Ciljevi agende za bolju regulativu

  • Mjere EU-a utemeljene na dokazima
  • Razumijevanje učinka propisa na građane i poduzeća
  • Pojednostavnjenje propisa EU-a
  • Otvorenije i transparentnije donošenje odluka
  • Omogućivanje građanima, poduzećima i dionicima da smisleno pridonose oblikovanju politika i propisa

Što radi Komisija

Europska komisija odgovorna je za planiranje, pripremu i predlaganje novih propisa i politika EU-a. Ta odgovornost uključuje i evaluaciju zakonodavstva EU-a i prema potrebi predlaganje poboljšanja. Rad se temelji na godišnjem programu rada Komisije.

Pri predlaganju propisa Komisija procjenjuje njihov očekivani učinak. Za glavne inicijative uzet će se u obzir predviđanja. Nakon donošenja propisa Komisija nastavlja pratiti njihovu provedbu i primjenu u državama članicama te prema potrebi ažurira ili pojednostavnjuje te propise.

Na međunarodnoj razini nastojanja Komisije prepoznao je OECD, koji je regulatornu politiku EU-a ocijenio jednom od najboljih.

Pratite zakonodavni postupak EU-a

Saznajte više o fazama postupka izrade politika i propisa EU-a.

EU policy and law-making cycle

Iznesite svoje mišljenje – podijelite svoja stajališta i ideje

Komisija od 2015. prikuplja dokaze i povratne informacije od građana, poduzeća i dionika u svim fazama zakonodavnog postupka i postupka izrade politika. Tijekom 2017. sve internetske stranice s povratnim informacijama integrirane su u jedinstveni portal naziva „Iznesite svoje mišljenje”.

Na toj platformi svatko može podijeliti svoja stajališta o inicijativama Komisije tijekom cijelog ciklusa donošenja politike u svim područjima politika. Možete se prijaviti za primanje obavijesti o novostima u razvoju inicijative, kao što je objava prijedloga Komisije ili donošenje konačne verzije zakonodavnog akta nakon pregovora s Europskim parlamentom i Vijećem EU-a.

Vaše mišljenje je važno

Doprinosi građana i dionika znatno su utjecali na politike EU-a. Pomogli su Komisiji u njezinu radu i pružili smjernice za nekoliko važnih inicijativa, kao što su europska građanska inicijativa, Europske snage solidarnosti, zajednička poljoprivredna politika te Smjernice za energetsku učinkovitost zgrada.

Saznajte kako je postupak savjetovanja pridonio oblikovanju zakonodavstva.

Pojednostavnjenje propisa EU-a

Komisija ocjenjuje učinak postojećih propisa EU-a i prema potrebi ih izmjenjuje kako bi bili ažurni.

  • Program za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT) uspostavljen je 2012. radi pojednostavnjenja propisa EU-a i smanjenja nepotrebnih regulatornih troškova bez smanjenja ostvarenih koristi. Kako je izjavila predsjednica von der Leyen, svako novo opterećenje za građane i poduzeća trebalo bi kompenzirati odgovarajućim smanjenjem opterećenja na razini EU-a u istom području politike.
  • Platforma Fit for Future, skupina stručnjaka na visokoj razini koja se sastoji od država članica, Odbora regija, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora te dionika koji predstavljaju poduzeća i nevladine organizacije, pomaže Komisiji da poboljša propise EU-a. S tim ciljem platforma prikuplja podatke, dokaze i informacije o mogućnostima za pojednostavnjenje, smanjenje opterećenja i modernizaciju postojećih propisa EU-a te Komisiji dostavlja mišljenja. Prijedloge u vezi s godišnjim programom rada za pojednostavnjenje postojećih propisa EU-a možete dati putem portala „Iznesite svoje mišljenje: može jednostavnije!”.
  • Evaluacije i provjere prikladnosti upotrebljavaju se kako bi se ocijenilo postižu li se propisima, politikama i programima financiranja EU-a očekivani rezultati uz što manji trošak.

Komisija svake godine u godišnjem pregledu opterećenosti predstavlja svoj rad na pojednostavnjenju propisa i smanjenju opterećenja. Osim toga, redovito prati napredak programa s pomoću pregleda uspješnosti REFIT-a.

Osiguravanje kvalitete

Smjernice i paket instrumenata za bolju regulativu sadržavaju upute za službe Komisije o tome kako učinkovito provoditi zajedničke standarde bolje regulative u svakoj fazi postupka izrade politika i propisa.

Komisija je 2015. uspostavila Odbor za nadzor regulative, neovisno tijelo dužnosnika Komisije i stručnjaka angažiranih izvan Komisije. Uloga je tog Odbora provjeravati kvalitetu svih procjena učinka, provjera primjerenosti i odabranih glavnih evaluacija koje služe kao temelj za donošenje odluka EU-a. Odbor objavljuje godišnja izvješća u kojima predstavlja napredak postignut u ostvarenju svojih zadaća.

Jačanje supsidijarnosti i proporcionalnosti

Supsidijarnost znači utvrđivanje najbolje razine za donošenje i provedbu politika. EU bi trebao djelovati samo kada je to potrebno i ako njegovo djelovanje donosi jasne prednosti u odnosu na mjere poduzete na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini.

Načelom supsidijarnosti nastoji se osigurati da se odluke donose na razini što je moguće bližoj građanima. Osim u slučajevima u kojima EU ima isključivu nadležnost, poduzimanje mjera na europskoj razini nije potrebno osim ako je učinkovitije od mjera poduzetih na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. 

Proporcionalnost je usmjerena na financijski i administrativni učinak predloženog zakonodavstva kako bi se osiguralo da regulatorne mjere ne prelaze ono što je potrebno za postizanje zakonodavnih ciljeva i ciljeva politike. Svaki takav učinak mora biti sveden na najmanju moguću mjeru i mora biti razmjeran ciljevima politike. Za Komisiju to znači ostvarivanje ambicioznih politika na najjednostavniji način uz najmanje troškove te izbjegavanje nepotrebne birokracije.

Radna skupina za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije” osnovana je 2017. kako bi davala preporuke o tome kako bolje primjenjivati načela supsidijarnosti i proporcionalnosti. Radna skupina predala je svoje završno izvješće 10. srpnja 2018. Komisija je u listopadu 2018. u okviru daljnjeg postupanja utvrdila promjene svojeg postupka donošenja politika koje proizlaze iz preporuka radne skupine, među ostalim radi promicanja zajedničkog razumijevanja supsidijarnosti i proporcionalnosti te omogućivanja aktivnijeg uključivanja lokalnih i regionalnih vlasti.

Komunikacija – Načela supsidijarnosti i proporcionalnosti: jačanje njihove uloge u donošenju politika EU-a (23. listopada 2018.)

Suradnja među institucijama EU-a

Političku volju za povećanje kvalitete izrade zakonodavstva, revizije učinkovitosti postojećih propisa i njihova eventualnog ažuriranja dijele tri glavne institucije EU-a: Europski parlament, Vijeće EU-a i Europska komisija. Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva na snazi je od travnja 2016.

Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva

Međunarodna regulatorna suradnja

S pomoću uzajamnog informiranja i suradnje u početku postupka regulatorna i nadležna tijela mogu pronaći rješenja za slične probleme te istodobno održati svoje ciljeve politika i standarde. Time se smanjuje trošak poslovanja i stvara jače i pravednije prekogranično tržišno natjecanje.

U pogledu regulatornih pitanja Komisija blisko surađuje s međunarodnim partnerima i u multilateralnim dijalozima, npr. s UN-om, OECD-om i Svjetskom bankom, i u bilateralnim dijalozima.

Regulatorna suradnja također je sastavnica bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini kao što je Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum EU-a i Kanade (CETA).

Dokumenti

Druge poveznice

Najnovije vijesti