Какво представлява REFIT

Програма REFIT е част от програмата на Комисията за по-добро регулиране. Нейната цел е законите на ЕС да носят очакваните ползи за гражданите, предприятията и обществото, като в същото време се премахва бюрокрацията и се намаляват разходите. Тя също така има за цел законите на ЕС да станат по-прости и по-лесни за разбиране.

В рамките на REFIT особено внимание се обръща на малките предприятия, които могат да бъдат засегнати в непропорционална степен от задължението за прилагане на правилата на ЕС. Малките и средните предприятия са 99% от всички предприятия в ЕС.

Better regulation: why and how

Действия на ЕС в подкрепа на МСП

Как работи REFIT

REFIT е част от подготовката на годишните работни програми на Комисията, всяка от които включва предложения за нови инициативи и преглед на качеството на съществуващото законодателство на ЕС.

Потенциалните ползи и икономии на разходи, свързани с всяко ново предложение, се подлагат на оценки на въздействието, ефектът от законодателните актове на ЕС се проверява чрез ретроспективни оценки, а мненията на заинтересованите страни се събират чрез консултации.

За да се постигнат възможно най-добри резултати, си сътрудничат участници на различни равнища – Комисията работи с Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, държавите от ЕС и други заинтересовани страни.

Платформата REFIT дава възможност на националните власти, гражданите и заинтересованите страни да участват в подобряването на законодателството на ЕС. Те могат да предлагат начини за намаляване на регулаторната и административната тежест, произтичаща от закони на ЕС. След това предложенията се разглеждат от платформата REFIT и Комисията.

Чрез анализа по REFIT се проследява напредъкът по всяка отделна инициатива и промените, извършени от Парламента и Съвета по време на законодателната процедура.

Платформа REFIT

Как се опростяват законите

Всяка година Комисията дава начало на набор от инициативи за опростяване в рамките на програма REFIT, като използва предложенията и коментарите на отделни лица, предприятия, НПО, национални органи и други заинтересовани страни. Опростяването може да бъде под различна форма.

Промените в съществуващото законодателство могат да са:

 • кодификация: всички изменения на даден правен акт, направени през годините, се включват в един-единствен нов акт, което води до намаляване на обема и сложността
 • преработване: наподобява кодификацията, но в този случай самият правен акт се изменя едновременно с включването на предходните изменения в един-единствен консолидиран текст
 • отмяна: премахване на ненужни и неподходящи закони
 • клаузи за преглед/изтичане на срока на действие: извършва се преглед на законите или те автоматично прекратяват действието си след определен период
 • преразглеждане: извършва се промяна в законите, за да продължат да бъдат актуални
 • директиви са заменят с регламенти, така че за всички граждани на ЕС да се прилагат еднакви правила и националните правителства да не могат да добавят допълнителни изисквания
 • закони, които все още са в процес на изготвяне, се оттеглят, ако загубят актуалността си вследствие на научния или техническия напредък или ако вече не са в съответствие с новите цели на политиката
 • правно обвързващи разпоредби се заменят с по-леки алтернативи, като например доброволни споразумения (саморегулиране, съвместно регулиране).

Как можете да участвате

Комисията ще се радва да научи вашите мнения за съществуващи закони и инициативи на ЕС чрез формуляра за обратна връзка „Облекчете товара“. Какво намирате за дразнещо или обременяващо? Какво според вас трябва да бъде подобрено?

Ще ви отговорим директно или ще изпратим коментара ви до платформата REFIT за по-нататъшно обмисляне.

Постижения от 2012 г. насам

 • 83 предложения за законодателни инициативи, включващи 17 освобождавания или облекчени режими за МСП – 32 приети и 20 приложени в страните от ЕС
 • 141 оттеглени закона в процес на изготвяне
 • 37 отменени закона през 2015 и 2016 г.
 • 30 оценки и проверки за пригодност; 39 планирани за 2016 г.
 • 40 действия по REFIT в работната програма на Комисията за 2016 г.

Конкретни ползи

 • опростена система за финансова отчетност за 5 млн. микропредприятия (прогнозирани годишни икономии от 6,3 млрд. евро)
 • таксите за регистрация по Регламента REACH за химикалите са намалени с до 95% за МСП
 • разходите за обществени поръчки са намалени с до 20% благодарение на новите правила за електронните обществени поръчки
 • с новите цифрови тахографи за шофьорите на камиони се повишава безопасността и се намалява бюрокрацията (прогнозирани годишни икономии от 400 млн. евро)
 • започна проверка за пригодност на законодателството на ЕС за химикалите, различно от REACH; ще се извърши оценка на REACH в контекста на целите на REFIT
 • мерки за опростяване на ДДС, особено за МСП, като работата в тази насока продължава

Контекст

2002 г. – програмата за по-добро регулиране е първата стъпка за опростяване и подобряване на законодателството на ЕС. С нея се въвеждат задължителни оценки на въздействието и консултации със заинтересованите страни във връзка с всички нови инициативи, предложени от Комисията.

2005 г. – постоянната програма за опростяване обхваща 164 мерки през 2005 – 2009 г. и става част от годишната работна програма.

2007 г. – Комисията дава началото на програма за действие за намаляване на административната тежест, произтичаща от разпоредбите на ЕС. Създадена е група на високо равнище, която да предоставя съвети относно прилагането. Сред нейните препоръки са да се улесни електронното фактуриране и микропредприятията да се освободят от прилагане на счетоводните правила на ЕС.

2012 г. – в края на програмата за действие Комисията постига целта си за намаляване с 25% на административната тежест за предприятията, произтичаща от законодателството на ЕС (прогнозирани годишни икономии от 30,8 млрд. евро).

2015 г. – Комисията публикува проучване (ABRplus) за това как 12 мерки по програмата за действие са приложени в държавите членки и до каква степен са реализирани очакваните ползи.

2015 г. – Комисията създава платформата REFIT.

Документи

Анализ по REFIT (2015 г.): Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) – настояща ситуация и перспективи

Съобщение на Комисията относно регулаторната пригодност на ЕС (2012 г.)

Програма за действие за намаляване на административната тежест в Европейския съюз – окончателен доклад

Проучване ABRplus – окончателен доклад

Окончателен доклад на групата на високо равнище за намаляване на бюрокрацията в Европа – наследство и перспективи