Paremman sääntelyn tarve

Euroopan komissio ottaa päätöksentekoon ja lainsäädäntötyöhön yhä enemmän mukaan niitä tahoja, joihin toimien vaikutukset kohdistuvat. Parempi sääntely perustuu tutkimustietoon ja avoimeen prosessiin, jonka kaikissa vaiheissa kansalaiset ja sidosryhmät (esim. yritykset, viranomaiset ja tutkijat) ovat mukana.

Komissio kartoittaa aloja, joilla EU:n lainsäädäntöön tarvitaan parannuksia. Uusia politiikkoja ja säädöksiä ehdottaessaan se keskittyy asioihin, jotka on välttämätöntä hoitaa EU:n tasolla, ja varmistaa, että ne hoidetaan hyvin.

Näitä periaatteita noudattamalla komissio voi saavuttaa tavoitteensa mahdollisimman vähin kustannuksin ja hallinnollisin rasittein. Tämä on kaikkien EU-kansalaisten edun mukaista.

Tavoitteet

Paremman sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että

  • päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää
  • kansalaiset ja sidosryhmät voivat osallistua päätöksenteko- ja lainsäädäntöprosessin kaikkiin vaiheisiin
  • EU:n toimet perustuvat tutkimustietoon ja toimien vaikutusten ymmärtämiseen
  • sääntelyn rasitteet yrityksille, kansalaisille ja viranomaisille jäävät mahdollisimman pieniksi.

Komission toimet

Valmistelun parantaminen

Komissio arvioi toimien odotetut ja toteutuneet vaikutukset päätöksentekoprosessin kaikissa vaiheissa. Ennen toimeen ryhtymistä, esimerkiksi ennen uuden säädöksen ehdottamista tai säädösten toimivuuden arvioimista, käydään läpi laajamittainen suunnittelu- ja analyysivaihe.

Seuraa komission toimien etenemistä: suunnitellut toimet, etenemissuunnitelmat, alustavat vaikutustenarvioinnit, vaikutustenarvioinnit

Kuulemismenettelyn parantaminen

Komissio parantaa ja lisää jatkuvasti mahdollisuuksia osallistua päätöksenteko- ja lainsäädäntöprosessin kaikkiin vaiheisiin. Asiasta kiinnostuneet kansalaiset ja sidosryhmät voivat ilmaista näkemyksiään

Kaikki tulossa olevat julkiset kuulemiset

EU-lainsäädännön tarkoituksenmukaisuus

Komissio arvioi EU:n lainsäädännön toimivuutta ja tekee siihen tarvittaessa muutoksia lainsäädännön pitämiseksi ajan tasalla.

  • Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva REFIT-ohjelma perustettiin vuonna 2012. Ohjelman tavoitteena on yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä ja vähentää sääntelystä aiheutuvia kustannuksia ilman että tingitään sääntelyn tuomista hyödyistä. REFIT-ohjelman lujittamiseksi komissio luo lisää osallistumismahdollisuuksia sidosryhmille ja EU-maille.
  • REFIT-foorumi kerää ehdotuksia ja suosituksia lainsäädännön yksinkertaistamiseksi. Sen puheenjohtajana toimii komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans.
  • Sääntelytaakan yksinkertaistamista ja vähentämistä koskevien REFIT-aloitteiden tilannekatsaus julkaistaan REFIT-tulostaulussa.
  • Arvioinneissa ja toimivuustarkastuksissa tarkastellaan, tuottavatko EU:n säädökset, toimintapolitiikat ja rahoitusohjelmat odotettuja tuloksia mahdollisimman pienin kustannuksin.

Laadun varmistaminen

Komissio on perustanut sääntelyntarkastelulautakunnan, joka on virkamiehistä ja komission ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva riippumaton ryhmä. Sen tehtävänä on tarkastaa kaikkien EU:n päätöksentekoon myötävaikuttavien vaikutustenarviointien ja muiden tärkeimpien arviointien laatu.

Paremman sääntelyn suuntaviivat ja välineistö sisältävät ohjeita komission yksiköille siitä, miten paremman sääntelyn yhteiset normit pannaan täytäntöön päätöksenteko- ja lainsäädäntöprosessin kaikissa vaiheissa.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen vahvistaminen

Toissijaisuusperiaate tarkoittaa sitä, että määritetään politiikkojen laadinnan ja toteuttamisen kannalta paras taso. EU:n tasolla olisi toimittava vain silloin, kun se on tarpeen ja kun se tuottaa selkeästi enemmän hyötyä kuin kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla toteutetut toimenpiteet. Suhteellisuusperiaatteessa keskitytään ehdotetun lainsäädännön taloudellisiin ja hallinnollisiin vaikutuksiin. Kaikkien tällaisten vaikutusten on oltava mahdollisimman vähäisiä, ja niiden on oltava oikeassa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Komission kannalta tämä tarkoittaa sitä, että toimintapolitiikat on toteutettava yksinkertaisimmalla ja kustannuksiltaan edullisimmalla tavalla turhaa byrokratiaa välttäen.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker perusti 14.11.2017 työryhmän, joka tarkastelee toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista ja pohtii, miten ”tehdään vähemmän mutta tehokkaammin”. Työryhmän tehtävänä on esittää suosituksia toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisen parantamiseksi. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkasteleva työryhmä antoi loppuraporttinsa 10.7.2018. Komissio esitteli 23.10.2018 muutoksia, joita se aikoo tehdä EU:n päätöksenteossa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän suositusten johdosta.

Tiedonanto – Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate: aseman vahvistaminen EU:n päätöksenteossa (23.10.2018)

Tilannearvio

Komissio tarkasteli vuoden 2018 lopulla ja alkuvuonna 2019 toimia, joita sääntelyn parantamiseksi on toteutettu vuodesta 2015 alkaen. Tavoitteena oli yksilöidä, mikä toimii hyvin, mikä heikommin – ja tältä pohjalta edistää ohjelman toteutusta. Tilannearvion yhteydessä on perehdytty kirjallisuuteen, järjestetty julkisia kuulemisia ja kysytty mielipidettä muista toimielimistä ja komission osastoilta.

Sisäiset ja ulkoiset kuulemiset ovat olleet keskeisessä asemassa tässä arvioinnissa. Komissio kiittää kaikkia osallistujia, erityisesti niitä 596 henkilöä ja organisaatiota, jotka osallistuivat julkiseen kuulemiseen.

Komission jäsenten kollegio hyväksyi 15. huhtikuuta 2019 komission tiedonannon, jossa esitellään paremman sääntely agendaa, tarkastellaan sen vahvuuksia ja heikkouksia ja määritellään eri etenemismahdollisuuksia. Tiedonantoon liittyy komission yksiköiden valmisteluasiakirja, jossa tilannearvion ja laajojen kuulemisten tulokset esitetään tiivistetysti tietojen ja tilastojen muodossa.

Komissio järjesti Brysselissä 29. huhtikuuta 2019 myös konferenssin, jossa tarkasteltiin paremman sääntelyn agendan toteutumista.

Sääntelyn parantaminen: tilannearvio ja sitoumuksessa pysyminen

EU:n toimielinten välisen yhteistyön lisääminen

EU:n kolmessa tärkeimmässä toimielimessä, komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa, vallitsee yhteinen poliittinen tahto parantaa lainsäädännön laatua, tarkistaa voimassa olevia säädöksiä ja tarvittaessa ajantasaistaa niitä. Komissio, parlamentti ja neuvosto ovat tehneet paremmasta lainsäädännöstä sopimuksen, joka tuli voimaan huhtikuussa 2016.

Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä

Toimielinten yhteinen delegoitujen säädösten rekisteri

Kansainvälinen sääntely-yhteistyö

Sääntelyviranomaiset ja toimivaltaiset viranomaiset voivat löytää ratkaisuja yhteisiin ongelmiin tekemällä yhteistyötä sääntelyprosessin alusta alkaen. Näin niiden ei välttämättä tarvitse tinkiä omista poliittisista tavoitteistaan ja normeistaan. Samalla vähennetään liiketoiminnan kustannuksia ja luodaan enemmän ja reilumpaa kilpailua rajojen yli.

Sääntelykysymyksissä komissio tekee tiivistä yhteistyötä kauppakumppaniensa kanssa sekä kahden- että monenvälisissä vuoropuheluissa esimerkiksi YK:n, OECD:n ja Maailmanpankin kanssa.

Sääntely-yhteistyö on myös osa kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia, kuten EU:n ja Kanadan talous- ja kauppasopimusta (CETA).

Videot

Tiesitkö, että kaikki voivat osallistua EU:n toimintapolitiikkojen laatimiseen? Videossa annetaan vinkkejä vaikutusmahdollisuuksista.

Tiesitkö, että kaikki voivat osallistua EU:n toimintapolitiikkojen laatimiseen? Videossa annetaan vinkkejä vaikutusmahdollisuuksista.

Kansalaisilta ja sidosryhmiltä saadulla palautteella voi olla todellista vaikutusta EU:n politiikkaan. Videoissa esitellään sitä, miten kuulemismenettelyt ovat auttaneet muokkaamaan eri alojen lainsäädäntöä.

Have your say - Finland

Asiakirjat