Необходимост от по-добро регулиране

С цел постигане на по-добри резултати Комисията прави процеса на създаване на законодателство и политики по-достъпен и се вслушва повече в мненията на хората, засегнати от тях. По-доброто регулиране разчита на факти и прозрачен процес, в който гражданите и заинтересованите страни (като например предприятия, държавни администрации и изследователи) участват на всеки етап.

Комисията идентифицира области, в които съществуващото законодателство на ЕС може да бъде подобрено. Когато предлага нови политики и закони, Комисията се съсредоточава върху нещата, които наистина трябва да бъдат направени от ЕС, и гарантира, че те се правят добре.

Прилагането на тези принципи помага на Комисията да изпълнява своите цели при минимални разходи и минимална административна тежест и да отвръща на опасенията на гражданите на ЕС.

Цели

По-доброто регулиране има за цел да гарантира, че:

  • процесът на вземане на решения е открит и прозрачен
  • гражданите и заинтересованите страни могат да дават своя принос на всеки етап от процеса на изготвяне на политики и законодателство
  • действията на ЕС се основават на доказани факти и разбиране на последиците
  • регулаторната тежест за предприятията, гражданите и публичните администрации е сведена до минимум

Какво прави Комисията?

Укрепване на подготовката

Комисията оценява очакваното и действителното въздействие на предлаганите мерки на всеки етап от процеса на вземане на решения. Преди предприемането на действия се извършват задълбочено планиране и анализ, например преди предлагане на нов закон или при оценка на ефективността на съществуващи закони.

Проследяване на публикациите на Комисията — планирани инициативи, пътни карти, оценки на въздействието от етапа на създаване, оценки на въздействието

Подобряване на консултациите

Комисията подобрява и увеличава възможностите за принос на всеки етап от процеса на изготвяне на политики и законодателство. Гражданите и заинтересованите страни могат да споделят своите мнения относно:

Всички предстоящи обществени консултации

Гарантиране на пригодността на законите на ЕС

Комисията оценява ефективността на действащото законодателство на ЕС и внася необходимите промени, за да поддържа неговата актуалност.

  • Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) бе създадена през 2012 г. с цел опростяване на правото на ЕС и ограничаване на разходите за регулиране при запазване на постиганите ползи. Комисията укрепва програмата REFIT чрез създаване на повече възможности за принос от страна на заинтересованите лица и държавите от ЕС.
  • Чрез платформата REFIT, начело на която е първият заместник-председател Тимерманс, се събират предложения и се правят препоръки за начините за опростяване на законодателството.
  • Информация за актуалното състояние на инициативите по REFIT за опростяване и намаляване на регулаторната тежест се публикува в анализа по програма REFIT.
  • Чрез оценки и проверки за пригодност се преценява дали законите, политиките и програмите за финансиране на ЕС водят до очакваните резултати при минимални разходи

Гарантиране на качеството

Комисията създаде Комитет за регулаторен контрол независима група от служители на Комисията и специалисти, които не работят за нея. Ролята на комитета е да проверява качеството на всички оценки на въздействието и значими оценки, които се използват в процеса на вземане на решения на ЕС.

По-добро регулиране — насоки и инструментариум съдържа насоки на службите на Комисията за ефективно прилагане на общи стандарти за по-добро регулиране на всеки етап от процеса на изготвяне на политики и закони.

Укрепване на субсидиарността и пропорционалността

Субсидиарността има за цел да се определи най-подходящото равнище, на което да се изготвят и изпълняват политиките. ЕС трябва да действа само когато е необходимо и когато действията му носят ясни ползи, надхвърлящи мерките, предприемани на национално, регионално или местно равнище. Пропорционалността е съсредоточена върху финансовото и административното въздействие на предлаганото законодателство. Всяко такова въздействие трябва да бъде сведено до минимум и да бъде съразмерно с целите на политиката. За Комисията това означава да изпълнява амбициозните ни политики по най-простия и най-евтин начин, както и да избягва излишната бюрокрация.

На 14 ноември 2017 г. председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер официално обяви създаването на Работна група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и принципа „правим по-малко, но по-ефективно“, която трябваше да направи препоръки как по-добре да се прилагат принципите на субсидиарност и пропорционалност. Работната група предаде окончателния си доклад на 10 юли 2018 г. На 23 октомври 2018 г. Комисията представи промените, които смята да извърши в своя процес на създаване на политики в резултат от препоръките на работната група. 

Съобщение „Принципите на субсидиарност и пропорционалност: засилване на ролята им в определянето на политиките на ЕС“ (23 октомври 2018 г.)

Преглед на постигнатото

В края на 2018 г. и началото на 2019 г. Комисията направи преглед на постигнатото в областта на по-доброто регулиране от 2015 г. насам. Целта бе да се посочат областите, които функционират добре и тези, в които са нужни подобрения, както и да се определи пътят за развитие на програмата в бъдеще. Прегледахме наличната литература и потърсихме мнението на обществеността, персонала на други институции на ЕС и на Комисията.

Външните и вътрешните консултации заеха централно място в този преглед на постигнатото. Бихме желали да благодарим на всички, които допринесоха за това, и по-специално на тези 596 лица и организации, които участваха в обществената консултация.

На 15 април 2019 г. колегиумът на членовете на Комисията прие съобщение на Комисията, в което се описва програмата за по-добро регулиране, посочват се нейните силни и слаби страни и възможни начини за постигане на напредък. Това съобщение е съпроводено от работен документ на службите на Комисията, в който с факти и цифри се обобщават резултатите от прегледа на постигнатото, по-специално обширните консултации.

На 29 април 2019 г. Комисията организира целодневна конференция в Брюксел, посветена на прегледа на постигнатото по програмата за по-добро регулиране.

По-добро регулиране: преглед и запазване на ангажимента ни

Засилване на сътрудничеството между институциите на ЕС

Политическата воля за подобряване на качеството на законодателния процес, преразглеждане на съществуващите закони и актуализирането им, ако е необходимо, се споделя от трите основни институции на ЕС — Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета. Те сключиха споразумение за по-добро законотворчество, което влезе в сила през април 2016 г.

Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество

Междуинституционален регистър на делегираните актове

Международно сътрудничество по нормативните въпроси

Като обменят информация и си сътрудничат на ранен етап от процеса, регулаторните и компетентните органи могат да предлагат решения на сходни проблеми с оглед на своите политически цели и стандарти. Това намалява разходите за извършване на стопанска дейност и създава по-силна и по-лоялна конкуренция в международен аспект.

Комисията си сътрудничи тясно по регулаторни въпроси със своите търговски партньори, както в рамките на многостранни диалози, например с ООН, ОИСР и Световната банка, така и в рамките на двустранни диалози.

Регулаторното сътрудничество също така е част от двустранните споразумения за свободна търговия, например като Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (ВИТС).

Видеоклипове

Знаете ли, че всеки може да допринесе за създаването на политики в ЕС? Гледайте видеоклипа и вижте как мнението ви може да бъде чуто.

Знаете ли, че всеки може да участва в създаването на политики на ЕС? Гледайте видеото, за да разберете как става това.

Мненията на граждани и заинтересовани лица могат да допринесат за реална промяна в политиките на ЕС. Вижте тази поредица видеоклипове, за да научите как процесът на консултации помогна за оформянето на законодателството в много области.

Have your say bg

Документи