Необходимост от по-добро регулиране

С цел постигане на по-добри резултати Комисията прави процеса на създаване на законодателство и политики по-достъпен и се вслушва повече в мненията на хората, засегнати от тях. По-доброто регулиране разчита на факти и прозрачен процес, в който гражданите и заинтересованите страни (като например предприятия, държавни администрации и изследователи) участват на всеки етап.

Комисията идентифицира области, в които съществуващото законодателство на ЕС може да бъде подобрено. Когато предлага нови политики и закони, Комисията се съсредоточава върху нещата, които наистина трябва да бъдат направени от ЕС, и гарантира, че те се правят добре.

Прилагането на тези принципи помага на Комисията да изпълнява своите цели при минимални разходи и минимална административна тежест и да отвръща на опасенията на гражданите на ЕС.

Цели

По-доброто регулиране има за цел да гарантира, че:

  • процесът на вземане на решения е открит и прозрачен
  • гражданите и заинтересованите страни могат да дават своя принос на всеки етап от процеса на изготвяне на политики и законодателство
  • действията на ЕС се основават на доказани факти и разбиране на последиците
  • регулаторната тежест за предприятията, гражданите и публичните администрации е сведена до минимум

Какво прави Комисията?

Укрепване на подготовката 

Комисията оценява очакваното и действителното въздействие на предлаганите мерки на всеки етап от процеса на вземане на решения. Преди предприемането на действия се извършват задълбочено планиране и анализ, например преди предлагане на нов закон или при оценка на ефективността на съществуващи закони.

Проследяване на публикациите на Комисията — планирани инициативи, пътни карти, оценки на въздействието от етапа на създаване, оценки на въздействието

Подобряване на консултациите

Комисията подобрява и увеличава възможностите за принос на всеки етап от процеса на изготвяне на политики и законодателство. Гражданите и заинтересованите страни могат да споделят своите мнения относно:

> Всички предстоящи обществени консултации

Гарантиране на пригодността на законите на ЕС

Комисията оценява ефективността на действащото законодателство на ЕС и внася необходимите промени, за да поддържа неговата актуалност.

  • Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) бе създадена през 2012 г. с цел опростяване на правото на ЕС и ограничаване на разходите за регулиране при запазване на постиганите ползи. Комисията укрепва програмата REFIT чрез създаване на повече възможности за принос от страна на заинтересованите лица и държавите от ЕС.
  • Чрез платформата REFIT, начело на която е първият заместник-председател Тимерманс, се събират предложения и се правят препоръки за начините за опростяване на законодателството.
  • Актуалното състояние на инициативите по REFIT за опростяване и намаляване на регулаторната тежест се публикува в анализа по програма REFIT.
  • Чрез оценки и проверки за пригодност се преценява дали законите, политиките и програмите за финансиране на ЕС водят до очакваните резултати при минимални разходи

Гарантиране на качеството

Комисията създаде Комитет за регулаторен контрол независима група от служители на Комисията и специалисти, които не работят за нея. Ролята на комитета е да проверява качеството на всички оценки на въздействието и значими оценки, които се използват в процеса на вземане на решения на ЕС.

По-добро регулиране — насоки и инструментариум съдържа насоки на службите на Комисията за ефективно прилагане на общи стандарти за по-добро регулиране на всеки етап от процеса на изготвяне на политики и закони.

Работна група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и това да „правим по-малко, но по-ефективно“

На 14 ноември 2017 г. председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер създаде официално работната група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и принципа „правим по-малко, но по-ефективно“. Работната група ще докладва на председателя до 15 юли 2018 г. и ще отправи препоръки за по-доброто прилагане на принципите на субсидиарност и пропорционалност, ще набележи областите на политиката, в които работата може да се пределегира или окончателно да се върне на държавите членки, и ще посочи начините за по-добро участие на регионалните и местните органи в определянето и изпълнението на политиката на ЕС.

Работната група ще започне своята дейност на 1 януари 2018 г. Неин председател ще бъде Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Комисията, отговарящ за по-доброто законотворчество, междуинституционалните отношения, върховенството на закона и Хартата на основните права.

Работна група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и това да „правим по-малко, но по-ефективно“

Засилване на сътрудничеството между институциите на ЕС

Политическата воля за подобряване на качеството на законодателния процес, преразглеждане на съществуващите закони и актуализирането им, ако е необходимо, се споделя от трите основни институции на ЕС — Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета. Те сключиха споразумение за по-добро законотворчество, което влезе в сила през април 2016 г.

Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество

Междуинституционален регистър на делегираните актове

Международно сътрудничество по нормативните въпроси

Като обменят информация и си сътрудничат на ранен етап от процеса, регулаторните и компетентните органи могат да предлагат решения на сходни проблеми с оглед на своите политически цели и стандарти. Това намалява разходите за извършване на стопанска дейност и създава по-силна и по-лоялна конкуренция в международен аспект.

Комисията си сътрудничи тясно по регулаторни въпроси със своите търговски партньори, както в рамките на многостранни диалози, например с ООН, ОИСР и Световната банка, така и в рамките на двустранни диалози.

Регулаторното сътрудничество също така е част от двустранните споразумения за свободна търговия, например като Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (ВИТС).

Видеоматериали

Знаете ли, че всеки може да допринесе за създаването на политики в ЕС? Гледайте видеоклипа и вижте как мнението ви може да бъде чуто.

kazhete_si_mnenieto_vashiyat_glas_ima_znachenie_bg

Video Description

Документи

СвалиPDF - 121 KB
СвалиPDF - 115.6 KB