A minőségi jogalkotási program céljai

  • Tényeken alapuló uniós intézkedéseket hozni
  • Egyszerűsíteni és jobb minőségűvé tenni az uniós jogszabályokat
  • A polgárokat, a vállalkozásokat és az érdekelt feleket bevonni a döntéshozatali folyamatba

Mit tesz az Európai Bizottság?

Az Európai Bizottság feladata, hogy megtervezze, kidolgozza és javaslatként előterjessze az új uniós jogszabályokat és szakpolitikai intézkedéseket. Ezt a munkát minden évben a Bizottság munkaprogramja irányítja. A Bizottság, amikor jogszabályokat javasol, felméri azok várható hatását. A stratégiai előrejelzés kulcsfontosságú eleme az időtálló szakpolitikák kialakításának valamennyi ágazatban, különös tekintettel a zöld, a digitális, a geopolitikai és társadalmi-gazdasági témakörökre.

A Bizottság feladatkörébe az is beletartozik, hogy értékelje az uniós jogszabályok működését, és ha szükséges, javító módosításokat javasoljon. A Bizottság továbbra is nyomon követi ezek végrehajtását és alkalmazását a tagállamokban.

Európa helyreállításának elősegítése érdekében minden eddiginél fontosabb, hogy a jogalkotás a lehető leghatékonyabb legyen. A Bizottság ezért több olyan javító módosítást javasol, amely megfelel a holnap igényeinek:

BR-Removing-Icon A beruházásokat hátráltató akadályok és bürokrácia felszámolása és a XXI. századi infrastruktúra kiépítése, együttműködés a tagállamokkal, a régiókkal és a legfontosabb érdekelt felekkel.
BR-Simplifiying-icon A nyilvános konzultációk egyszerűsítése egy egységes „véleményezési felhívás” bevezetésével a továbbfejlesztett „Ossza meg velünk véleményét!” portálon.
BR-Introducing-icon Az „egy be, egy ki” elv bevezetése a polgárok és a vállalkozások terheinek minimalizálása érdekében, különös figyelmet fordítva a jogszabályok alkalmazásának következményeire és költségeire, főként a kis- és középvállalkozások esetében. Ez az elv biztosítja, hogy az újonnan bevezetett terheket az azonos szakpolitikai területre vonatkozó egyenértékű terhek megszüntetésével ellensúlyozzák.
BR-Mainstreaming-icon Az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak általános érvényesítése annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi jogalkotási javaslat hozzájáruljon a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendhez.
Improving Annak javítása, hogy a minőségi jogalkotás hogyan kezeli és támogatja a fenntarthatóságot és a digitális transzformációt.
BR-Integrating-icon A stratégiai előrejelzés beépítése a szakpolitikai döntéshozatalba annak biztosítása érdekében, hogy az megfeleljen a jövő kihívásainak, figyelembe véve például a zöld, a digitális, a geopolitikai és a társadalmi-gazdasági kontextusban kialakuló megatrendeket.

A Bizottság minőségi jogalkotásra irányuló erőfeszítéseit az OECD nemzetközi szinten is elismerte.

Bővebben az EU jogalkotási és szakpolitikai döntéshozatali folyamatáról

az EU jogalkotási és szakpolitikai döntéshozatali folyamata

Ossza meg véleményét és elképzeléseit

Az „Ossza meg velünk véleményét!” portálon bármely szakpolitikai területre vonatkozó bizottsági kezdeményezéssel kapcsolatban megoszthatja véleményét és elképzeléseit. A portálon fel lehet iratkozni értesítésekre, és így tájékoztatást lehet kapni az egyes kezdeményezésekkel kapcsolatos fejleményekről, a jogszabályok elfogadását követően is.

A Bizottság az átláthatóságára vonatkozó politikájának megfelelően fokozatosan hozzáférhetővé fogja tenni a belső adatbázisokat és adattárakat. Meg fogjuk keresni az Európai Parlamentet és a Tanácsot egy közös bizonyíték-nyilvántartás – a Közös Jogalkotási Portál – létrehozása érdekében, amely lehetővé teszi az uniós szakpolitikai döntéshozatalban érdekelteknek, hogy könnyen megtalálják az adott kezdeményezést alátámasztó összes bizonyítékot.

A Bizottság 2015 óta a jogalkotási és a szakpolitikai döntéshozatali folyamat valamennyi szakaszában kikéri a polgárok, vállalkozások és más érdekelt felek véleményét és észrevételeit.

EU Law is in your hands

The future is in your hands
„Ossza meg velünk véleményét!” portál Konferencia Európa jövőjéről

Önnek is van beleszólása!

Az uniós polgárok, vállalkozások és érdekelt felek véleménynyilvánításukkal valós változást hoznak az uniós szakpolitikákba. Több fontos kezdeményezés kidolgozásában adtak iránymutatást, segítettek tökéletesíteni a Bizottság munkáját. Példaként említhetjük az európai polgári kezdeményezést, az Európai Szolidaritási Testületet, a közös agrárpolitikát és az épületek energiahatékonyságára vonatkozó bizottsági iránymutatást.

Itt tájékozódni lehet arról, hogyan járul hozzá a konzultációs folyamat a jogalkotás alakításához.

Az uniós jogszabályok egyszerűsítése

A Bizottság értékeli, hogy a hatályban lévő uniós jogszabályok kifejtik-e az elvárt hatást az elvárt hatékonysággal, és szükség esetén módosítja őket annak érdekében, hogy továbbra is megfeleljenek a rendeltetési céljuknak.

  • A Bizottságot a jövőállósági platform segíti az uniós jogszabályok javításában. Ebben a magas szintű szakértői csoportban az uniós tagállamok, a Régiók Bizottsága, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a vállalkozások és nem kormányzati szervezetek nevében eljáró érdekképviseleti csoportok vesznek részt. A platform e célból összegyűjti az uniós jogszabályok kapcsán felmerülő egyszerűsítési, tehercsökkentési és korszerűsítési lehetőségekkel kapcsolatos számadatokat, tényeket és visszajelzéseket, és véleményeket fogalmaz meg a Bizottság számára. Bárki tehet javaslatokat az éves munkaprogramhoz kapcsolódóan a hatályos uniós jogszabályok egyszerűsítésére az „Ossza meg velünk véleményét: Egyszerűsítsünk!” elnevezésű portálon.
  • Az értékelések és célravezetőségi vizsgálatok végzésével a Bizottság felméri, hogy az uniós jogszabályok, szakpolitikák és finanszírozási programok megfelelnek-e az elvárásoknak, és céljukat a lehető legkevesebb költséggel érik-e el.
  • A Bizottság 2012-ben életre hívta a célravezető és hatásos szabályozás programját (REFIT) az uniós jog egyszerűsítése és a szabályozási költségek csökkentése céljából.

A Bizottság A terhek éves felmérése címmel évente áttekintést ad egyszerűsítési és tehercsökkentési munkájáról, és rendszeresen értékeli is a program előrehaladását a REFIT-eredménytábla révén.

Minőségbiztosítás

A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatás és eszköztár konkrét útmutatást fog nyújtani az Európai Bizottság szolgálatai számára az új kezdeményezések és javaslatok kidolgozása, valamint a meglévő jogszabályok kezelése és értékelése során.

A Bizottság 2015-ben létrehozta a bizottsági tisztviselőkből és külső szakértőkből álló független Szabályozói Ellenőrzési Testületet. A Szabályozói Ellenőrzési Testület kiemelkedő szerepet fog játszani a hatásvizsgálatok és értékelések ellenőrzésében az „egy be, egy ki” elv, a stratégiai előrejelzés és a koronavírus okozta válság különböző hatásainak megfelelő figyelembevétele fényében. A testület éves jelentésekben számol be a küldetése keretében végzett munkájáról. 

A szubszidiaritás és az arányosság elvének fokozott érvényre juttatása

A szubszidiaritás és az arányosság elve az uniós szerződések sarokkövei, és azokat szisztematikusan alkalmazzuk a Bizottság jogalkotási javaslataira.

A szubszidiarátás elvével összhangban a Bizottság arra törekszik, hogy csak akkor cselekedjen, amikor arra szükség van: ha fellépése a nemzeti, regionális vagy helyi szintű intézkedésekhez képest egyértelműen többletelőnyökkel jár. Az EU kizárólagos hatáskörébe tartozó területeket leszámítva uniós szintű intézkedésre csak akkor kerülhet sor, ha az hatékonyabb, mint az országos, regionális vagy helyi szinten hozott intézkedés. 

Az arányosság elve a javasolt jogszabályok pénzügyi és igazgatási következményeire vonatkozik – lényege, hogy a szabályozási intézkedések nem léphetik túl a szakpolitikai célok eléréséhez szükséges kereteket. Minden pénzügyi és igazgatási hatást minimalizálni kell, és ezeknek arányban kell állniuk a szakpolitikai célokkal. A Bizottság szempontjából ez azt jelenti, hogy nagyratörő szakpolitikai céljait a legegyszerűbb, legköltségkímélőbb módon, a felesleges bürokráciát kerülve kell megvalósítania.

Az uniós intézmények együttműködése

A jobb minőségű uniós jogalkotás és a jobb eredmények elérése terén való előrelépés legjobb módja az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti szorosabb együttműködés az elkövetkezendő években. Tekintettel azokra a lehetőségekre és kihívásokra, amelyek a fenntartható helyreállítás felé vezető úton állnak előttünk, alapvető fontosságú, hogy a jogalkotás a lehető leghatékonyabb legyen, szem előtt tartva a jövőnket. Az uniós jog hatékony alkalmazása, végrehajtása és érvényesítése az Ursula von der Leyen vezette Bizottság egyik prioritása.

Az uniós jogalkotás minőségének javítása közös célkitűzés, és valamennyi uniós intézmény és tagállam felelőssége. A Bizottság csak a saját jogalkotási javaslataihoz kapcsolódó költségeket és megtakarításokat tudja meghatározni. Az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott tárgyalások során eszközölt változtatások jelentősen módosíthatják a polgárokra és a vállalkozásokra gyakorolt hatásokat. A Bizottság ezért üdvözölné az elképzelések megvitatására irányuló politikai párbeszéd újraindítását annak érdekében, hogy valamennyi fél teljesíthesse a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás alapján vállalt kötelezettségeit.

Nemzetközi szabályozási együttműködés

Az EU közösen elfogadott szabályokra épül. Ahhoz, hogy ezek a szabályok működőképesek legyenek, a tagállamoknak teljes mértékben és időben végre kell hajtaniuk és érvényesíteniük kell azokat. Ezt követően biztosítaniuk kell a szabályok helyes alkalmazását és érvényesítését, mivel az érvényesítés elmaradása a polgárok és a vállalkozások számára költségekkel jár.

Az uniós jog hatékony alkalmazása, végrehajtása és érvényesítése az Ursula von der Leyen vezette Bizottság egyik prioritása. Az Ursula von der Leyen elnök politikai iránymutatásaiban bejelentetteknek megfelelően a Bizottság továbbra is iránymutatást és támogatást nyújt a tagállamoknak az irányelvek átültetésére, a rendeletek végrehajtására és az uniós szabályok megfelelő alkalmazására irányuló erőfeszítéseikhez. A megfelelőség-ellenőrzések azt vizsgálják, hogy a tagállamok miként ültetik át az uniós jogszabályokat nemzeti jogukba. Az átültetési szakaszban folytatott hatékony párbeszéd biztosítása érdekében a tagállamoktól a nemzeti jogszabályokkal kapcsolatos egyértelmű és pontos információkra van szükségünk.

A jövőre nézve a Bizottság át kívánja tekinteni a felügyeleti és végrehajtási tevékenységeit annak biztosítása érdekében, hogy azok továbbra is alkalmasak legyenek arra, hogy az uniós jogot a gyakorlatban is működővé tegyék.

Dokumentumok

Kapcsolódó linkek

Legfrissebb hírek