Paremman sääntelyn agendan tavoitteet

  • Näyttöön perustuvat EU:n toimet
  • Sen selvittäminen, miten lainsäädäntö vaikuttaa kansalaisiin ja yrityksiin
  • EU:n lainsäädännön yksinkertaistaminen
  • Avoin ja läpinäkyvä päätöksenteko
  • Kansalaisten, yritysten ja sidosryhmien mahdollisuus osallistua mielekkäällä tavalla politiikkojen ja lainsäädännön laadintaan.

Komission toimet

Euroopan komissio vastaa uuden lainsäädännön ja toimintapolitiikkojen suunnittelusta, valmistelusta ja ehdottamisesta EU:ssa. Tähän vastuuseen kuuluu myös EU:n lainsäädännön arviointi ja tarvittavien parannusehdotusten tekeminen. Työtä ohjaa komission vuotuinen työohjelma.

Ehdottaessaan lainsäädäntöä komissio arvioi, minkälaisia vaikutuksia lainsäädännöllä on. Suuriin aloitteisiin liittyy myös ennakointi. Kun lainsäädäntö on hyväksytty, komissio seuraa edelleen sen täytäntöönpanoa ja soveltamista jäsenvaltioissa ja ryhtyy tarvittaessa toimiin lainsäädännön päivittämiseksi tai yksinkertaistamiseksi.

Komission toimintatavat ovat saaneet kansainvälistä tunnustusta, sillä OECD katsoi vuonna 2018 EU:n sääntelypolitiikan kuuluvan maailman parhaisiin.

Seuraa EU:n lainsäädäntöä

Lue lisää EU:n toimintapoliittisesta ja lainsäädännöllisestä syklistä.

EU policy and law-making cycle

Kerro mielipiteesi – Jaa näkemyksiäsi ja ajatuksiasi

Vuodesta 2015 lähtien komissio on pyrkinyt saamaan kansalaisilta, yrityksiltä ja sidosryhmiltä näyttöä ja palautetta lainsäädäntö- ja päätöksentekoprosessin kaikissa vaiheissa. Vuonna 2017 kaikki palautesivustot yhdistettiin yhdeksi ”Kerro mielipiteesi” -portaaliksi.

Tällä foorumilla kuka tahansa voi esittää näkemyksiään komission aloitteista kaikilla politiikan aloilla koko päätöksentekosyklin ajan. Portaalista voi tilata ilmoituksen aloitteen etenemisestä, esimerkiksi siitä, että komission ehdotus on julkaistu tai lopullinen lainsäädäntö hyväksytty Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Sinä voit vaikuttaa

Kansalaisilta ja sidosryhmiltä saatu palaute todellakin vaikuttaa EU:n toimintapolitiikkoihin. Palaute on ohjannut ja auttanut komissiota parantamaan useita merkittäviä aloitteita. Tällaisia ovat esimerkiksi eurooppalainen kansalaisaloite, Euroopan solidaarisuusjoukot, yhteinen maatalouspolitiikka ja ohjeet rakennusten energiatehokkuudesta.

Tutustu siihen, miten kuulemisprosessi auttoi muokkaamaan lainsäädäntöä.

EU:n lainsäädännön yksinkertaistaminen

Komissio arvioi EU:n lainsäädännön toimivuutta ja tekee siihen tarvittaessa muutoksia, jotta lainsäädäntö pysyy ajan tasalla.

  • Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva REFIT-ohjelma otettiin käyttöön vuonna 2012. Sen tavoitteena on yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä ja vähentää sääntelystä aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia sääntelyn tavoitteena olevista hyödyistä tinkimättä. Kuten puheenjohtaja von der Leyen on todennut, jos kansalaisiin ja yrityksiin kohdistuu jokin uusi rasite, se olisi kompensoitava samaa alaa EU-tasolla koskevalla vastaavalla kevennyksellä.
  • Fit for Future -foorumi on EU-maista, alueiden komiteasta, Euroopan sosiaali- ja talouskomiteasta sekä liike-elämän ja kansalaisjärjestöjen edustajista koostuva korkean tason asiantuntijaryhmä. Se avustaa komissiota EU:n lainsäädännön parantamisessa. Ryhmä kerää tietoja, näyttöä ja näkökulmia mahdollisuuksista yksinkertaistaa ja uudenaikaistaa voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä ja vähentää sen aiheuttamaa hallinnollista taakkaa. Ryhmä myös antaa lausuntoja komissiolle. Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksia EU:n nykyisen lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ”Kerro mielipiteesi: Osallistu selkeyttämistalkoisiin!” -portaalin kautta. Ehdotukset otetaan mukaan foorumin vuotuiseen työohjelmaan.
  • Arvioinneilla ja toimivuustarkastuksilla selvitetään, tuottavatko EU:n säädökset, toimintapolitiikat ja rahoitusohjelmat odotettuja tuloksia mahdollisimman pienin kustannuksin.

Komissio esittää REFIT-ohjelman osana vuosittain yleiskatsauksen, joka sisältää vuotuisen selvityksen rasituksesta. Siinä tarkastellaan yksinkertaistamista ja hallinnollisen rasitteen vähentämistä koskevia komission toimia. Lisäksi komissio seuraa säännöllisesti ohjelman edistymistä REFIT-tulostaulun avulla.

Laadunvarmistus

Paremman sääntelyn suuntaviivat ja välineistö antavat komission yksiköille ohjeita siitä, miten yhteiset normit pannaan tehokkaasti täytäntöön, jotta sääntely olisi parempaa päätöksenteko- ja lainsäädäntöprosessin kaikissa vaiheissa.

Komissio perusti vuonna 2015 sääntelyntarkastelulautakunnan, joka on komission virkamiehistä ja ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva riippumaton elin. Sen tehtävänä on tarkastaa kaikkien EU:n päätöksentekoon myötävaikuttavien vaikutustenarviointien, toimivuustarkastusten ja muiden tärkeimpien arviointien laatu. Lautakunta julkaisee vuosikertomuksia omasta toiminnastaan.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen vahvistaminen

Toissijaisuusperiaate tarkoittaa sitä, että määritetään toimintapolitiikkojen laadinnan ja toteuttamisen kannalta paras taso. EU:n tasolla olisi toimittava vain silloin, kun se on tarpeen ja kun se tuottaa selkeästi enemmän hyötyä kuin kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla toteutettavat toimenpiteet.

Toissijaisuusperiaatteen tarkoituksena on varmistaa, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia. EU:n yksinomaisen toimivallan aloja lukuun ottamatta EU:n on tarpeen toteuttaa toimia Euroopan tasolla ainoastaan, jos ne ovat kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason toimia tehokkaampia. 

Oikeasuhteisuudessa keskitytään ehdotetun lainsäädännön taloudellisiin ja hallinnollisiin vaikutuksiin sen varmistamiseksi, etteivät sääntelytoimet ylitä sitä, mikä on tarpeen lainsäädännöllisten ja toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikkien tällaisten vaikutusten on oltava mahdollisimman vähäisiä ja oikeassa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Komission kannalta tämä tarkoittaa sitä, että toimintapolitiikat on toteutettava yksinkertaisimmalla ja kustannuksiltaan edullisimmalla tavalla turhaa byrokratiaa välttäen.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkasteleva työryhmä perustettiin vuonna 2017 antamaan suosituksia toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisen parantamiseksi. Työryhmä antoi loppuraporttinsa 10.7.2018. Komissio esitti lokakuussa 2018 työryhmän suositusten perusteella muutoksia komission päätöksentekoprosessiin. Suositukset koskivat muun muassa sitä, että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet olisi ymmärrettävä samalla tavalla ja että paikallis- ja alueviranomaisille olisi annettava mahdollisuus aktiivisempaan osallistumiseen.

Tiedonanto – Toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen aseman vahvistaminen EU:n päätöksenteossa (23.10.2018)

EU:n toimielinten välinen yhteistyö

EU:n kolmessa tärkeimmässä toimielimessä vallitsee yhteinen poliittinen tahto parantaa lainsäädännön laatua, tarkistaa voimassa olevien säädösten tehokkuus ja tarvittaessa ajantasaistaa lainsäädäntöä. Nämä kolme tärkeintä toimielintä ovat Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio. Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä on ollut voimassa vuoden 2016 huhtikuusta lähtien.

Toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä

Kansainvälinen sääntely-yhteistyö

Sääntelyviranomaiset ja toimivaltaiset viranomaiset voivat löytää ratkaisuja yhteisiin ongelmiin tekemällä yhteistyötä prosessin alusta alkaen ilman, että niiden tarvitsee tinkiä omista toimintapoliittisista tavoitteistaan ja normeistaan. Näin vähennetään liiketoiminnan kustannuksia ja luodaan enemmän ja reilumpaa kilpailua rajojen yli.

Sääntelykysymyksissä komissio tekee tiivistä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa niin monenvälisissä vuoropuheluissa esimerkiksi YK:n, OECD:n ja Maailmanpankin kanssa kuin kahdenvälisissä vuoropuheluissa.

Sääntely-yhteistyö on myös osa kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia, kuten EU:n ja Kanadan talous- ja kauppasopimusta (CETA).

Asiakirjat

Linkkejä

Tuoreimmat uutiset