Στόχοι του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας

  • δράσεις της ΕΕ βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων
  • συνεκτίμηση του αντικτύπου της νομοθεσίας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις
  • απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ
  • διαμόρφωση μιας πιο ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας λήψης αποφάσεων
  • παροχή στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη της δυνατότητας να συμβάλλουν ουσιαστικά στον σχεδιασμό πολιτικών και νομοθεσίας

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να σχεδιάζει, να εκπονεί και να προτείνει νέα νομοθεσία και πολιτικές της ΕΕ. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται επίσης η αξιολόγηση της νομοθεσίας της ΕΕ και η υποβολή προτάσεων για βελτιώσεις όπου χρειάζεται. Οι εργασίες καθοδηγούνται από το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής.

Όταν προτείνει νόμους, η Επιτροπή αξιολογεί τον αναμενόμενο αντίκτυπό τους. Για τις σημαντικές πρωτοβουλίες θα λαμβάνονται υπόψη οι στρατηγικές προβλέψεις. Μετά την έγκριση των νόμων, η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί την υλοποίηση και την εφαρμογή τους στα κράτη μέλη και αναλαμβάνει δράση για την επικαιροποίηση ή την απλούστευση των νόμων αυτών, όπου απαιτείται.

Οι προσπάθειες της Επιτροπής αναγνωρίστηκαν διεθνώς από τον ΟΟΣΑ, ο οποίος κατέταξε την κανονιστική πολιτική της ΕΕ μεταξύ των καλύτερων.

Παρακολουθήστε τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ

Μάθετε περισσότερα για τον κύκλο σχεδιασμού πολιτικών και νομοθετικών πράξεων της ΕΕ.

EU policy and law-making cycle

Πείτε την άποψή σας - Μοιραστείτε απόψεις και ιδέες σας

Από το 2015, η Επιτροπή ζητά από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη να της παρέχουν στοιχεία και σχόλια σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας και της διαδικασίας χάραξης πολιτικών. Το 2017 όλοι οι ιστότοποι διατύπωσης σχολίων ενσωματώθηκαν στην ενιαία πύλη «Πείτε την άποψή σας».

Στην πλατφόρμα αυτή, οποιοσδήποτε μπορεί να εκφράσει απόψεις σχετικά με πρωτοβουλίες της Επιτροπής καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου πολιτικής σε όλους τους τομείς δράσης. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής κοινοποιήσεων για νέα στοιχεία που προκύπτουν κατά την εξέλιξη μιας πρωτοβουλίας, όπως η δημοσίευση πρότασης της Επιτροπής ή η έγκριση τελικής νομοθεσίας μετά από διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Μπορείτε να κάνετε τη διαφορά!

Τα σχόλια των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά στις πολιτικές της ΕΕ. Έχουν καθοδηγήσει και βελτιώσει το έργο της Επιτροπής στο πλαίσιο διάφορων πρωτοβουλιών, όπως η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η Κοινή Γεωργική Πολιτική και οι Οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Δείτε πώς η διαδικασία διαβούλευσης συνέβαλε στη διαμόρφωση της νομοθεσίας.

Απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τις επιδόσεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και προβαίνει στις απαραίτητες αλλαγές ώστε η νομοθεσία να εναρμονίζεται με τις τελευταίες εξελίξεις.

  • Το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) θεσπίστηκε το 2012 με στόχο την απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ και τη μείωση του φόρτου των κανονιστικών ρυθμίσεων με παράλληλη επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Από το 2021, για όλες οι σχετικές νομοθετικές προτάσεις που περιέχει το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής θα ισχύει η αρχή της εξισορρόπησης «μία εντός, μία εκτός», σύμφωνα με την οποία κάθε νομοθετική πρόταση που δημιουργεί νέο φόρτο θα πρέπει να απαλλάσσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από ισοδύναμο υφιστάμενο φόρτο σε επίπεδο ΕΕ στον ίδιο τομέα πολιτικής.
  • Η πλατφόρμα Fit for Future, μία ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που αποτελείται από εκπροσώπους εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών των κρατών μελών, της Επιτροπής των Περιφερειών, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής καθώς και εκπροσώπους ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συλλογή δεδομένων, υλικού τεκμηρίωσης και στοιχείων σχετικά με τις δυνατότητες απλούστευσης της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και με την έκδοση γνωμοδοτήσεων για την Επιτροπή, αφού λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι δυνατότητες που παρέχει η ψηφιοποίηση. Οποιοσδήποτε μπορεί να προτείνει απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ μέσω της πύλης «Πείτε την άποψή σας».
  • Μέσω αξιολογήσεων και ελέγχων καταλληλότητας διαπιστώνεται κατά πόσο οι νομοθετικές πράξεις, οι πολιτικές και τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα με το ελάχιστο δυνατό κόστος

Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο επισκόπηση των προσπαθειών της για απλούστευση της νομοθεσίας και μείωση του φόρτου, στην ετήσια έρευνα για τον διοικητικό φόρτο, και καταγράφει τακτικά την πρόοδο του προγράμματος στον πίνακα αποτελεσμάτων REFIT.

Εξασφάλιση της ποιότητας

Οι κατευθυντήριες γραμμές και η εργαλειοθήκη περιέχουν οδηγίες για τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή κοινών προτύπων για τη βελτίωση της νομοθεσίας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εκπόνησης νομοθετικών πράξεων και πολιτικών.

Το 2015, η Επιτροπή συγκρότησε την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου, μια ανεξάρτητη ομάδα στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Ρόλος της είναι να ελέγχει την ποιότητα όλων των εκτιμήσεων επιπτώσεων, των ελέγχων καταλληλότητας και επιλεγμένων σημαντικών αξιολογήσεων που τροφοδοτούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Η εν λόγω επιτροπή δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις, παρουσιάζοντας τις ενέργειες που έχει αναλάβει για την εκπλήρωση της αποστολής της.

Ενίσχυση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

Η επικουρικότητα συνίσταται στον εντοπισμό του βέλτιστου επιπέδου εκπόνησης και εφαρμογής πολιτικών. Η ΕΕ πρέπει να ενεργεί μόνο όταν είναι αναγκαίο και όπου μπορεί να παράγει προφανή οφέλη, πέραν των όσων επιτυγχάνονται με μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Στόχος της αρχής της επικουρικότητας είναι να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη. Εκτός από τις περιπτώσεις αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ, η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αναλαμβάνεται μόνο στις περιπτώσεις που θα είναι αποτελεσματικότερη από τη δράση που αναλαμβάνεται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 

Η αναλογικότητα εστιάζει στον οικονομικό και διοικητικό αντίκτυπο της προτεινόμενης νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κανονιστικές δράσεις δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των νομοθετικών και πολιτικών στόχων. Κάθε τέτοιος αντίκτυπος πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός, και αναλογικός με τους στόχους της πολιτικής. Από την πλευρά της Επιτροπής, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υλοποιούμε τις φιλόδοξες πολιτικές μας με τον απλούστερο και λιγότερο δαπανηρό τρόπο, αποφεύγοντας την περιττή γραφειοκρατία.

Η ειδική ομάδα «Επικουρικότητα και αναλογικότητα - ΄Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο΄» συστάθηκε το 2017 για να διατυπώσει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο καλύτερης εφαρμογής των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η ειδική ομάδα παρέδωσε την τελική της έκθεση στις 10 Ιουλίου 2018. Τον Οκτώβριο του 2018, η Επιτροπή έδωσε συνέχεια, εφαρμόζοντας αλλαγές στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Επιτροπής ως αποτέλεσμα των συστάσεων της ειδικής ομάδας σχετικά, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την προώθηση μιας κοινής αντίληψης περί επικουρικότητας και αναλογικότητας, και την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Ανακοίνωση – Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας: ενίσχυση του ρόλου τους στη διαδικασία χάραξης των πολιτικών της ΕΕ (23 Οκτωβρίου 2018)

Συνεργασία μεταξύ των οργάνων της ΕΕ

Η πολιτική βούληση για τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας, την επανεξέταση των υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων και, κατά περίπτωση, την επικαιροποίησή τους, διαπνέει και τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου άρχισε να ισχύει από το 2016.

Διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου

Διεθνής συνεργασία σε κανονιστικά θέματα

Ανταλλάσσοντας πληροφορίες και συνεργαζόμενες στην αρχή της διαδικασίας, οι ρυθμιστικές και άλλες αρμόδιες αρχές μπορούν να προτείνουν λύσεις σε παρεμφερή προβλήματα, διατηρώντας παράλληλα τους επιμέρους στόχους πολιτικής και τα πρότυπά τους. Αυτό μειώνει το κόστος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και δημιουργεί περισσότερες και πιο θεμιτές συνθήκες ανταγωνισμού σε διασυνοριακό επίπεδο.

Όσον αφορά κανονιστικά θέματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τους εμπορικούς της εταίρους, τόσο στο πλαίσιο πολυμερών διαλόγων, π.χ. με τον ΟΗΕ, τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα, όσο και στο πλαίσιο διμερών διαλόγων.

Η κανονιστική συνεργασία είναι επίσης αναπόσπαστο μέρος διμερών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, όπως η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA).

Έγγραφα

Σχετικοί σύνδεσμοι

Τελευταίες ειδήσεις