Doelstellingen van de agenda voor betere regelgeving

  • EU-maatregelen op basis van feiten
  • Inzicht in de gevolgen van wetgeving voor burgers en bedrijven
  • Vereenvoudiging van de EU-wetgeving
  • Een meer open en transparante besluitvorming
  • Burgers, bedrijven en belanghebbenden in staat stellen op zinvolle wijze bij te dragen aan beleidsvorming en wetgeving

Wat doet de Commissie?

De Europese Commissie is bevoegd voor het plannen, voorbereiden en voorstellen van nieuwe EU-wetgeving en nieuw EU-beleid. Deze bevoegdheid houdt ook in dat zij de EU-wetgeving evalueert en waar nodig verbeteringen voorstelt. Dit gebeurt op basis van het jaarlijkse werkprogramma van de Commissie.

Wanneer de Commissie wetgeving voorstelt, beoordeelt zij het verwachte effect ervan. Bij belangrijke initiatieven wordt rekening worden gehouden met prognoses. Zodra wetgeving is aangenomen, blijft de Commissie toezicht houden op de uitvoering en toepassing ervan in de EU-landen. Waar nodig wordt de wetgeving nog aangepast of vereenvoudigd.

De inspanningen van de Commissie worden internationaal erkend door de OESO, die in 2018 het regelgevingsbeleid van de EU als een van de allerbeste heeft aangemerkt.

EU-wetgevingsproces volgen

Meer over het EU-wetgevingsproces

EU policy and law-making cycle

Uw mening telt: deel uw inzichten en ideeën

Sinds 2015 vraagt de Commissie in alle stadia van het wetgevings- en beleidsvormingsproces om informatie en feedback van burgers, bedrijven en belanghebbenden. In 2017 werden alle feedbackwebsites geïntegreerd in één portaal: Uw mening telt!.

Op dit platform kan iedereen gedurende de hele beleidscyclus zijn mening geven over initiatieven van de Commissie op alle beleidsterreinen. U kunt zich abonneren op kennisgevingen van nieuwe ontwikkelingen van initiatieven, zoals de publicatie van het voorstel van de Commissie of de vaststelling van de definitieve wetgeving na onderhandelingen met het Europees Parlement en de Raad van de EU.

U kunt het verschil maken

Bijdragen van burgers en belanghebbenden hebben al echt het verschil gemaakt bij EU-beleid. Ze hebben het werk van de Commissie richting gegeven en verbeterd bij verschillende belangrijke initiatieven, zoals het Europees burgerinitiatief, het Europees Solidariteitskorps, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de richtsnoeren voor de energie-efficiëntie van gebouwen.

Zie hoe het raadplegingsproces de wetgeving heeft vormgeven

Vereenvoudiging van de EU-wetgeving

De Commissie beoordeelt het succes van bestaande EU-wetgeving en wijzigt deze waar nodig om haar actueel te houden.

  • Het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) werd in 2012 opgestart om de EU-wetgeving te vereenvoudigen en onnodige kosten van de regelgeving te verminderen, zonder het nut ervan in het gedrang te brengen. Zoals Commissievoorzitter Von der Leyen al aangaf, moeten eventuele nieuwe regels voor burgers en bedrijven worden gecompenseerd door op hetzelfde beleidsterrein minstens evenveel regels op EU-niveau af te schaffen.
  • Het platform Fit for Future, een groep van deskundigen op hoog niveau van de lidstaten, het Comité van de Regio's, het Europees Economisch en Sociaal Comité en belanghebbende branche- en niet-gouvernementele organisaties, helpt de Commissie bij het verbeteren van de EU-wetgeving. Daarvoor verzamelt het platform data, feitenmateriaal en input over mogelijke vereenvoudiging, vermindering van de regeldruk en modernisering van bestaande EU-wetgeving, en geeft het de Commissie advies. Iedereen kan suggesties doen om de EU-wetgeving simpeler te maken via Geef uw mening: Vereenvoudigen!
  • Evaluaties en fitnesschecks worden gebruikt om na te gaan of EU-wetgeving, -beleid en -financieringsprogramma’s de verwachte resultaten behalen tegen minimale kosten.

De Commissie presenteert elk jaar een overzicht van wat zij doet om de regelgeving te vereenvoudigen en de lasten te verlagen. Zij volgt de voortgang van het programma aan de hand van het REFIT-scorebord.

Zorgen voor kwaliteit

De richtsnoeren en toolbox voor betere regelgeving bevatten instructies voor de diensten van de Commissie over de doeltreffende toepassing van gemeenschappelijke normen voor betere regelgeving in elke fase van de besluitvorming.

In 2015 heeft de Commissie de Raad voor regelgevingstoetsing opgericht, een onafhankelijk orgaan van ambtenaren van de Commissie en deskundigen van buiten de Commissie. Hij moet de kwaliteit nagaan van alle effectbeoordelingen en finesschecks, en van sommige belangrijke evaluaties die worden meegenomen in de besluitvorming van de EU. Deze raad publiceert jaarverslagen waarin hij uiteenzet wat hij heeft gedaan om zijn opdracht te vervullen.

Beter letten op subsidiariteit en evenredigheid

Subsidiariteit houdt in dat moet worden nagegaan op welk niveau een bepaald beleid het best ontwikkeld en uitgevoerd kan worden. De EU moet alleen optreden waar dat nodig is en waar dat duidelijke voordelen biedt ten opzichte van nationale, regionale of lokale maatregelen.

Het "subsidiariteitsbeginsel" betekent dat besluiten zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen. Behalve in gevallen waarbij de EU exclusief bevoegd is, mag geen actie op Europees niveau worden ondernomen, tenzij dit doeltreffender is dan maatregelen op nationaal, regionaal of lokaal niveau. 

Evenredigheid gaat vooral over de financiële en administratieve gevolgen van voorgestelde wetgeving. Regelgevende maatregelen mogen niet verder gaan dan wat nodig is om de wetgevings- en beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. De gevolgen moeten tot een minimum worden beperkt en in verhouding staan tot de beoogde beleidsdoelstellingen. De Commissie moet daarom haar ambitieuze beleid zo eenvoudig mogelijk, zo zuinig mogelijk en zonder onnodige bureaucratische rompslomp uitvoeren.

In 2017 werd de Taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder, maar efficiënter optreden opgericht. Die moest aanbevelingen doen voor een betere toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Deze taskforce heeft op 10 juli 2018 zijn eindverslag uitgebracht. In oktober 2018 heeft de Commissie met wijzigingen in het beleidsvormingsproces gevolg gegeven aan de aanbevelingen van de taskforce, onder meer om een gemeenschappelijk begrip van subsidiariteit en evenredigheid te bevorderen en een actievere betrokkenheid van lokale en regionale overheden mogelijk te maken.

Mededeling — De beginselen van subsidiariteit en evenredigheid: versterking van de rol daarvan in de beleidsvorming binnen de EU

Samenwerking tussen EU-instellingen

De politieke wil om de kwaliteit van nieuwe wetgeving te verbeteren, de doeltreffendheid van bestaande wetgeving te evalueren en deze waar nodig te actualiseren, wordt gedeeld door de drie belangrijkste EU-instellingen: het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie. Een interinstitutioneel akkoord inzake beter wetgeven is in april 2016 in werking getreden.

Interinstitutioneel Akkoord inzake beter wetgeven

Internationale samenwerking op regelgevingsgebied

Door elkaar op de hoogte te houden en in een vroeg stadium van het proces samen te werken, kunnen toezichthouders en bevoegde autoriteiten oplossingen vinden voor vergelijkbare problemen, zonder te tornen aan beleidsdoelstellingen en normen. Dit alleen al vermindert de kosten voor bedrijven en zorgt voor meer en eerlijkere concurrentie over de grenzen heen.

Op het gebied van regelgeving werkt de Commissie nauw samen met haar internationale partners, zowel in multilaterale dialogen, bijvoorbeeld met de VN, de OESO en de Wereldbank, als in bilaterale dialogen.

Samenwerking op regelgevingsgebied maakt ook deel uit van bilaterale vrijhandelsakkoorden, zoals de brede economische en handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA).

Documenten

Laatste nieuws