De noodzaak van een betere regelgeving

Om betere resultaten te bereiken wil de Commissie de betrokkenen meer inspraak geven in beleidsontwikkeling en wetgeving, en beter naar hen luisteren. Betere regelgeving gaat om objectieve gegevens en een transparant proces, waarbij over de hele lijn belanghebbenden (bijvoorbeeld bedrijven, overheidsinstanties en onderzoekers) én gewone burgers worden betrokken.

De Commissie noemt een aantal gebieden waarop de bestaande EU-wetgeving kan worden verbeterd. En bij het voorstellen van nieuw beleid en nieuwe wetgeving richt de Commissie zich vooral op de dingen die echt door de EU moeten worden gedaan, en zij zorgt ervoor dat die ook goed worden gedaan.

Op die manier kan de Commissie haar doelstellingen bereiken tegen minimale kosten en administratieve lasten. Daarmee komt zij ook tegemoet aan bezwaren van EU-burgers.

Doelstellingen

Betere regelgeving moet zorgen voor:

  • open en transparante besluitvorming
  • meer betrokkenheid van burgers en belanghebbenden gedurende het gehele proces van besluitvorming en wetgeving
  • een EU-beleid dat uitgaat van objectieve gegevens en rekening houdt met de gevolgen
  • minimale regeldruk voor bedrijven, burgers en overheidsdiensten

Wat doet de Commissie?

Betere voorbereiding 

De Commissie beoordeelt de verwachte en werkelijke impact van een maatregel in elk stadium van het besluitvormingsproces. Een uitgebreide planning en analyse wordt uitgevoerd voordat nieuwe regels worden voorgesteld of bestaande worden geëvalueerd.

Volg het werk van de Commissie: geplande initiatieven, routekaarten, aanvangseffectbeoordelingen, effectbeoordelingen

Betere raadpleging

De Commissie werkt aan meer en ruimere kansen om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming. Geïnteresseerde burgers en belanghebbenden kunnen hun standpunt meedelen over:

> Alle komende openbare raadplegingen

Ervoor zorgen dat EU-wetgeving geschikt is voor het beoogde doel

De Commissie beoordeelt het succes van bestaande EU-wetgeving en wijzigt deze waar nodig om ze actueel te houden.

  • Het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) werd in 2012 opgestart om de EU-wetgeving te vereenvoudigen en de kosten van de regelgeving te verminderen, zonder de voordelen ervan in het gedrang te brengen. De Commissie breidt het REFIT-programma uit door belanghebbenden en EU-landen meer mogelijkheden te bieden om bij te dragen.
  • Het REFIT-platform, onder leiding van eerste vicevoorzitter Timmermans, verzamelt suggesties en doet aanbevelingen voor de vereenvoudiging van wetgeving.
  • De stand van zaken van de REFIT-initiatieven voor vereenvoudiging en vermindering van de regelgevingsdruk wordt bekendgemaakt in het REFIT-scorebord.
  • Evaluaties en geschiktheidscontroles worden gebruikt om na te gaan of EU-wetgeving, -beleid en -financieringsprogramma’s de verwachte resultaten behalen tegen minimale kosten.

Zorgen voor kwaliteit

De Commissie heeft de Raad voor regelgevingstoetsing opgericht, een onafhankelijke groep van ambtenaren van de Commissie en deskundigen van buiten de Commissie. Deze moet de kwaliteit nagaan van alle effectbeoordelingen en belangrijke evaluaties die worden meegenomen in de besluitvorming van de EU.

De richtsnoeren en toolbox voor betere regelgeving bevatten instructies voor de diensten van de Commissie over de doeltreffende toepassing van gemeenschappelijke normen voor betere regelgeving in elke fase van de besluitvorming.

Beter letten op subsidiariteit en evenredigheid

Subsidiariteit houdt in dat moet worden nagegaan op welk niveau een bepaald beleid het best ontwikkeld en uitgevoerd kan worden. De EU moet alleen optreden waar dat nodig is en waar dat duidelijke voordelen biedt ten opzichte van nationale, regionale of lokale maatregelen. Bij evenredigheid gaat het om het financiële en bestuurlijke effect van voorgestelde wetgeving. Dat effect moet tot een minimum worden beperkt en in verhouding staan tot de beoogde beleidsdoelstellingen. De Commissie moet daarom haar ambitieuze beleid zo eenvoudig mogelijk, tegen zo laag mogelijke kosten, en zonder onnodige bureaucratische rompslomp uitvoeren.

Op 14 november 2017 heeft Commissievoorzitter Juncker een taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder, maar efficiënter optreden opgericht. Die moest aanbevelingen doen voor een betere toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Deze taskforce heeft op 10 juli 2018 zijn eindverslag uitgebracht. Op 23 oktober 2018 heeft de Commissie op basis van de aanbevelingen van dit verslag aangegeven hoe zij het beleidsvormingsproces van de Commissie wil veranderen. 

Mededeling – De beginselen van subsidiariteit en evenredigheid: versterking van de rol daarvan in de beleidsvorming binnen de EU

Meer samenwerking tussen de EU-instellingen

De politieke wil om de kwaliteit van nieuwe wetgeving te verbeteren, bestaande wetgeving te herzien en waar nodig te actualiseren, wordt gedeeld door de drie belangrijkste EU-instellingen: de Commissie, het Parlement en de Raad. Zij hebben een onderling akkoord over beter wetgeven ondertekend, dat in april 2016 in werking is getreden.

Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven

Interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen

Internationale samenwerking op regelgevingsgebied

Door elkaar op de hoogte te houden en in een vroeg stadium van het proces samen te werken, kunnen toezichthouders en bevoegde autoriteiten oplossingen vinden voor vergelijkbare problemen, zonder te tornen aan beleidsdoelstellingen en normen. Dit alleen al vermindert de kosten voor bedrijven en zorgt voor meer en eerlijkere concurrentie over de grenzen heen.

Op het gebied van regelgeving werkt de Commissie nauw samen met haar handelspartners, zowel in multilaterale dialogen, bijvoorbeeld met de VN, de OESO en de Wereldbank, als in bilaterale dialogen.

Samenwerking op regelgevingsgebied maakt ook deel uit van bilaterale vrijhandelsakkoorden, zoals de brede economische en handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA).

Video's

Wist u dat ook u een bijdrage kunt leveren aan de EU-beleidsontwikkeling? In de video leggen we uit hoe u uw stem kunt laten horen.

Did you know that everybody can contribute to EU policy-making? Watch the video and discover how to make it possible.

Documenten