Ανάγκη βελτίωσης της νομοθεσίας

Για να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης νομοθετικών πράξεων και πολιτικών, και ακούει περισσότερο τους πολίτες που επηρεάζονται από αυτές. Βάση για τη βελτίωση της νομοθεσίας είναι η χρησιμοποίηση τεκμηριωμένων στοιχείων και μιας διαφανούς διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και ερευνητές) σε όλα τα στάδια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει τους τομείς της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ που ενδείκνυνται για βελτίωση. Και όταν προτείνει νέες πολιτικές και νομοθεσία, εστιάζει σε όσα πρέπει πραγματικά να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μεριμνά ώστε να τα πράττει σωστά.

Η εφαρμογή αυτών των αρχών βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτύχει τους στόχους της με το ελάχιστο δυνατό κόστος και την ελάχιστη διοικητική επιβάρυνση. Επίσης, δίνει απάντηση στις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών.

Στόχοι

Η βελτίωση της νομοθεσίας έχει ως στόχο να διασφαλίσει:

  • μια ανοικτή και διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων
  • τη δυνατότητα συμβολής των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαμόρφωσης νομοθετικών πράξεων και πολιτικών
  • την ανάληψη δράσεων από την ΕΕ βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων και κατόπιν εκτίμησης του αντικτύπου
  • τον περιορισμό στο ελάχιστο των κανονιστικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες αρχές

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Καλύτερη προετοιμασία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε εκτίμηση του αναμενόμενου και του πραγματικού αντικτύπου μιας δράσης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Πραγματοποιεί διεξοδικό σχεδιασμό και αναλύσεις προτού αναλάβει δράση, π.χ. πριν από την πρόταση νέας νομοθετικής πράξης, ή κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της νομοθεσίας.

Παρακολουθήστε τις ενέργειες της Επιτροπής: προγραμματιζόμενες πρωτοβουλίες, χάρτες πορείας, αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων, εκτιμήσεις επιπτώσεων

Βελτίωση της διαδικασίας διαβουλεύσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτιώνει και προωθεί τη δυνατότητα συμβολής καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου χάραξης των πολιτικών και εκπόνησης των νομοθετικών πράξεων. Οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να διατυπώνουν τις απόψεις τους όσον αφορά τα εξής:

> Βρείτε όλες τις προσεχείς δημόσιες διαβουλεύσεις

Καταλληλότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον σκοπό που καλείται να εξυπηρετήσει

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τα αποτελέσματα της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και προβαίνει στις απαραίτητες αλλαγές ώστε η νομοθεσία να εναρμονίζεται με τις τελευταίες εξελίξεις.

Εξασφάλιση της ποιότητας

Η Επιτροπή συγκρότησε την Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου, μια ανεξάρτητη ομάδα που απαρτίζεται από στελέχη της Επιτροπής και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Ρόλος της είναι να ελέγχει την ποιότητα όλων των εκτιμήσεων επιπτώσεων και των σημαντικότερων αξιολογήσεων που τροφοδοτούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές και η εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας περιέχουν οδηγίες προς τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή κοινών προτύπων για τη βελτίωση της νομοθεσίας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαμόρφωσης νομοθετικών πράξεων και πολιτικών.

Ειδική ομάδα για την επικουρικότητα, την αναλογικότητα και το «Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο»

Στις 14 Νοεμβρίου 2017, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κήρυξε επίσημα τη δημιουργία της «Ειδικής ομάδας για την επικουρικότητα, την αναλογικότητα και το «Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο». Στις 15 Ιουλίου 2018, η ειδική ομάδα θα υποβάλει έκθεση στον πρόεδρο και θα καταρτίσει συστάσεις για την καλύτερη εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, προσδιορίζοντας τομείς της πολιτικής όπου οι εργασίες θα μπορούσαν να ανατεθούν εκ νέου περιστασιακά ή και οριστικά στα κράτη μέλη, όπως και τρόπους για την καλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ.

Η ειδική ομάδα θα αρχίσει τις εργασίες της την 1η Ιανουαρίου 2018 και θα προεδρεύεται από τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, αρμόδιο για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας, τις Διοργανικές Σχέσεις, το Κράτος Δικαίου και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Ειδική ομάδα για την επικουρικότητα, την αναλογικότητα και το «Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο»

Στενότερη συνεργασία μεταξύ των οργάνων της ΕΕ

Η πολιτική βούληση για τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας, την επανεξέταση των υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων και, κατά περίπτωση, την επικαιροποίησή τους, διαπνέει και τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ: την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα όργανα αυτά υπέγραψαν συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2016.

Διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας

Διοργανικό μητρώο κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεων

Διεθνής συνεργασία σε κανονιστικά θέματα

Ανταλλάσσοντας πληροφορίες και συνεργαζόμενες στην αρχή της διαδικασίας, οι ρυθμιστικές και άλλες αρμόδιες αρχές μπορούν να προτείνουν λύσεις σε παρεμφερή προβλήματα, διατηρώντας παράλληλα τους επιμέρους στόχους πολιτικής και τα πρότυπά τους. Αυτό μειώνει το κόστος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και δημιουργεί περισσότερες και πιο θεμιτές συνθήκες ανταγωνισμού σε διασυνοριακό επίπεδο.

Σε κανονιστικά θέματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τους εμπορικούς της εταίρους, τόσο στο πλαίσιο πολυμερών διαλόγων, π.χ. με τον ΟΗΕ, τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα, όσο και στο πλαίσιο διμερών διαλόγων.

Η συνεργασία σε κανονιστικά θέματα είναι επίσης αναπόσπαστο μέρος διμερών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, π.χ. της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA),

Βίντεο

Γνωρίζετε ότι όλοι μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ; Δείτε το βίντεο και ανακαλύψτε πώς μπορεί να ακουστεί η φωνή σας.

peite_ti_gnomi_sas_el

Video Description

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 121 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 115.6 KB