Στόχοι του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας

  • Δράσεις της ΕΕ βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων
  • Απλούστευση και βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ
  • Συμμετοχή πολιτών, επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να σχεδιάζει, να εκπονεί και να προτείνει νέα νομοθεσία και πολιτικές της ΕΕ. Οι εργασίες καθοδηγούνται από το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής. Όταν προτείνει νόμους, η Επιτροπή αξιολογεί τον αναμενόμενο αντίκτυπό τους. Οι στρατηγικές προβλέψεις αποτελούν βασικό γνώμονα χάραξης μελλοντικά βιώσιμων πολιτικών σε όλους τους τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στον πράσινο, τον ψηφιακό, τον γεωπολιτικό και τον κοινωνικοοικονομικό τομέα.

Η Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για την αξιολόγηση της νομοθεσίας της ΕΕ και την υποβολή προτάσεων για βελτιώσεις όπου χρειάζεται. Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί την υλοποίηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη.

Για την προώθηση της ανάκαμψης της Ευρώπης, είναι πιο σημαντικό από ποτέ η ΕΕ να νομοθετεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει διάφορες βελτιώσεις για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αύριο:

BR-Removing-Icon Κατάργηση της γραφειοκρατίας και άρση των εμποδίων που επιβραδύνουν την κατασκευή των υποδομών του 21ου αιώνα, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.
BR-Simplifiying-icon Απλούστευση των δημόσιων διαβουλεύσεων με τη θέσπιση μίας και μόνο «Πρόσκλησης υποβολής στοιχείων», στον βελτιωμένο ιστότοπο «Πείτε την άποψή σας».
BR-Introducing-icon Θέσπιση μιας προσέγγισης «one in, one out» («θέσπιση μίας ρύθμισης, κατάργηση μίας ρύθμισης»), για την ελαχιστοποίηση των επιβαρύνσεων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις και τις δαπάνες εφαρμογής της νομοθεσίας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αρχή αυτή διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε άρτι θεσπισμένες επιβαρύνσεις αντισταθμίζονται με την αφαίρεση ισοδύναμων επιβαρύνσεων στον ίδιο τομέα πολιτικής.
BR-Mainstreaming-icon Συνεκτίμηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι νομοθετικές προτάσεις συμβάλλουν στο θεματολόγιο της βιώσιμης ανάπτυξης του 2030.
Improving Βελτίωση του τρόπου με τον οποίο η βελτίωση της νομοθεσίας αντιμετωπίζει και στηρίζει τη βιωσιμότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
BR-Integrating-icon Ενσωμάτωση της στρατηγικής διερεύνησης προοπτικών στη χάραξη πολιτικής, ώστε να διασφαλιστεί η καταλληλότητά της για το μέλλον, λαμβάνοντας, για παράδειγμα, υπόψη τις αναδυόμενες μεγατάσεις στο πράσινο, το ψηφιακό, το γεωπολιτικό και το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο.

Οι προσπάθειες της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας έχουν αναγνωριστεί διεθνώς από τον ΟΟΣΑ.

Μάθετε περισσότερα για τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ.

EU policy and law-making cycle

Πείτε την άποψή σας - Μοιραστείτε απόψεις και ιδέες σας

Μπορείτε να μοιραστείτε τις απόψεις και τις ιδέες σας σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής σε όλους τους τομείς πολιτικής στον ιστότοπο «Πείτε την άποψή σας». Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής κοινοποιήσεων για νέα στοιχεία που προκύπτουν κατά τη διαμόρφωση πρωτοβουλιών, ακόμη και μετά την έγκριση νομοθεσίας.

Η Επιτροπή θα καταστήσει σταδιακά προσβάσιμες στο κοινό τις εσωτερικές βάσεις δεδομένων και τα αποθετήρια, σύμφωνα με την πολιτική μας για τη διαφάνεια των δεδομένων. Θα συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να δημιουργήσουμε ένα κοινό μητρώο αποδεικτικών στοιχείων, την Κοινή Νομοθετική Πύλη, που θα επιτρέπει σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ να εντοπίζει εύκολα όλα τα στοιχεία στα οποία βασίζεται μια δεδομένη πρωτοβουλία.

Από το 2015, η Επιτροπή ζητά από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη να της παρέχουν στοιχεία και σχόλια σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας και της διαδικασίας χάραξης πολιτικών.

EU Law is in your hands

The future is in your hands
Ιστότοπος «Πείτε την άποψή σας» Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Τα σχόλιά σας είναι καθοριστικά!

Τα σχόλια των πολιτών, των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων μερών μπορούν είναι όντως καθοριστικά για τις πολιτικές της ΕΕ. Έχουν καθοδηγήσει και βελτιώσει το έργο της Επιτροπής στο πλαίσιο διάφορων πρωτοβουλιών, όπως η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η Κοινή Γεωργική Πολιτική και οι Οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Δείτε πώς η διαδικασία διαβούλευσης συνέβαλε στη διαμόρφωση της νομοθεσίας.

Απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ

Η Επιτροπή αξιολογεί τις επιδόσεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και προβαίνει στις απαραίτητες αλλαγές ώστε η νομοθεσία να είναι κατάλληλη για τον σκοπό που εξυπηρετεί.

  • Η πλατφόρμα Fit for Future – μία ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών, της Επιτροπής των Περιφερειών, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής καθώς και εκπροσώπους επιχειρήσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, η πλατφόρμα συγκεντρώνει δεδομένα, αποδεικτικά στοιχεία και παρατηρήσεις σχετικά με τις δυνατότητες απλούστευσης, μείωσης των επιβαρύνσεων και εκσυγχρονισμού της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, και εκδίδει γνωμοδοτήσεις για την Επιτροπή. Οποιοσδήποτε μπορεί να διατυπώσει προτάσεις σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για την απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ μέσω της πύλης «Πείτε την άποψή σας: Απλούστευση!»
  • Με αξιολογήσεις και ελέγχους καταλληλότητας διαπιστώνεται κατά πόσο η νομοθεσία, οι πολιτικές και τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
  • Το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) θεσπίστηκε το 2012 με στόχο την απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ και τη μείωση του φόρτου των κανονιστικών ρυθμίσεων με παράλληλη επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή παρουσιάζει επισκόπηση των προσπαθειών της για απλούστευση και μείωση του φόρτου στην ετήσια έρευνα για τον διοικητικό φόρτο. Παρακολουθεί επίσης τακτικά την πρόοδο του προγράμματος στον πίνακα αποτελεσμάτων REFIT.

Εξασφάλιση της ποιότητας

Οι κατευθυντήριες γραμμές και η εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας θα συμβάλουν στην παροχή συγκεκριμένης καθοδήγησης στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την κατάρτιση νέων πρωτοβουλιών και προτάσεων, καθώς και κατά τη διαχείριση και την αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Το 2015, η Επιτροπή συγκρότησε την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου, μια ανεξάρτητη ομάδα στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου θα διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στον έλεγχο των εκτιμήσεων επιπτώσεων και των αξιολογήσεων υπό το πρίσμα της προσέγγισης «one in, one out» («θέσπιση μίας ρύθμισης, κατάργηση μίας ρύθμισης»), τις στρατηγικές προβλέψεις και τη δέουσα συνεκτίμηση των διαφόρων επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού. Η εν λόγω επιτροπή δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις ενέργειες που έχει αναλάβει για την εκπλήρωση της αποστολής της. 

Ενίσχυση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους των Συνθηκών της ΕΕ και εφαρμόζονται συστηματικά στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής.

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή έχει ως στόχο της να ενεργεί μόνο όταν είναι αναγκαίο και όπου μπορεί να παράγει σαφή οφέλη, πέραν των όσων επιτυγχάνονται με μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τις περιπτώσεις αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ, η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αναλαμβάνεται μόνο στις περιπτώσεις που θα είναι αποτελεσματικότερη από τη δράση που αναλαμβάνεται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 

Η αναλογικότητα εστιάζει στον οικονομικό και διοικητικό αντίκτυπο της προτεινόμενης νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κανονιστικές δράσεις δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των νομοθετικών και πολιτικών στόχων. Κάθε τέτοιος αντίκτυπος πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός, και αναλογικός με τους στόχους της πολιτικής. Από την πλευρά της Επιτροπής, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υλοποιούμε τις φιλόδοξες πολιτικές μας με τον απλούστερο και λιγότερο δαπανηρό τρόπο, αποφεύγοντας την περιττή γραφειοκρατία.

Συνεργασία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Ο καλύτερος τρόπος για τη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ και την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων είναι η στενότερη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τα προσεχή έτη. Δεδομένων των ευκαιριών και των προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά μας στην πορεία μας προς μια βιώσιμη ανάκαμψη, είναι ζωτικής σημασίας να νομοθετούμε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα, έχοντας κατά νου το μέλλον μας. Η αποτελεσματική εφαρμογή, υλοποίηση και επιβολή του δικαίου της ΕΕ αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή von der Leyen.

Η βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ αποτελεί κοινό στόχο και ευθύνη όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών. Η Επιτροπή μπορεί μόνο να καθορίσει το κόστος και τις εξοικονομήσεις που συνδέονται με τις δικές της νομοθετικές προτάσεις. Οι αλλαγές που επήλθαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενδέχεται να μεταβάλουν σημαντικά τον αντίκτυπο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα επιθυμούσε την επανέναρξη του πολιτικού διαλόγου για τη συζήτηση ιδεών, έτσι ώστε όλα τα μέρη να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Διεθνής κανονιστική συνεργασία

Η ΕΕ βασίζεται σε από κοινού συμφωνηθέντες κανόνες. Για να λειτουργήσουν οι κανόνες αυτοί, τα κράτη μέλη πρέπει να τους εφαρμόζουν πλήρως και εγκαίρως. Στη συνέχεια, πρέπει να διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή και επιβολή των κανόνων, διότι η μη επιβολή συνεπάγεται κόστος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η αποτελεσματική εφαρμογή, υλοποίηση και επιβολή του δικαίου της ΕΕ αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή von der Leyen. Όπως ανακοινώθηκε στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Προέδρου von der Leyen, η Επιτροπή θα συνεχίσει να καθοδηγεί και να στηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να μεταφέρουν τις οδηγίες, να εκτελούν τους κανονισμούς και να εφαρμόζουν ορθά τους κανόνες της ΕΕ. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης επαληθεύουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη μεταφέρουν τη νομοθεσία της ΕΕ στην εθνική τους νομοθεσία. Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός διάλογος κατά τη φάση της μεταφοράς, εξαρτιόμαστε από τα κράτη μέλη για την παροχή σαφών και ακριβών πληροφοριών σχετικά με την εθνική νομοθεσία.

Στο μέλλον, η Επιτροπή προτίθεται να προβεί σε απολογισμό των δραστηριοτήτων εποπτείας και επιβολής, ώστε να διασφαλίσει ότι παραμένουν κατάλληλες για την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ.

Έγγραφα

Σχετικοί σύνδεσμοι

Τελευταίες ειδήσεις