Wat is REFIT?

REFIT maakt deel uit van de agenda voor betere regelgeving van de Europese Commissie. Die wil EU-wetgeving maken die doet wat moet voor burgers, bedrijven en de samenleving, zonder rompslomp en met lagere kosten. De EU-wetgeving moet ook eenvoudiger en begrijpelijker worden.

Bij REFIT staat het midden- en kleinbedrijf, dat soms onevenredig zwaar wordt getroffen door EU-regels, centraal. Zowat 99% van alle bedrijven in de EU zijn kleine en middelgrote ondernemingen.

EU-maatregelen voor het mkb

Hoe werkt REFIT?

REFIT is een vast onderdeel van het jaarlijks werkprogramma van de Commissie. Daarin staan de plannen voor nieuwe initiatieven en herzieningen van bestaande EU-wetgeving.

De voordelen en besparingen van elk nieuw voorstel worden bepaald aan de hand van effectbeoordelingen. Van bestaande EU-wetgeving wordt de impact geëvalueerd, waarbij ook altijd naar de mening van de stakeholders wordt gevraagd.

Voor een optimaal resultaat is de inbreng van verschillende bestuursniveaus nodig: daarom werkt de Commissie samen met het Europees Parlement, de Raad van de EU, de EU-landen en andere betrokkenen.

Het REFIT-platform betrekt nationale overheden, burgers en andere stakeholders bij de verbetering van de EU-wetgeving. Iedereen kan voorstellen doen om de regeldruk en administratieve lasten van EU-wetgeving te verminderen. Die voorstellen worden vervolgens door de Commissie en het REFIT-platform geanalyseerd.

Het REFIT-scorebord laat zien hoe het met elk initiatief staat en welke wijzigingen het Parlement en de Raad in de loop van de procedure hebben aangedragen.

Hoe maken we de regels eenvoudiger?

Elk jaar publiceert de Commissie een aantal vereenvoudigingsinitiatieven in haar REFIT-programma op basis van de inbreng van burgers, bedrijven, ngo’s, nationale autoriteiten en andere partijen. Vereenvoudigen kan op verschillende manieren.

De bestaande wetgeving wijzigen:

 • codificatie: de wettekst wordt vervangen door een nieuwe, vaak kortere tekst met daarin alle wijzigingen die in de loop der jaren zijn aangebracht
 • herschikking: codificatie, maar dan gecombineerd met extra wijzigingen; het resultaat is ook één nieuwe tekst die alle vorige versies vervangt
 • intrekking: overbodige en irrelevante wetgeving wordt geschrapt
 • evaluatie-/vervalbepalingen: wetten worden na een bepaalde periode geëvalueerd of automatisch geschrapt
 • herziening: wetten worden herzien om ze up-to-date te houden
 • richtlijnen vervangen door verordeningen, zodat voor alle EU-burgers dezelfde regels gelden, en nationale regeringen geen extra verplichtingen meer kunnen opleggen
 • wetgeving in voorbereiding wordt ingetrokken als die door wetenschappelijke of technische vooruitgang achterhaald is of niet meer aansluit bij de nieuwe beleidsdoelstellingen
 • bindende wetgeving wordt vervangen door lichtere alternatieven zoals vrijwillige overeenkomsten (zelfregulering, coregulering)

Hoe kunt u bijdragen?

De Commissie wil graag weten wat u vindt van de bestaande EU-wetgeving en -initiatieven. Geef uw mening via het formulier van Verminder de regeldruk. Wat vindt u irritant of belastend? Wat moet er volgens u worden verbeterd?

Wij maken er direct werk van of leggen uw opmerkingen voor aan het REFIT-platform.

Wat is er al bereikt sinds 2012?

 • 83 voorstellen voor wetgevingsinitiatieven, waaronder 17 met vrijstellingen of lichtere regelingen voor het mkb: 32 wetsvoorstellen aangenomen en 20 omgezet in de EU-landen
 • 141 lopende wetsvoorstellen ingetrokken
 • 37 wetten ingetrokken (2015 en 2016)
 • 30 evaluaties en "fitness checks" van wetgeving; 39 gepland in 2016
 • 40 REFIT-acties in het werkprogramma van de Commissie voor 2016

Concrete resultaten

 • Vereenvoudigde financiële verslaglegging voor 5 miljoen micro-ondernemingen (geraamde besparing per jaar: 6,3 miljard euro)
 • Registratierechten in het kader van de REACH-wetgeving (chemische stoffen) 95% lager voor het mkb
 • Aanbestedingskosten 20% omlaag dankzij nieuwe regels voor elektronische aanbestedingen
 • Nieuwe digitale tachografen voor vrachtwagenchauffeurs: meer veiligheid en minder rompslomp (geraamde besparing per jaar: 400 miljoen euro)
 • "Fitness check" voor de overige EU-chemicaliënwetgeving en REACH zal worden getoetst aan de REFIT-doelstellingen
 • Lopende vereenvoudiging van de btw-regels, met name voor het mkb

Achtergrond

2002 – Het programma "Betere regelgeving" is een eerste stap om de EU-wetgeving te verbeteren en te vereenvoudigen. Effectbeoordelingen en raadplegingen worden verplicht voor alle nieuwe voorstellen van de Commissie.

2005 – Het lopend vereenvoudigingsprogramma wordt een vast onderdeel van het jaarlijks werkprogramma en omvat 164 maatregelen in de periode 2005-2009.

2007 – De Commissie start een actieprogramma om de administratieve last van EU-wetgeving te verminderen. Er komt een adviesgroep op hoog niveau voor de uitvoering van wetgeving. Enkele aanbevelingen: meer elektronische facturering en een vrijstelling voor micro-ondernemingen van de EU-boekhoudregels.

2012 – Aan het eind van het actieprogramma haalt de Commissie haar doelstelling: de administratieve lasten voor het bedrijfsleven door EU-wetgeving zijn met 25% verminderd (geraamde besparing per jaar: 30,8 miljard euro).

2015 – De Commissie publiceert een studie (ABRplus) waarbij is onderzocht hoe 12 maatregelen uit het actieprogramma zijn toegepast in de EU-landen en of de verwachte voordelen zijn behaald.

2015 – De Commissie richt het REFIT-platform op.

Documenten