Om Refitprogrammet

Refitprogrammet ingår i kommissionens arbete för bättre lagstiftning. Målet är att EU:s lagar ska ge de avsedda fördelarna för allmänheten, näringslivet och samhället, samtidigt som man minskar byråkratin och sänker kostnaderna för att följa reglerna. EU-lagstiftningen ska också bli enklare och tydligare.

Man vill framför allt förenkla för mindre företag som kan drabbas särskilt hårt av betungande EU-regler. De små och medelstora företagen utgör 99 procent av alla företag i EU.

I en årlig översikt beskrivs alla Refitinitiativ inom Junckerkommissionens politiska prioriteringar och hur kommissionen har tagit hänsyn till Refitplattformens rekommendationer.

Bättre lagstiftning – varför och hur

EU:s insatser för små och medelstora företag

EU:s insatser för enklare lagstiftning – 2018 års undersökning av regelbördorna

Hur fungerar Refit?

Refit bidrar till kommissionens årliga arbetsprogram som innehåller förslag till nya initiativ och översyn av befintlig EU-lagstiftning.

Kommissionen gör konsekvensbedömningar av förslagens fördelar och kostnadsbesparingar, utvärderar EU-lagstiftningens genomslag och håller samråd med intressenter.

Myndigheter, allmänheten och andra aktörer kan också lämna förslag på hur EU-lagstiftningen kan förenklas. Förslagen analyseras sedan av Refitplattformen och kommissionen.

Arbetet med att förenkla EU-lagstiftningen och minska regelbördan är ett gemensamt ansvar: kommissionen samarbetar med Europaparlamentet, rådet, EU-länderna och andra berörda parter.

Refitplattformen

Resultattavlan för Refit

Kommissionen publicerar varje år en resultattavla för Refitinitiativen inom olika politikområden för att visa hur förenklingsarbetet fortskrider. Där framgår också hur man har tagit hänsyn till Refitplattformens rekommendationer.

Resultattavlan för Refit 2018

Du kan också bidra

Kommissionen vill gärna höra vad du tycker om EU:s lagar och initiativ. Du kan lämna dina synpunkter via webbformuläret på sidan ”Minska regelbördan”. Vad tycker du är irriterande eller betungande? Vad anser du behöver förbättras?

Vi följer upp ditt förslag genom att kontakta dig direkt eller vidarebefordra dina synpunkter till Refitplattformen.

Några viktiga resultat

  • Över 150 initiativ för att förenkla och minska regelbördan har lagts fram för rådet och Europaparlamentet under Junckerkommissionens tre första år.
  • Kommissionens arbetsprogram för 2019 omfattar tio nya Refitinitiativ.

Kommissionens förslag 2018: möjliga vinster

  • Momsregler för små och medelstora företag: Efterlevnadskostnaderna för småföretagen väntas minska från 68 miljarder euro till 56,1 miljarder euro per år.
  • Sprängämnesprekursorer: Företagens kostnader för att följa förordningen kan minska med omkring 10 % (25–75 miljoner euro per år).
  • Fiskerikontrollförordningen: EU-ländernas myndigheter väntas kunna spara 157 miljoner euro på fem år.
  • Samlad kontaktpunkt för sjöfart: Förenklingsåtgärderna beräknas motsvara omkring 22–25 miljoner personaltimmar under perioden 2020–2030, motsvarande ett värde på 625–720 miljoner euro för sjötransportoperatörerna.
  • Snabbare delgivning av handlingar till andra länder: En minskning av antalet tredskodomar i EU med 10 % kan ge besparingar på upp till 480 miljoner euro per år, eftersom det inte blir lika många rättsliga omprövningar.

Bakgrund

2002 – Programmet för bättre lagstiftning är ett första steg för att förenkla och förbättra EU:s lagstiftning. Det innebär obligatoriska konsekvensbedömningar och samråd med berörda parter för alla nya initiativ som kommissionen föreslår.

2005 – Löpande förenklingsprogram som omfattar 164 åtgärder under 2005–2009 och ingår i kommissionens årliga arbetsprogram.

2007 – Kommissionen startar ett åtgärdsprogram för att minska EU-lagstiftningens administrativa börda. En högnivågrupp tillsätts som ska ge råd om genomförandet. I rekommendationerna ingår bl.a. att underlätta elektronisk fakturering och undanta mikroföretag från EU:s redovisningsregler.

2012 – Åtgärdsprogrammet avslutas och kommissionen når sitt mål att skära ner 25 procent av EU-lagstiftningens regelbörda för företagen (uppskattade årliga besparingar på 30,8 miljarder euro).

2015 – Kommissionen offentliggör en studie som granskar hur tolv åtgärder i åtgärdsprogrammet har införts i EU-länderna och i vilken mån de utlovade fördelarna har uppnåtts.

2015 – Kommissionen inrättar Refitplattformen.

2017 – Kommissionen stärker Refitprogrammet genom att se till att man alltid undersöker möjligheter till förenkling och minskad regelbörda när man utvärderar och ser över lagstiftning.

Dokument

EU:s insatser för enklare lagstiftning – 2018 års undersökning av regelbördorna

Resultattavlan för Refit 2018

Resultattavlan för Refit 2017 – sammanfattning

Resultattavlan för Refit 2016 – sammanfattning

Resultattavlan för Refit 2016

Kommissionens meddelande om EU-lagstiftningens ändamålsenlighet (2012)

Åtgärdsprogram för minskade administrativa bördor i EU – slutrapport

Studie om åtgärdsprogrammet – slutrapport

Slutrapport från högnivågruppen: Cutting Red Tape in Europe – Legacy and Outlook