Doelstellingen van de agenda voor betere regelgeving

  • EU-maatregelen baseren op feiten
  • EU-wetgeving eenvoudiger en beter maken
  • Burgers, bedrijven en belanghebbenden betrekken bij de besluitvorming

Wat doet de Commissie?

De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het plannen, voorbereiden en voorstellen van nieuwe EU-wetgeving en nieuw EU-beleid. Dit gebeurt op basis van het jaarlijkse werkprogramma van de Commissie. Wanneer de Commissie wetgeving voorstelt, beoordeelt zij het verwachte effect ervan. Strategische prognoses zijn cruciaal voor een toekomstbestendig beleid in alle sectoren. Dat geldt vooral voor het groen, digitaal, geopolitiek en sociaal-economisch beleid.

De Commissie moet ook de EU-wetgeving evalueren en, waar nodig, verbeteringen voorstellen. Ze blijft toezicht houden op de uitvoering en toepassing ervan in de lidstaten.

Om Europa’s herstel te bevorderen, is het uiterst belangrijk om het wetgevingsproces transparant en zo doeltreffend mogelijk te maken.

BR-Removing-Icon Samen met de lidstaten, regio’s, lokale autoriteiten en belanghebbenden een einde maken aan de obstakels en administratieve rompslomp die investeringen en de opbouw van 21e-eeuwse infrastructuur vertragen
BR-Simplifiying-icon Openbare raadplegingen eenvoudiger maken met nog maar één oproep via de verbeterde portaalsite Geef uw mening. De feedback op stappenplannen en aanvangseffectbeoordelingen wordt doorgaans met de vragenlijst gecombineerd in één oproep.
BR-Introducing-icon Een “one in, one out”-aanpak invoeren om de last voor burgers en bedrijven te minimaliseren, met bijzondere aandacht voor de consequenties en kosten van wetgeving, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen. Het principe is dat nieuwe lasten worden gecompenseerd door op hetzelfde beleidsterrein vergelijkbare lasten weg te nemen.
BR-Mainstreaming-icon De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties mainstreamen, zodat alle wetgevingsvoorstellen bijdragen tot de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.
Improving Ervoor zorgen dat betere regelgeving duurzaamheid en de digitale transformatie bevordert en ondersteunt.
BR-Integrating-icon Strategische prognoses gebruiken om nieuw beleid toekomstbestendig te maken, bv. door rekening te houden met nieuwe megatrends qua groen, digitaal, geopolitiek en sociaal-economisch beleid.

De inspanningen van de Commissie voor betere regelgeving zijn internationaal erkend door de OESO.

Meer over het EU-wetgevingsproces.

EU policy and law-making cycle

Uw mening telt: deel uw inzichten en ideeën

Sinds 2015 vraagt de Commissie in alle stadia van het wetgevings- en beleidsvormingsproces om informatie en feedback van burgers, bedrijven en belanghebbenden. Op het portaal Geef uw mening kunt u uw inzichten en ideeën delen over initiatieven van de Commissie op alle beleidsterreinen. U kunt zich abonneren op kennisgevingen in verband met zowel nieuwe initiatieven als bestaande wetgeving.

EU Law is in your hands

The future is in your hands
Portaalsite Geef uw mening! Conferentie over de toekomst van Europa

Uw bijdrage kan het verschil maken

Bijdragen van burgers, bedrijven en belanghebbenden maken echt het verschil bij EU-beleid. Ze hebben het werk van de Commissie richting gegeven en verbeterd bij verschillende belangrijke initiatieven, zoals het Europees burgerinitiatief, het Europees Solidariteitskorps, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de richtsnoeren voor de energie-efficiëntie van gebouwen.

Zie hoe het raadplegingsproces de wetgeving heeft helpen vormgeven.

Vereenvoudiging van de EU-wetgeving

De Commissie beoordeelt het succes van bestaande EU-wetgeving en wijzigt deze waar nodig om ze “fit for purpose” te houden.

  • Het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) werd in 2012 opgestart om de EU-wetgeving te vereenvoudigen en onnodige kosten van regelgeving te verminderen, zonder het nut ervan in het gedrang te brengen.
  • Het platform Fit for Future is een groep van deskundigen op hoog niveau met vertegenwoordigers van de lidstaten, het Comité van de Regio's, het Europees Economisch en Sociaal Comité en belanghebbende branche- en niet-gouvernementele organisaties. De groep helpt de Commissie bij het verbeteren van de EU-wetgeving door advies uit te brengen over manieren om bestaande wetgeving te vereenvoudigen en moderniseren en lasten te verlichten. Via Geef uw mening: Vereenvoudigen! kan iedereen suggesties doen om de EU-wetgeving te vereenvoudigen.
  • Evaluaties en fitnesschecks worden gebruikt om na te gaan of EU-wetgeving, -beleid en -financieringsprogramma’s de verwachte resultaten behalen tegen minimale kosten.

In het jaarlijkse lastenoverzicht doet de Commissie verslag van wat zij doet om de regelgeving te vereenvoudigen en de lasten te verlagen. De voortgang van het programma volgt zij aan de hand van het Refit-scorebord.

Zorgen voor kwaliteit

De richtsnoeren en toolbox voor betere regelgeving geven de Europese Commissie concrete aanwijzingen bij nieuwe initiatieven en voorstellen en bij het beheren en evalueren van bestaande wetgeving.

In 2015 heeft de Commissie de Raad voor regelgevingstoetsing opgericht, een onafhankelijk orgaan van ambtenaren van de Commissie en deskundigen van buiten de Commissie. De Raad voor regelgevingstoetsing toetst effectbeoordelingen en sommige evaluaties, en zet in jaarverslagen uiteen wat hij heeft gedaan om zijn opdracht te vervullen.

Beter letten op subsidiariteit en evenredigheid

De beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn de hoekstenen van de EU-Verdragen en worden systematisch toegepast op de wetgevingsvoorstellen van de Commissie.

Volgens het subsidiariteitsbeginsel treedt de EU alleen op waar dat nodig is en waar dat duidelijke voordelen biedt ten opzichte van nationale, regionale of lokale maatregelen. Behalve in gevallen waarbij de EU exclusief bevoegd is, mag geen actie op Europees niveau worden ondernomen, tenzij dit doeltreffender is dan maatregelen op nationaal, regionaal of lokaal niveau. Bij alle politiek gevoelige en belangrijke initiatieven waarvoor een effectbeoordeling is uitgevoerd, zit ook een subsidiariteitsschema.

Evenredigheid gaat vooral over de financiële en administratieve gevolgen van voorgestelde wetgeving. Regelgevende maatregelen mogen niet verder gaan dan wat nodig is om de wetgevings- en beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. De gevolgen moeten tot een minimum worden beperkt en in verhouding staan tot de beoogde beleidsdoelstellingen. De Commissie moet daarom haar ambitieuze beleid zo eenvoudig mogelijk, zo zuinig mogelijk en zonder onnodige bureaucratische rompslomp uitvoeren.

Samenwerking tussen de EU-instellingen

Betere EU-wetgeving is een gedeelde doelstelling en verantwoordelijkheid van alle EU-instellingen en lidstaten. Om het wetgevingsproces van de EU te verbeteren en betere resultaten te bereiken moeten het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie de komende jaren nauwer samenwerken.

Gezien de kansen en uitdagingen op onze weg naar een duurzaam herstel is een zo efficiënt mogelijk en toekomstgericht wetgevingsproces cruciaal. De doeltreffende toepassing, uitvoering en handhaving van het EU-recht is een prioriteit voor de Commissie-Von der Leyen. De Commissie kan alleen de kosten en besparingen van haar eigen wetgevingsvoorstellen bepalen. Veranderingen tijdens de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Raad kunnen de implicaties voor burgers en bedrijven nog sterk veranderen. De Commissie zou een hervatting van de politieke dialoog dan ook toejuichen, zodat alle partijen hun afspraken uit het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven kunnen nakomen.

De Commissie zal interne gegevensbanken en registers geleidelijk publiek toegankelijk maken, in lijn met ons transparantiebeleid. We zullen het Parlement en de Raad benaderen voor het opzetten van een gemeenschappelijk feitenregister. In dit gezamenlijke wetgevingsportaal zal iedereen die geïnteresseerd is in de EU-beleidsvorming gemakkelijk al het feitenmateriaal kunnen vinden waarop een bepaald initiatief berust.

Internationale samenwerking op regelgevingsgebied

De EU is gebaseerd op gezamenlijk overeengekomen regels. Willen deze regels werken, dan moeten de lidstaten deze tijdig volledig ten uitvoer leggen en handhaven. Vervolgens moeten ze ervoor zorgen dat de regels correct worden toegepast en gehandhaafd, om burgers en bedrijven kosten te besparen.

De doeltreffende toepassing, uitvoering en handhaving van het EU-recht is een prioriteit voor de Commissie-Von der Leyen. Zoals aangekondigd in de politieke beleidslijnen van voorzitter Von der Leyen zal de Commissie de lidstaten daarbij blijven begeleiden en ondersteunen. Aan de hand van nalevingscontroles verifiëren we hoe de lidstaten EU-wetgeving in nationale wetgeving omzetten. Voor een doeltreffende dialoog in de omzettingsfase zijn we op de lidstaten aangewezen voor duidelijke en precieze informatie over nationale wetgeving.

In de toekomst wil de Commissie haar toezicht- en handhavingsactiviteiten inventariseren zodat deze geschikt blijven om het EU-recht in de praktijk te laten werken.

Documenten

Laatste nieuws