Waarom is betere regelgeving zo belangrijk?

De Commissie wil de betrokkenen meer inspraak geven in beleidsontwikkeling en wetgeving, en beter naar hen luisteren. Zo bereik je namelijk betere resultaten. Betere regelgeving staat of valt met objectieve gegevens en een transparant proces, en daarvoor heeft zij de hulp nodig van belanghebbenden (bijvoorbeeld bedrijven, overheidsinstanties en onderzoekers) én gewone burgers.

De Commissie gaat na op welke gebieden de bestaande EU-wetgeving kan worden verbeterd. En wanneer zij nieuw beleid en nieuwe wetgeving voorstelt, richt de Commissie zich vooral op de dingen die echt door de EU moeten worden gedaan, en zorgt zij ervoor dat die ook goed worden gedaan.

Zo kan de Commissie haar doelstellingen bereiken tegen minimale kosten en met zo min mogelijk rompslomp. Daarmee komt zij ook tegemoet aan bezwaren van EU-burgers.

Doelstellingen

Betere regelgeving moet zorgen voor:

  • open en transparante besluitvorming
  • meer betrokkenheid van burgers en belanghebbenden gedurende het gehele proces van besluitvorming en wetgeving
  • een EU-beleid dat uitgaat van objectieve gegevens en rekening houdt met de gevolgen
  • minimale regeldruk voor bedrijven, burgers en overheidsdiensten

Wat doet de Commissie?

Betere voorbereiding

De Commissie beoordeelt de verwachte en werkelijke impact van een maatregel in elk stadium van het besluitvormingsproces. Een uitgebreide planning en analyse wordt uitgevoerd voordat nieuwe regels worden voorgesteld of bestaande worden geëvalueerd.

Volg het werk van de Commissie: geplande initiatieven, routekaarten, aanvangseffectbeoordelingen, effectbeoordelingen

Betere raadpleging

De Commissie verruimt de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming. Geïnteresseerde burgers en belanghebbenden kunnen hun standpunt laten horen over:

Alle komende openbare raadplegingen

EU-wetgeving aanpassen aan het doel

De Commissie beoordeelt het succes van bestaande EU-wetgeving en wijzigt deze waar nodig om ze actueel te houden.

  • Het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) werd in 2012 opgestart om de EU-wetgeving te vereenvoudigen en minder duur te maken, zonder dat dit ten koste gaat van de voordelen ervan. De Commissie breidt het REFIT-programma uit door belanghebbenden en EU-landen meer mogelijkheden te bieden om bij te dragen.
  • Het REFIT-platform, onder leiding van eerste vicevoorzitter Timmermans, verzamelt suggesties en doet aanbevelingen voor de vereenvoudiging van wetgeving.
  • De stand van zaken van de REFIT-initiatieven voor vereenvoudiging en vermindering van de regeldruk wordt bekendgemaakt in het REFIT-scorebord.
  • Met evaluaties en geschiktheidscontroles wordt nagaan of EU-wetgeving, -beleid en -financieringsprogramma’s de verwachte resultaten behalen tegen minimale kosten.

Zorgen voor kwaliteit

De Commissie heeft de Raad voor regelgevingstoetsing opgericht, een onafhankelijke groep van ambtenaren van de Commissie en deskundigen van buiten de Commissie. Deze moet de kwaliteit nagaan van alle effectbeoordelingen en belangrijke evaluaties die worden meegenomen in de besluitvorming van de EU.

De richtsnoeren en toolbox voor betere regelgeving bevatten instructies voor de diensten van de Commissie over de doeltreffende toepassing van gemeenschappelijke normen voor betere regelgeving in elke fase van de besluitvorming.

Beter letten op subsidiariteit en evenredigheid

Subsidiariteit houdt in dat moet worden nagegaan op welk niveau een bepaald beleid het best ontwikkeld en uitgevoerd kan worden. De EU moet alleen optreden waar dat nodig is en waar dat duidelijke voordelen biedt ten opzichte van nationale, regionale of lokale maatregelen. Bij evenredigheid gaat het om het financiële en bestuurlijke effect van voorgestelde wetgeving. Dat effect moet tot een minimum worden beperkt en in verhouding staan tot de beoogde beleidsdoelstellingen. De Commissie moet daarom haar ambitieuze beleid zo eenvoudig mogelijk, zo zuinig mogelijk, en zonder onnodige bureaucratische rompslomp uitvoeren.

Op 14 november 2017 heeft Commissievoorzitter Juncker een taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder, maar efficiënter optreden opgericht. Die moest aanbevelingen doen voor een betere toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Deze taskforce heeft op 10 juli 2018 zijn eindverslag uitgebracht. Op 23 oktober 2018 heeft de Commissie op basis van de aanbevelingen van dit verslag aangegeven hoe zij het beleidsvormingsproces van de Commissie wil veranderen.

Mededeling – De beginselen van subsidiariteit en evenredigheid: versterking van de rol daarvan in de beleidsvorming binnen de EU

De balans opmaken

Eind 2018, begin 2019 heeft de Commissie de balans opgemaakt van de verbeteringen sinds 2015. Ze wilde nagaan wat er wel en niet goed werkte, en nieuwe stappen zetten. Daarvoor heeft ze de literatuur bestudeerd en de standpunten verzameld van het publiek, van medewerkers van andere EU-instellingen en van haar eigen personeel.

Centraal bij deze inventarisatie stonden externe en interne raadplegingen. Daaraan hebben bijna 600 personen en organisaties deelgenomen.

Op 15 april 2019 heeft de Commissie een mededeling vastgesteld, met daarin een beschrijving van de agenda voor betere regelgeving, de sterke en zwakke punten, en de mogelijke vervolgtrajecten. Bij deze mededeling hoort ook een werkdocument met de resultaten van de inventarisatie, met name die van het brede overleg, in feiten en cijfers.

Op 29 april 2019 heeft de Commissie in Brussel een conferentie georganiseerd over de stand van zaken van de agenda voor betere regelgeving.

Betere regelgeving: inventarisatie en verdere inzet

Meer samenwerking tussen de EU-instellingen

De politieke wil om de kwaliteit van nieuwe wetgeving te verbeteren, bestaande wetgeving te herzien en waar nodig te actualiseren, wordt gedeeld door de drie belangrijkste EU-instellingen: de Commissie, het Parlement en de Raad. Zij hebben een onderling akkoord over beter wetgeven ondertekend, dat in april 2016 in werking is getreden.

Interinstitutioneel Akkoord inzake beter wetgeven

Interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen

Internationale samenwerking op regelgevingsgebied

Door elkaar op de hoogte te houden en in een vroeg stadium van het proces samen te werken, kunnen toezichthouders en bevoegde autoriteiten oplossingen vinden voor vergelijkbare problemen, zonder te tornen aan beleidsdoelstellingen en normen. Dit alleen al vermindert de kosten voor bedrijven en zorgt voor meer en eerlijkere concurrentie over de grenzen heen.

Op het gebied van regelgeving werkt de Commissie nauw samen met haar handelspartners, zowel in multilateraal verband, bijvoorbeeld met de VN, de OESO en de Wereldbank, als op bilateraal niveau.

Samenwerking op regelgevingsgebied maakt ook deel uit van bilaterale vrijhandelsakkoorden, zoals de brede economische en handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA).

Video's

Wist u dat ook u een bijdrage kunt leveren aan de EU-beleidsontwikkeling? In de video leggen we uit hoe u uw stem kunt laten horen.

Wist u dat iedereen kan bijdragen aan het EU-beleid? Bekijk de video en ontdek hoe het werkt.

Bijdragen van burgers en belanghebbenden kunnen echt het verschil maken bij nieuw EU-beleid. Op vele gebieden heeft overleg geholpen om de wetgeving vorm te geven. Hoe dat is gegaan, ziet u in een reeks video's.

Have your say - Netherlands

Documenten