Mikä on REFIT-ohjelma

REFIT-ohjelma on osa komission paremman sääntelyn ohjelmaa. Se auttaa varmistamaan, että EU-lainsäädäntö hyödyttää kansalaisia, liikeyrityksiä ja koko yhteiskuntaa. Sen avulla halutaan vähentää byrokratiaa ja sääntelystä aiheutuvia kustannuksia. Tarkoituksena on myös yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä ja tehdä siitä selkeämpää.

REFIT-ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, ettei EU-sääntöjen soveltaminen aiheuta pienyrityksille kohtuutonta rasitetta. EU:n yrityksistä 99 prosenttia on pk-yrityksiä.

Parempaa sääntelyä: miksi ja miten

EU:n toimet pk-yritysten tukemiseksi

Toiminta

REFIT on mukana komission komission vuotuisen työohjelman laadintaprosessissa. Vuotuisessa työohjelmassa esitetään komission ehdottamat uudet aloitteet ja voimassa olevan EU:n lainsäädännön tarkistushankkeet.

Kunkin ehdotuksen mahdolliset hyödyt ja kustannussäästöt arvioidaan (vaikutustenarvioinnit), EU-lainsäädännön toimivuutta tarkistetaan (jälkiarvioinnit) ja sidosryhmille annetaan tilaisuus ilmaista näkemyksensä (kuulemiset).

Työssä on mukana hallinnon eri tasoja, ja komissio tekee yhteistyötä Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston, EU-maiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

REFIT-foorumin kautta kansalliset viranomaiset, kansalaiset ja muut sidosryhmät voivat osallistua EU-lainsäädännön parantamiseen. Ne voivat tehdä ehdotuksia siitä, miten lainsäädännöllistä ja hallinnollista rasitetta voidaan vähentää, ja REFIT-foorumi ja komissio analysoivat saamansa ehdotukset.

REFIT-tulostaululla voi seurata kunkin aloitteen edistymistä ja muutoksia, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto siihen tekevät lainsäädäntömenettelyn aikana.

REFIT-foorumi

Lainsäädännön yksinkertaistaminen

Joka vuosi komissio käynnistää REFIT-ohjelman puitteissa useita yksinkertaistamisaloitteita, joissa on otettu huomioon kansalaisilta, yrityksiltä, kansalaisjärjestöiltä, kansallisilta viranomaisilta ja muilta sidosryhmiltä saatu palaute. Yksinkertaistamisessa on monia tapoja:

Muutetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä:

 • Kodifiointi: kaikki johonkin säädökseen vuosien mittaan tehdyt muutokset sisällytetään yhteen uuteen säädökseen, mikä vähentää säädösten määrää ja monimutkaisuutta.
 • Uudelleenlaatiminen: samankaltainen toimi kuin kodifiointi, mutta uudelleenlaatimisessa säädöstä myös muutetaan samalla, kun aiemmat muutokset sisällytetään siihen yhdeksi konsolidoiduksi tekstiksi.
 • Kumoaminen: tarpeeton ja merkityksetön laki poistetaan.
 • Uudelleentarkastelu- tai raukeamislausekkeet: lakia tarkastellaan uudelleen tai sen voimassaolo päättyy automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
 • Tarkistaminen: lakia muutetaan sen pitämiseksi ajan tasalla.
 • Direktiivien korvaaminen asetuksilla, niin että kaikkia EU-kansalaisia koskevat samat säännöt eivätkä EU-maiden kansalliset viranomaiset voi lisätä ylimääräisiä vaatimuksia.
 • Valmistelutyön alkuvaiheessa olevia säädöksiä voidaan perua, jos ne ovat tulleet tarpeettomiksi tieteellisen tai teknisen kehityksen vuoksi tai jos ne eivät enää vastaa uusia poliittisia tavoitteita.
 • Sitovaa lainsäädäntöä korvataan kevyemmillä vaihtoehdoilla, kuten vapaaehtoisilla sopimuksilla (itsesääntely ja yhteissääntely).

Vaikutusmahdollisuudet

Komissio haluaa kuulla kansalaisten ja muiden tahojen näkemyksiä EU:n nykyisestä lainsäädännöstä ja uusista aloitteista. Kommentteja voi toimittaa Kevennä sääntelytaakkaa -verkkolomakkeella. Mikä mielestäsi on ärsyttävää tai turhaa hallinnollista rasitusta? Mitä mielestäsi on syytä parantaa?

Komissio analysoi saamiaan kommentteja ja toimittaa ne tarvittaessa eteenpäin REFIT-foorumin tarkasteltaviksi.

Keskeiset saavutukset

 • Yhteensä 119 REFIT-toimea komission työohjelmissa vuosina 2015 ja 2016.
 • 93 lainsäädäntöehdotusta on päätetty peruuttaa, ja niistä 90 on jo peruttu.
 • Vuoden 2017 komission työohjelmassa on 34 uutta REFIT-ohjelman mukaista lainsäädäntöaloitetta, 19 peruutusta ja 16 kumoamista.

Konkreettiset tulokset

 • EU:n 5 miljoonan mikroyrityksen tilinpäätösraportointia yksinkertaistettu (arvioidut säästöt vuositasolla 6,3 miljardia euroa)
 • pk-yritysten maksamat REACH-asetuksen mukaisen kemikaalilainsäädännön rekisteröintimaksut pienentyneet jopa 95 %
 • uusia sähköisiä hankintoja koskevien sääntöjen ansiosta hankintakustannukset pienentyneet jopa 20 %
 • uudet kuorma-autonkuljettajien käyttämät digitaaliset ajopiirturit lisäävät turvallisuutta ja vähentävät byrokratiaa (arvioidut säästöt vuositasolla 400 miljoonaa euroa)
 • EU:n sellaisen kemikaalilainsäädännön, joka ei kuulu REACH-järjestelmän piiriin, toimivuustarkastukset aloitettu; REACH-asetusta tullaan arvioimaan REFIT-tavoitteiden saavuttamisen suhteen
 • alv-järjestelmää yksinkertaistetaan ja toimenpiteissä kiinnitetään erityistä huomiota pk-yrityksiin

Taustaa

2002 – EU-lainsäädännön yksinkertaistaminen ja parantaminen aloitetaan paremman sääntelyn ohjelmalla. Ohjelma edellyttää, että kaikkien komission ehdottamien uusien aloitteiden kohdalla on tehtävä vaikutustenarviointi ja kuultava sidosryhmiä.

2005 – Yksinkertaistamista koskeva komission jatkuva ohjelma käsittää 164 toimenpidettä kaudella 2005–2009, ja siitä tulee osa vuotuista työohjelmaa.

2007 – Komissio käynnistää EU-lainsäädännön aiheuttaman hallinnollisen taakan keventämisohjelman. Ohjelman täytäntöönpanoa varten perustetaan neuvoa-antava korkean tason ryhmä. Ryhmän suosituksiin kuuluu muun muassa sähköisen laskutuksen kehittäminen ja mikroyritysten vapauttaminen EU:n kirjanpitosäännöistä.

2012 – Toimintaohjelman päättyessä komissio on saavuttanut tavoitteensa, että yrityksille EU-lainsäädännöstä johtuvaa hallinnollista rasitetta on pienennetty 25 % (arvioidut säästöt vuositasolla 30,8 miljardia euroa).

2015 – Komissio julkaisee tutkimuksen (ABR Plus), jossa tarkastellaan toimintaohjelman 12 toimenpiteen toteutusta EU-maissa sekä toimenpiteillä saavutettua hyötyä.

2015 – Komissio perustaa REFIT-foorumin. 

Asiakirjat

 

REFIT-tulostaulun tiivistelmä (2016)

REFIT-tulostaulu (2016)

Komission tiedonanto EU:n sääntelyn tilasta (2012)

Hallinnollisen rasituksen keventämiseen tähtäävä EU:n toimintaohjelma – loppuraportti

ABR Plus -tutkimus – loppuraportti

Korkean tason ryhmän loppuraportti byrokratian vähentämisestä EU:ssa