Labāka regulējuma programmas mērķi

  • Pamatot ES darbības ar pierādījumiem
  • Vienkāršot un uzlabot ES tiesību aktus
  • Iesaistīt iedzīvotājus, uzņēmumus un ieinteresētās personas lēmumu pieņemšanas procesā

Ko dara Komisija

Eiropas Komisija ir atbildīga par jaunu Eiropas tiesību aktu un politikas pasākumu priekšlikumu plānošanu, sagatavošanu un ierosināšanu. Šo darbu virza Komisijas gada darba programma. Kad Komisija ierosina tiesību aktus, tai jāizvērtē to paredzamā ietekme. Stratēģiskā prognozēšana ir svarīgs elements, lai izstrādātu nākotnes prasībām atbilstošu politiku visām nozarēm, īpašu uzmanību pievēršot zaļajai, digitālajai, ģeopolitiskajai un sociālekonomiskajai jomai.

Komisija ir atbildīga arī par ES tiesību aktu izvērtēšanu un vajadzības gadījumā par uzlabojumu ierosināšanu. Komisija turpina uzraudzīt aktu īstenošanu un piemērošanu dalībvalstīs.

Lai sekmētu Eiropas atveseļošanu, patlaban ir īpaši būtiski, lai tiktu pieņemti pēc iespējas efektīvāki tiesību akti. Tālab Komisija ierosina vairākus uzlabojumus, kas atbilst nākotnes vajadzībām:

BR-Removing-Icon sadarbībā ar dalībvalstīm, reģioniem un galvenajām ieinteresētajām personām likvidēt šķēršļus un birokrātiju, kas palēnina ieguldījumus un 21. gadsimta infrastruktūras veidošanu;
BR-Simplifiying-icon vienkāršot sabiedrisko apspriešanu, ieviešot vienotu “aicinājumu sniegt atsauksmes” uzlabotajā portālā “Izsakiet viedokli”;
BR-Introducing-icon ieviest pieeju “viens pieņemts — viens atcelts”, lai iespējami samazinātu slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, pievēršot īpašu uzmanību tiesību aktu piemērošanas sekām un izmaksām, sevišķi attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šis princips nodrošina, ka jaunieviestie apgrūtinājumi tiek kompensēti, likvidējot līdzvērtīgu slogu tajā pašā politikas jomā;
BR-Mainstreaming-icon integrēt Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, lai nodrošinātu, ka tiesību aktu priekšlikumi dod ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam;
Uzlabot uzlabot labāka regulējuma ietekmi uz ilgtspēju un digitālo pārveidi un atbalstu tām;
BR-Integrating-icon iestrādāt politikas veidošanā stratēģisko prognozēšanu, lai nodrošinātu tās piemērotību nākotnei, piemēram, ņemot vērā jaunās megatendences zaļajā, digitālajā, ģeopolitiskajā un sociālekonomiskajā jomā.

ESAO ir starptautiski atzinusi Komisijas centienus labāka regulējuma jomā.

Uzzināt vairāk par ES politikas un likumdošanas ciklu.

EU policy and law-making cycle

Dariet zināmu savu viedokli — kopīgojiet savus viedokļus un idejas

Portālā “Izsakiet viedokli” ir iespēja paust viedokli un idejas par Komisijas iniciatīvām visās politikas jomās. Varat abonēt paziņojumus, lai saņemtu informāciju par jaunām norisēm un sekotu līdzi kādas iniciatīvas izstrādes procesam pat pēc tiesību akta pieņemšanas.

Saskaņā ar datu pārredzamības politiku Komisija pakāpeniski darīs publiski pieejamas iekšējās datubāzes un repozitorijus. Mēs sazināsimies ar Eiropas Parlamentu un Padomi nolūkā izveidot kopīgu pierādījumu reģistru, proti, tas būs kopīgs tiesību aktu portāls, kas ikvienam, kurš interesējas par ES politikas veidošanu, ļaus viegli atrast visus konkrētās iniciatīvas pamatā esošos pierādījumus.

Kopš 2015. gada Komisija aicina iedzīvotājus, uzņēmumus un ieinteresētās personas sniegt atsauksmes un pierādījumus visos likumdošanas un politikas veidošanas procesa posmos.

ES tiesību akti ir jūsu rokās

Nākotne ir jūsu rokās
Portāls “Izsakiet viedokli” Konference par Eiropas nākotni

Jūsu ieguldījums var ietekmēt lietu gaitu

Iedzīvotāju, uzņēmumu un ieinteresēto personu sniegtās atsauksmes ir rosinājušas reālas pārmaiņas ES politikā. Šīs atsauksmes virzījušas un uzlabojušas Komisijas darbu saistībā ar vairākām svarīgām iniciatīvām, tādām kā Eiropas pilsoņu iniciatīva, Eiropas Solidaritātes korpuss, kopējā lauksaimniecības politika un mūsu pamatnostādnes attiecībā uz ēku energoefektivitāti.

Uzziniet, kā apspriešanas process palīdzējis veidot tiesību aktus.

Vienkāršojam ES tiesību aktus

Komisija vērtē spēkā esošo ES tiesību aktu rezultātus un ievieš vajadzīgos grozījumus, lai akti joprojām atbilstu to mērķim.

  • Platforma “Gatavi nākotnei” — augsta līmeņa ekspertu grupa, kurā ietilpst dalībvalstu, Reģionu komitejas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvji un ieinteresētās personas, kas pārstāv uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas, — Komisijai palīdz ES tiesību aktu uzlabošanā. Šai nolūkā platforma vāc datus, pierādījumus un informāciju par iespējām esošos ES tiesību aktus vienkāršot, samazināt to radīto slogu un tos modernizēt, kā arī sniedz atzinumus Komisijai. Ieteikumus par ikgadējo darba programmu attiecībā uz spēkā esošo ES tiesību aktu vienkāršošanu portālā “Izsakiet viedokli, kā vienkāršot!” var iesniegt ikviens.
  • Izvērtējumi un atbilstības pārbaudes palīdz saprast, vai ES tiesību akti, politika un finansēšanas programmas sniedz gaidītos rezultātus ar minimālām izmaksām.
  • Normatīvās atbilstības un izpildes programma (REFIT) tika izveidota 2012. gadā, lai vienkāršotu ES tiesību aktus un samazinātu nevajadzīgās izmaksas, tajā pašā laikā turpinot nodrošināt to efektivitāti.

Ikgadējā sloga apsekojumā Komisija katru gadu sniedz pārskatu par saviem pūliņiem vienkāršošanas un sloga samazināšanas sakarā. Ar REFIT rezultātu pārskatu tā arī regulāri seko līdzi progresam, kas panākts ar programmu.

Garantējam kvalitāti

Labāka regulējuma pamatnostādnes un rīkkopa, palīdzēs sniegt konkrētus norādījumus Eiropas Komisijas dienestiem jaunu iniciatīvu un priekšlikumu sagatavošanā, kā arī esošo tiesību aktu pārvaldīšanā un novērtēšanā.

2015. gadā Komisija izveidoja Regulējuma kontroles padomi — neatkarīgu grupu, kurā ietilpst Komisijas amatpersonas un neatkarīgi eksperti. Regulējuma kontroles padomei būs nozīmīga loma ietekmes novērtējumu un izvērtējumu kontrolē, ņemot vērā pieeju “viens pieņemts — viens atcelts”, stratēģisko prognozēšanu un koronavīrusa krīzes dažādo seku pienācīgu ņemšanu vērā. Padome publicē gada ziņojumus, kur izklāsta sava pamatuzdevuma izpildē paveikto. 

Nostiprinām subsidiaritāti un proporcionalitāti

Subsidiaritātes un proporcionalitātes princips ir ES līgumu stūrakmeņi, un tos sistemātiski piemēro Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem.

Ņemot vērā subsidiaritātes principu, Komisijai rīkojas tikai tad, kad tas ir vajadzīgs un kad tās darbības rezultāti viennozīmīgi ir pārāki par pasākumiem, kurus veic valsts, reģionu vai vietējā līmenī. Izņemot gadījumus, kas ir tikai ES kompetencē, nav jārīkojas ES līmenī, ja iecerēto rezultātu ir iespējams sekmīgāk sasniegt valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. 

Proporcionalitāte ir vērsta uz ierosināto tiesību aktu finansiālo un administratīvo ietekmi, lai nodrošinātu, ka regulatīvie pasākumi nepārsniedz to, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu paredzētos likumdošanas un politikas mērķus. Šī ietekme ir jāsamazina līdz minimumam, un tai ir jābūt samērā ar sasniedzamajiem mērķiem. Komisijai tas nozīmē vērienīgas politikas īstenojumu pēc iespējas vienkāršākā veidā, izvairoties no liekas birokrātijas un izmaksām.

ES iestāžu sadarbība

Vislabākais veids, kā uzlabot ES likumdošanas procesu un sasniegt labākus rezultātus, ir tuvākajos gados ciešāk sadarboties Eiropas Parlamentam, Eiropas Savienības Padomei un Eiropas Komisijai. Ņemot vērā mums priekšā stāvošās iespējas un problēmas ceļā uz ilgtspējīgu atveseļošanos, ir ļoti svarīgi, domājot par mūsu nākotni, panākt pēc iespējas efektīvāku tiesību aktu pieņemšanu. ES tiesību aktu rezultatīva piemērošana, īstenošana un izpilde ir Urzulas fon der Leienas Komisijas prioritāte.

ES likumdošanas procesa uzlabošana ir visu ES iestāžu un dalībvalstu kopīgs mērķis un atbildība. Komisija ir tiesīga noteikt tikai tās izmaksas un ietaupījumus, kas saistīti ar pašas Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem. Izmaiņas, kas izdarītas sarunās ar Eiropas Parlamentu un Padomi, var būtiski mainīt ietekmi uz cilvēkiem un uzņēmumiem. Tāpēc Komisija atzinīgi vērtētu politiskā dialoga atsākšanu nolūkā apspriest idejas, lai visas iesaistītās puses varētu izpildīt savas saistības saskaņā ar Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu.

Starptautiskā sadarbība regulējuma jomā

ES pamatā ir kopīgi pieņemti noteikumi. Lai šie noteikumi darbotos, dalībvalstīm tie ir pilnībā jāīsteno un jāpanāk to savlaicīga izpilde. Pēc tam dalībvalstīm ir jānodrošina noteikumu pareiza piemērošana un izpilde, jo noteikumu nepiemērošana rada izmaksas iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

ES tiesību aktu rezultatīva piemērošana, īstenošana un izpilde ir Urzulas fon der Leienas Komisijas prioritāte. Kā tika ziņots Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politiskajās pamatnostādnēs, Komisija turpinās virzīt un atbalstīt dalībvalstu centienus transponēt direktīvas, īstenot regulas un pienācīgi piemērot ES noteikumus. Atbilstības pārbaudēs tiek aplūkots, kā dalībvalstis ES tiesību aktus transponē valsts tiesību aktos. Lai nodrošinātu sekmīgu dialogu transponēšanas posmā, mēs esam atkarīgi no tā, vai dalībvalstis sniegs skaidru un precīzu informāciju par valsts tiesību aktiem.

Turpmāk Komisija plāno izvērtēt savus pārraudzības un izpildes pasākumus, lai nodrošinātu, ka tie joprojām ir piemēroti, lai ES tiesību akti darbotos praksē.

Dokumenti

Līdzīgas saites

Jaunākās ziņas