Potreba za boljom regulativom

Kako bi ostvarila bolje rezultate, Komisija otvara postupak izrade politika i propisa te sve više uzima u obzir mišljenje ljudi na koje oni utječu. Bolja regulativa temelji se na dokazima i transparentnom postupku, a u sve su faze uključeni građani i dionici (npr. poduzeća, javne uprave i istraživači).

Komisija utvrđuje područja u kojima je moguće poboljšati postojeće propise EU-a. Pri predlaganju novih politika i propisa Komisija je usredotočena na ono što zaista treba obaviti EU i osigurava da to bude uspješno.

Primjenjujući ta načela Komisija može ispuniti svoje ciljeve uz najmanji mogući trošak i administrativno opterećenje. Osim toga, Komisija odgovara na zabrinutost građana EU-a.

Ciljevi

Boljom regulativom nastoji se postići:

  • otvoreno i transparentno odlučivanje
  • mogućnost da građani i dionici daju svoj doprinos u svim fazama postupka izrade politika i propisa
  • utemeljenost mjera EU-a na dokazima i razumijevanju učinaka
  • svođenje regulatornog opterećenja za poduzeća, građane i javne uprave na najmanju moguću mjeru.

Aktivnosti Komisije

Poboljšanje pripreme

Komisija ocjenjuje očekivani i stvarni učinak mjera u svakoj fazi postupka donošenja odluka. Opsežno planiranje i analiza provode se prije svakog djelovanja, npr. prije predlaganja novih propisa ili pri evaluaciji učinka postojećih propisa.

Pratite rezultate Komisije: planirane inicijative, planove, početne procjene učinka, procjene učinka

Jačanje savjetovanja

Komisija poboljšava i stvara nove mogućnosti za pridonošenje postupku izrade politika i propisa u svim fazama. Zainteresirani građani i dionici mogu iznijeti svoje ideje o:

Pronađite sva predstojeća javna savjetovanja

Osiguravanje prikladnosti propisa EU-a

Komisija ocjenjuje učinak postojećih propisa EU-a i prema potrebi ih izmjenjuje kako bi bili ažurni.

  • Program za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT) uspostavljen je 2012. radi pojednostavnjenja propisa EU-a i smanjenja regulatornih troškova bez smanjenja ostvarenih koristi. Komisija ojačava REFIT stvaranjem većeg broja mogućnosti za doprinose dionika i država članica EU-a.
  • Platforma REFIT, kojom predsjeda prvi potpredsjednik Frans Timmermans, prikuplja prijedloge i izdaje preporuke za pojednostavnjenje propisa.
  • Stanje i pregled napretka inicijativa REFIT-a za pojednostavnjenje i smanjenje regulatornog opterećenja objavljuje se u pregledu uspješnosti REFIT-a.
  • Evaluacije i provjere prikladnosti upotrebljavaju se kako bi se ocijenilo postižu li se propisima, politikama i programima financiranja EU-a očekivani rezultati uz što manji trošak.

Osiguravanje kvalitete

Komisija je osnovala Odbor za nadzor regulative, neovisnu skupinu dužnosnika Komisije i stručnjaka angažiranih izvan Komisije. Uloga je tog Odbora provjeravati kvalitetu svih procjena učinka i važnijih evaluacija koje služe kao temelj za donošenje odluka EU-a.

Smjernice i paket instrumenata za bolju regulativu sadržavaju smjernice za službe Komisije o tome kako učinkovito provoditi zajedničke standarde bolje regulative u svakoj fazi postupka izrade politika i propisa.

Jačanje supsidijarnosti i proporcionalnosti

Cilj je supsidijarnosti utvrditi najbolju razinu za razvoj i provedbu politika. EU bi trebao djelovati samo ako je to nužno i ako se njegovim djelovanjem mogu bolje postići rezultati nego mjerama na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Proporcionalnost se odnosi na financijske i administrativne učinke predloženog zakonodavstva. Ti učinci moraju biti što manji i u skladu s ciljevima politike. Za Komisiju to znači provedba ambicioznih politika na što jednostavniji i isplativiji način te bez nepotrebne birokracije.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker 14. studenoga 2017. službeno je osnovao Radnu skupinu za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije”, čiji je zadatak bio dati preporuke za bolju primjenu načela supsidijarnosti i proporcionalnost. Svoje završno izvješće podnijela je 10. srpnja 2018. Na temelju preporuka Radne skupine Komisija je 23. listopada 2018. utvrdila promjene koje namjerava uvesti u svoj postupak donošenja politika.

Komunikacija – Načela supsidijarnosti i proporcionalnosti: jačanje njihove uloge u donošenju politika EU-a (23. listopada 2018.)

Analiza stanja

Komisija je krajem 2018. i početkom 2019. provela analizu stanja bolje regulative od 2015. Cilj joj je bio utvrditi jake i slabije točke agende za bolju regulativu i unaprijediti ju. Pregledali smo literaturu i konzultirali se s javnosti, osobljem drugih institucija EU-a te osobljem Komisije.

Vanjska i unutarnja savjetovanja bila su u središtu analize stanja. Zahvaljujemo svima koji su joj pridonijeli, a posebno 596 pojedinaca i organizacija koji su sudjelovali u javnom savjetovanju.

Kolegij povjerenika 15. travnja 2019. donio je Komunikaciju Komisije u kojoj su opisani agenda za bolju regulativu, njezine prednosti i nedostaci te mogućnosti za napredak. Komunikacija je popraćena radnim dokumentom službi Komisije u kojem su sažeti rezultati analize stanja, a posebice opsežnih savjetovanja.

Komisija je 29. travnja 2019. organizirala cjelodnevnu konferenciju u Bruxellesu o analizi stanja agende za bolju regulativu.

Bolja regulativa: analiza stanja i nastavak naše obveze

Jačanje suradnje između institucija EU-a

Političku volju za povećanje kvalitete zakonodavstva, revizije postojećih propisa i njihova eventualnog ažuriranja dijele tri glavne institucije EU-a: Komisija, Europski parlament i Vijeće. Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva potpisan je i stupio na snagu u travnju 2016.

Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva

Međuinstitucijski registar delegiranih akata

Međunarodna regulatorna suradnja

Zahvaljujući uzajamnom informiranju i suradnji u početku postupka regulatorna i nadležna tijela mogu pronaći rješenja za slične probleme te istodobno održati svoje ciljeve politika i standarde. Time se smanjuje trošak poslovanja i stvara jače i pravednije prekogranično tržišno natjecanje.

U pogledu regulatornih pitanja Komisija blisko surađuje sa svojim trgovinskim partnerima i u multilateralnim dijalozima, npr. s UN-om, OECD-om i Svjetskom bankom, i u bilateralnim dijalozima.

Regulatorna suradnja također je sastavnica bilateralnih sporazuma o sporazuma o slobodnoj trgovini kao što je Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum EU-a i Kanade (CETA).

Videozapisi

Znate li da svatko može doprinijeti izradi politika EU-a? Pogledajte video i doznajte kako se i vaš glas može čuti.

Did you know that everybody can contribute to EU policy-making? Watch the video and discover how to make it possible.

Doprinos građana i dionika može znatno utjecati na politike EU-a. Više o utjecaju postupka savjetovanja na oblikovanje zakonodavstva u mnogim područjima doznajte iz ovog niza videozapisa.

Have your say hr

Dokumenti