Paremman sääntelyn tarve

Komissio ottaa päätöksentekoon ja lainsäädäntötyöhön yhä enemmän mukaan niitä tahoja, joihin toimien vaikutukset kohdistuvat. Parempi sääntely perustuu tutkimustietoon ja avoimeen prosessiin, jonka kaikissa vaiheissa kansalaiset ja sidosryhmät (esim. yritykset, viranomaiset ja tutkijat) ovat mukana.

Komissio kartoittaa aloja, joilla EU:n lainsäädäntöön tarvitaan parannuksia. Uusia politiikkoja ja säädöksiä ehdottaessaan se keskittyy asioihin, jotka on välttämätöntä hoitaa EU:n tasolla, ja varmistaa, että ne hoidetaan hyvin.

Näitä periaatteita noudattamalla komissio voi saavuttaa tavoitteensa mahdollisimman vähin kustannuksin ja hallinnollisin rasittein. Tämä on kaikkien EU-kansalaisten edun mukaista.

Tavoitteet

Paremman sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että

  • päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää
  • kansalaiset ja sidosryhmät voivat osallistua päätöksenteko- ja lainsäädäntöprosessin kaikkiin vaiheisiin
  • EU:n toimet perustuvat tutkimustietoon ja toimien vaikutusten ymmärtämiseen
  • sääntelyn rasitteet yrityksille, kansalaisille ja viranomaisille jäävät mahdollisimman pieniksi.

Komission toimet

Valmistelun parantaminen 

Komissio arvioi toimien odotetut ja toteutuneet vaikutukset päätöksentekoprosessin kaikissa vaiheissa. Ennen toimeen ryhtymistä, esimerkiksi ennen uuden säädöksen ehdottamista tai säädösten toimivuuden arvioimista, suoritetaan laajamittainen suunnittelu ja analyysi.

Seuraa komission toimien etenemistä: suunnitellut toimet, etenemissuunnitelmat, alustavat vaikutustenarvioinnit, vaikutustenarvioinnit

Kuulemismenettelyn parantaminen

Komissio parantaa ja lisää jatkuvasti mahdollisuuksia osallistua päätöksenteko- ja lainsäädäntöprosessin kaikkiin vaiheisiin. Asiasta kiinnostuneet kansalaiset ja sidosryhmät voivat ilmaista näkemyksiään

> Kaikki tulossa olevat julkiset kuulemiset

EU-lainsäädännön tarkoituksenmukaisuus

Komissio arvioi EU:n lainsäädännön toimivuutta ja tekee siihen tarvittaessa muutoksia lainsäädännön pitämiseksi ajan tasalla.

  • Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva REFIT-ohjelma perustettiin vuonna 2012. Ohjelman tavoitteena on yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä ja vähentää sääntelystä aiheutuvia kustannuksia, mutta tuottaa silti hyötyjä. Komissio lujittaa REFIT-ohjelmaa luomalla lisää osallistumismahdollisuuksia sidosryhmille ja EU-maille.
  • REFIT-foorumi kerää ehdotuksia ja suosituksia lainsäädännön yksinkertaistamiseksi. Sen puheenjohtajana toimii komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans.
  • Sääntelytaakan yksinkertaistamista ja vähentämistä koskevien REFIT-aloitteiden tilannekatsaus julkaistaan REFIT-tulostaulussa.
  • Arvioinneissa ja toimivuustarkastuksissa tarkastellaan, tuottavatko EU:n säädökset, toimintapolitiikat ja rahoitusohjelmat odotettuja tuloksia mahdollisimman pienin kustannuksin.

Laadun varmistaminen

Komissio on perustanut sääntelyntarkastelulautakunnan, joka on virkamiehistä ja komission ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva riippumaton ryhmä. Sen tehtävänä on tarkastaa kaikkien EU:n päätöksentekoon myötävaikuttavien vaikutustenarviointien ja muiden tärkeimpien arviointien laatu.

Paremman sääntelyn suuntaviivat ja välineistö sisältävät ohjeita komission yksiköille siitä, miten paremman sääntelyn yhteiset normit pannaan täytäntöön päätöksenteko- ja lainsäädäntöprosessin kaikissa vaiheissa.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkasteleva työryhmä – miten ”tehdään vähemmän mutta tehokkaammin”

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker perusti 14.11.2017 työryhmän, joka tarkastelee toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista ja pohtii, miten ”tehdään vähemmän mutta tehokkaammin”. Työryhmä antaa puheenjohtajalle raporttinsa 15.7.2018 mennessä ja esittää suosituksia toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisen parantamiseksi, määrittää politiikanaloja, joilla tehtäviä voitaisiin jakaa uudelleen tai palauttaa jäsenvaltioille, ja ehdottaa keinoja alue- ja paikallisviranomaisten ottamiseksi paremmin mukaan EU:n politiikan muotoiluun ja toteuttamiseen.

Työryhmä aloittaa työnsä 1.1.2018. Sen puheenjohtajana toimii Frans Timmermans, sääntelyn parantamisesta, toimielinten välisistä suhteista, oikeusvaltion periaatteista ja EU:n perusoikeuskirjasta vastaava Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja.

EU:n toimielinten välisen yhteistyön lisääminen

EU:n kolmessa tärkeimmässä toimielimessä vallitsee yhteinen poliittinen tahto parantaa lainsäädännön laatua, tarkistaa voimassa olevia säädöksiä ja tarvittaessa ajantasaistaa niitä. Komissio, parlamentti ja neuvosto ovat tehneet paremmasta lainsäädännöstä sopimuksen, joka tuli voimaan huhtikuussa 2016.

Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä

Kansainvälinen sääntely-yhteistyö

Sääntelyviranomaiset ja toimivaltaiset viranomaiset voivat löytää ratkaisuja yhteisiin ongelmiin tekemällä yhteistyötä prosessin alusta alkaen. Näin niiden ei välttämättä tarvitse tinkiä omista poliittisista tavoitteistaan ja normeistaan. Näin vähennetään liiketoiminnan kustannuksia ja luodaan enemmän ja reilumpaa kilpailua rajojen yli.

Sääntelykysymyksissä komissio tekee tiivistä yhteistyötä kauppakumppaniensa kanssa sekä kahden- että monenvälisissä vuoropuheluissa esimerkiksi YK:n, OECD:n ja Maailmanpankin kanssa.

Sääntely-yhteistyö on myös osa kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia, kuten EU:n ja Kanadan talous- ja kauppasopimusta (CETA).

Asiakirjat

LataaPDF - 115.6 KB