, regional sau local.

Principiul subsidiarității a fost creat pentru a garanta faptul că deciziile la nivel european sunt luate cât mai aproape de cetățeni. Cu excepția cazurilor în care UE are competențe exclusive, o acțiune la nivel european se justifică doar dacă aceasta se dovedește a fi mai eficientă decât o măsură luată la nivel național, regional sau local. 

Proporționalitatea se axează pe impactul financiar și administrativ al legislației propuse, pentru a garanta că acțiunile de reglementare nu merg dincolo de ce este necesar pentru a îndeplini obiectivele legislative și de politică. Orice astfel de impact trebuie redus la minim și trebuie să fie proporțional cu obiectivele de politică. Pentru Comisie, aceasta înseamnă realizarea politicilor noastre ambițioase în modul cel mai simplu și mai puțin costisitor și evitarea birocrației inutile.

Grupul operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient” a fost format în 2017, cu rolul de a formula recomandări de aplicare mai eficientă a principiilor subsidiarității și proporționalității. Grupul operativ și-a predat raportul final pe 10 iulie 2018. Comisia a dat curs recomandărilor Grupului în octombrie 2018, când a modificat procesul său de elaborare a politicilor, astfel încât să promoveze o înțelegere comună a subsidiarității și a proporționalității și să încurajeze o participare mai activă din partea autorităților locale și regionale.

Comunicare - Principiile subsidiarității și proporționalității: consolidarea rolului acestora în procesul de elaborare a politicilor UE (23 octombrie 2018)​

Cooperarea între instituțiile UE

Voința politică de a îmbunătăți calitatea legiferării, de a examina eficiența normelor existente și de a le actualiza, dacă trebuie, este împărtășită de cele trei instituții principale ale UE: Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană. Un acord interinstituțional privind o mai bună legiferare este în vigoare din aprilie 2016.

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare

Cooperarea internațională în materie de reglementare

Cooperarea și buna informare încă din primele etape ale procesului legislativ le permit organelor de reglementare și autorităților competente să identifice soluții la probleme similare, menținând, în același timp, standardele și obiectivele de politică ale fiecărei părți. Astfel, întreprinderile își pot reduce costurile aferente desfășurării de activități economice și pot concura mai loial la nivel transfrontalier.

Comisia cooperează îndeaproape cu partenerii săi internaționali în ceea ce privește reglementarea, atât în cadrul dialogurilor multilaterale (de exemplu cu ONU, OCDE și Banca Mondială), cât și în cadrul dialogurilor bilaterale.

Cooperarea în domeniul reglementării a devenit, de asemenea, parte integrantă din acordurile bilaterale de liber schimb, cum ar fi Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada (CETA).

Documente

Linkuri către pagini conexe

Noutăți