Цели на програмата за по-добро регулиране

  • Основани на факти действия на ЕС
  • Разбиране на последиците от законите за гражданите и предприятията
  • Опростяване на законодателството на ЕС
  • По-открит и прозрачен процес на вземане на решения
  • Даване на възможност на гражданите, предприятията и заинтересованите страни да дадат своя значим принос към политиката и законотворчеството

Какво прави Комисията?

Европейската комисия отговаря за планирането, подготовката и предлагането на нови закони и политики на ЕС. Тази отговорност включва и оценяване на законодателството на ЕС и предлагане на подобрения, когато е необходимо. Работата се ръководи от годишната работна програма на Комисята.

Когато предлага закони, Комисията оценява тяхното очаквано въздействие. За важни инициативи ще се взема предвид прогнозирането. След като законите бъдат приети, Комисията продължава да наблюдава тяхното изпълнение и прилагане в държавите членки и при необходимост предприема действия за актуализиране или опростяване на тези закони.

Усилията на Комисията получиха междинародно признание от ОИСР, която определи регулаторната политика на ЕС като една от най-добрите.

Проследяване на законодателния процес в ЕС

Научете повече за политическия и законодателния цикъл в ЕС.

Политически и законодателен цикъл в ЕС

Споделете мнението си — споделете вашите виждания и идеи

От 2015 г. насам Комисията търси доказателства и обратна връзка от гражданите, предприятията и заинтересованите страни на всички етапи от законодателния процес и процеса на създаване на политики. През 2017 г. всички уебсайтове за обратна връзка бяха интегрирани в един-единствен портал „Споделете мнението си“.

На тази платформа всеки може да сподели вижданията си относно инициативите на Комисията през целия цикъл на изготвяне на политиката във всяка една област. Възможно е да се абонирате за уведомления относно новости в развитието на дадена инициатива, като например публикуването на предложение на Комисията или приемането на окончателно законодателство след преговори с Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Можете да допринесете за реална промяна

Мненията на граждани и заинтересовани страни допринесоха за реална промяна в политиките на ЕС. Те насочват и подобряват работата на Комисията по няколко важни инициативи, като Европейската гражданска инициатива, Европейския корпус за солидарност, общата селскостопанска политика и нашите насоки за енергийна ефективност на сградите.

Научете как процесът на консултации помогна за оформянето на законодателството.

Опростяване на законодателството на ЕС

Комисията оценява ефективността на действащото законодателство на ЕС и внася необходимите промени, за да поддържа неговата актуалност.

  • Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) бе създадена през 2012 г. с цел опростяване на правото на ЕС и ограничаване на ненужните разходи за регулиране при запазване на постиганите ползи. От 2021 г. всички законодателни предложения в работната програма на Комисията ще бъдат предмет на подхода за отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови, като всяко законодателно предложение, създаващо нови тежести, следва да облекчи гражданите и предприятията от равностойна съществуваща тежест на равнище ЕС в същата област на политиката.
  • Платформата Готови за бъдещето, експертна група на високо равнище, съставена от национални, регионални и местни органи на държавите членки, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет и заинтересовани страни, представляващи бизнеса и неправителствените организации, подпомага Комисията при подобряването на законите на ЕС. Това става чрез събиране на данни, факти и мнения за възможностите за опростяване на съществуващото законодателство на ЕС и изготвяне на становища за Комисията, включително като се вземат предвид възможностите на цифровизацията. Всеки може да предложи опростяване на законодателството на ЕС чрез портала „Споделете мнението си“.
  • Чрез оценки и проверки за пригодност се преценява дали законите, политиките и програмите за финансиране на ЕС водят до очакваните резултати при минимални разходи

Всяка година в годишното изследване относно тежестта Комисията представя обзор на усилията си за опростяване на законодателството и намаляване на тежестта, а освен това редовно следи напредъка на програмата чрез анализа на показателите по REFIT.

Осигуряване на качеството

Насоките и инструментариумът за по-добро регулиране помагат на службите на Комисията ефективно да прилагат общи стандарти за по-добро регулиране на всеки етап от процеса на изготвяне на политики и закони.

През 2015 г. Комисията създаде Комитет за регулаторен контрол, независим орган от служители на Комисията и експерти извън нея. Неговата роля е да проверява качеството на всички оценки на въздействието, проверки за пригодност и значими оценки, които се използват в процеса на вземане на решения на ЕС. Комитетът публикува годишни доклади, в които представя какво е направил, за да изпълни своята мисия.

Укрепване на субсидиарността и пропорционалността

Субсидиарността има за цел да се определи най-подходящото равнище, на което да се изготвят и изпълняват политиките. ЕС трябва да действа само когато е необходимо и когато действията му носят ясни ползи, надхвърлящи мерките, предприемани на национално, регионално или местно равнище.

Целта на принципа на субсидиарност е решенията да се вземат възможно най-близо до гражданите. Освен в случаи, които са изключително от компетенциите на ЕС, действия на европейско равнище не трябва да се предприемат, освен ако те са по-ефективни от действията на национално, регионално или местно ниво. 

Пропорционалността е съсредоточена върху финансовото и административното въздействие на предлаганото законодателство, за да се гарантира, че регулаторните действия не надхвърлят необходимото за постигане на законодателните и политическите цели. Всяко такова въздействие трябва да бъде сведено до минимум и да бъде пропорционално на целите на политиката. За Комисията това означава да изпълнява амбициозните ни политики по най-простия и най-евтин начин, като избягва излишната бюрокрация.

През 2017 г. бе създадена Работна група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и принципа „правим по-малко, но по-ефективно“, която трябваше да направи препоръки как по-добре да се прилагат принципите на субсидиарност и пропорционалност. Работната група предаде окончателния си доклад на 10 юли 2018 г. През октомври 2018 г. Комисията предприе последващи действия, като представи промени в процеса на изготвяне на политиките на Комисията в резултат на препоръките на работната група, включително за насърчаване на общо разбиране на субсидиарността и пропорционалността и за даване на възможност за по-активно участие на местните и регионалните органи.

Съобщение „Принципите на субсидиарност и пропорционалност: засилване на тяхната роля в изготвянето на политиките на ЕС“ (23 октомври 2018 г.)

Сътрудничество между институциите на ЕС

Политическата воля за подобряване на качеството на законодателния процес, преразглеждане на ефективността на съществуващите закони и актуализирането им, ако е необходимо, се споделя от трите основни институции на ЕС — Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество е в сила от април 2016 г.

Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество

Международно сътрудничество по нормативните въпроси

Като обменят информация и си сътрудничат на ранен етап от процеса, регулаторните и компетентните органи могат да предлагат решения на сходни проблеми с оглед на своите политически цели и стандарти. Това намалява разходите за извършване на стопанска дейност и създава по-силна и по-лоялна конкуренция в международен аспект.

Комисията си сътрудничи тясно по регулаторни въпроси със своите международни партньори, както в рамките на многостранни диалози, например с ООН, ОИСР и Световната банка, така и в рамките на двустранни диалози.

Регулаторното сътрудничество също така е част от двустранните споразумения за свободна търговия, например като Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (ВИТС).

Документи

Връзки по темата

Последни новини