Ανάγκη βελτίωσης της νομοθεσίας

Για να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης νομοθετικών πράξεων και πολιτικών και αφουγκράζεται καλύτερα τους πολίτες που επηρεάζονται από αυτές. Η βελτίωση της νομοθεσίας εξαρτάται από τη χρησιμοποίηση τεκμηριωμένων στοιχείων και διαφανούς διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και ερευνητές) σε όλα τα στάδια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει τομείς που ενδείκνυνται για βελτίωση της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και όταν προτείνει νέες πολιτικές και νομοθεσία, εστιάζει σε όσα πρέπει πραγματικά να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μεριμνά ώστε να τα πράττει σωστά.

Η εφαρμογή αυτών των αρχών βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτύχει τους στόχους της με το ελάχιστο δυνατό κόστος και την ελάχιστη διοικητική επιβάρυνση. Επίσης, δίνει απάντηση στις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών.

Στόχοι

Η βελτίωση της νομοθεσίας έχει ως στόχο να διασφαλίσει:

  • μια ανοικτή και διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων
  • τη δυνατότητα συμβολής των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικών και εκπόνησης νομοθετικών πράξεων
  • την ανάληψη δράσης από την ΕΕ βάσει στοιχείων και κατόπιν εξέτασης του αντικτύπου
  • τον περιορισμό στο ελάχιστο του κανονιστικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες αρχές

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Καλύτερη προετοιμασία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε εκτίμηση του αναμενόμενου και του πραγματικού αντικτύπου μιας δράσης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Προβαίνει σε διεξοδικό σχεδιασμό και σε αναλύσεις προτού αναλάβει δράση, π.χ. πριν να προτείνει νέα νομοθετική πράξη, ή κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της νομοθεσίας.

Παρακολουθήστε τις ενέργειες της Επιτροπής: προγραμματιζόμενες πρωτοβουλίες, χάρτες πορείας, αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων, εκτιμήσεις επιπτώσεων

Βελτίωση της διαδικασίας διαβουλεύσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτιώνει και προωθεί τη δυνατότητα συμβολής καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου χάραξης των πολιτικών και εκπόνησης των νομοθετικών πράξεων. Οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να διατυπώνουν τις απόψεις τους όσον αφορά:

Βρείτε όλες τις προσεχείς δημόσιες διαβουλεύσεις

Καταλληλότητα της νομοθεσίας της ΕΕ για τον σκοπό που καλείται να εξυπηρετήσει

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τα αποτελέσματα της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και προβαίνει στις απαραίτητες αλλαγές για να εναρμονίζεται με τις τελευταίες εξελίξεις.

Εξασφάλιση της ποιότητας

Η Επιτροπή έχει συγκροτήσει την Επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου, μια ανεξάρτητη ομάδα που απαρτίζεται από στελέχη της Επιτροπής και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Ρόλος της είναι να ελέγχει την ποιότητα όλων των εκτιμήσεων επιπτώσεων και των σημαντικότερων αξιολογήσεων που τροφοδοτούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Με στόχο τη βελτίωση της νομοθεσίας θεσπίστηκαν κατευθυντήριες γραμμές και εργαλειοθήκη με οδηγίες προς τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή κοινών προτύπων για τη βελτίωση της νομοθεσίας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εκπόνησης νομοθετικών πράξεων και πολιτικών.

Ενίσχυση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

Η επικουρικότητα συνίσταται στον εντοπισμό του βέλτιστου επιπέδου εκπόνησης και εφαρμογής πολιτικών. Η ΕΕ πρέπει να ενεργεί μόνο όταν είναι αναγκαίο και όπου μπορεί να παράγει προφανή οφέλη, πέραν των όσων επιτυγχάνονται με μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Η αναλογικότητα εξετάζει τον οικονομικό και διοικητικό αντίκτυπο της προτεινόμενης νομοθεσίας. Ο αντίκτυπος αυτός πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός, και αναλογικός με τους στόχους της πολιτικής. Από την πλευρά της Επιτροπής, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υλοποιούμε τις φιλόδοξες πολιτικές μας με τον απλούστερο και λιγότερο δαπανηρό τρόπο, αποφεύγοντας την περιττή γραφειοκρατία.

Στις 14 Νοεμβρίου 2017, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ συγκρότησε την ειδική ομάδα «Επικουρικότητα και αναλογικότητα - Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο» η οποία θα διατυπώνει συστάσεις για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η ειδική ομάδα παρέδωσε την τελική της έκθεση στις 10 Ιουλίου 2018. Στις 23 Οκτωβρίου 2018, με βάση τις συστάσεις της ειδικής ομάδας, η Επιτροπή προσδιόρισε τις αλλαγές που προτίθεται να επιφέρει στη διαδικασία χάραξης των πολιτικών της.

Ανακοίνωση – Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας: ενίσχυση του ρόλου τους στη διαδικασία χάραξης των πολιτικών της ΕΕ (23 Οκτωβρίου 2018)

Απολογισμός

Τέλη του 2018/αρχές του 2019, η Επιτροπή προέβη σε απολογισμό όσον αφορά τη βελτίωση της νομοθεσίας από το 2015. Σκοπός ήταν να εντοπιστούν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία και να δοθεί ώθηση στο θεματολόγιο. Εξετάσαμε το όλο θέμα και ζητήσαμε τις απόψεις του κοινού καθώς και του προσωπικού της Επιτροπής και των άλλων οργάνων της ΕΕ.

Οι εξωτερικές και εσωτερικές διαβουλεύσεις αποτέλεσαν το επίκεντρο αυτού του απολογισμού. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους μας βοήθησαν με τη συμβολή τους και ειδικότερα τους 596 πολίτες και οργανισμούς που έλαβαν μέρος στη δημόσια διαβούλευση.

Στις 15 Απριλίου 2019, το Σώμα των επιτρόπων εξέδωσε ανακοίνωση της Επιτροπής, όπου περιγράφεται το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας, εξετάζονται τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία και υποδεικνύονται πιθανές κατευθύνσεις για την επίτευξη προόδου. H ανακοίνωση αυτή συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας όπου συνοψίζονται τα αποτελέσματα του απολογισμού, ειδικότερα οι εκτεταμένες διαβουλεύσεις βάσει στοιχείων και αριθμών.

Στις 29 Απριλίου 2019, η Επιτροπή διοργάνωσε στις Βρυξέλλες ημερίδα με θέμα τον απολογισμό όσον αφορά το θεματολόγια για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Bελτίωση της νομοθεσίας: απολογισμός και διατήρηση της δέσμευσής μας

Στενότερη συνεργασία μεταξύ των οργάνων της ΕΕ

Η πολιτική βούληση για τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας, την επανεξέταση των υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων και, κατά περίπτωση, την επικαιροποίησή τους, διαπνέει και τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ: την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα όργανα αυτά υπέγραψαν συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2016.

Διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου

Διοργανικό μητρώο κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεων

Διεθνής συνεργασία σε κανονιστικά θέματα

Ανταλλάσσοντας πληροφορίες και συνεργαζόμενες στην αρχή της διαδικασίας, οι ρυθμιστικές και άλλες αρμόδιες αρχές μπορούν να προτείνουν λύσεις σε παρεμφερή προβλήματα, διατηρώντας παράλληλα τους επιμέρους στόχους πολιτικής και τα πρότυπά τους. Αυτό μειώνει το κόστος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και δημιουργεί περισσότερες και πιο θεμιτές συνθήκες ανταγωνισμού σε διασυνοριακό επίπεδο.

Σε κανονιστικά θέματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τους εμπορικούς της εταίρους, τόσο στο πλαίσιο πολυμερών διαλόγων, π.χ. με τον ΟΗΕ, τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα, όσο και στο πλαίσιο διμερών διαλόγων.

Η συνεργασία σε κανονιστικά θέματα είναι επίσης αναπόσπαστο μέρος διμερών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, π.χ. της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA).

Βίντεο

Γνωρίζετε ότι όλοι μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ; Δείτε το βίντεο και ανακαλύψτε πώς μπορεί να ακουστεί η φωνή σας.

Οι προτάσεις των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά στις πολιτικές της ΕΕ. Δείτε σε αυτή τη σειρά βίντεο πώς η διαδικασία διαβούλευσης συνέβαλε στη διαμόρφωση νομοθεσίας σε πολλούς τομείς.

Have your say el

Έγγραφα