O programu REFIT

Program REFIT sodi v okvir prizadevanj Evropske komisije za boljše pravno urejanje. Zagotavlja, da predpisi EU prinašajo korist državljanom, gospodarstvu in družbi, pri tem pa odpravlja nepotrebno birokracijo in znižuje stroške. Njegov cilj so tudi enostavnejši in razumljivejši predpisi EU.

Program REFIT namenja posebno pozornost malim podjetjem, ki jim izvajanje zakonodaje EU pogosto povzroča nesorazmerno veliko obremenitev. Mala in srednja podjetja predstavljajo 99% vseh podjetij v EU.

Letni pregled navaja vse pobude REFIT, ki se izvajajo na različnih področjih politike EU v okviru političnih prednostnih nalog Junckerjeve Komisije. Iz pregleda je razvidno tudi, v kolikšni meri je Komisija upoštevala mnenja platforme REFIT.

Boljše pravno urejanje: zakaj in kako

Ukrepi EU v podporo MSP

Prizadevanja EU za poenostavitev zakonodaje – letna študija bremena 2018

Kako deluje REFIT

REFIT se upošteva pri pripravi letnih delovnih programov Evropske komisije, od katerih vsak vsebuje predloge novih pobud in pregled kakovosti obstoječe zakonodaje EU.

Z oceno učinka se pri vsakem novem predlogu ocenijo morebitne koristi in prihranek stroškov, z naknadnim vrednotenjem se preveri učinek obstoječih predpisov EU, s posvetovanji se zbirajo mnenja deležnikov.

Platforma REFIT omogoča nacionalnim organom, državljanom in drugim deležnikom, da predlagajo izboljšave zakonodaje EU, denimo kako zmanjšati regulativno in upravno obremenitev, ki izhaja iz predpisov EU. Njihove predloge nato preučita platforma REFIT in Evropska komisija.

Poenostavitev zakonodaje EU in zmanjšanje upravnega bremena je skupna odgovornost: Evropska komisija sodeluje z Evropskim parlamentom, Svetom EU, državami EU in drugimi deležniki.

Platforma REFIT

Pregled stanja programa REFIT

Evropska komisija vsako leto na spletu objavi pregled stanja programa REFIT za spremljanje pobud za poenostavitev zakonodaje, v katerem predstavi celovit pregled rezultatov za vsako posamezno politično prednostno nalogo Junckerjeve Komisije. Iz pregleda stanja je razvidno tudi, v kolikšni meri je Komisija upoštevala priporočila platforme REFIT. Navaja tudi vse pobude REFIT, ki se že izvajajo na različnih področjih politike EU.

Pregled stanja programa REFIT (2018)

Vaše sodelovanje

Evropsko komisijo zanima vaše mnenje o obstoječi zakonodaji in pobudah EU (uporabite spletni obrazec Zmanjšajte breme). Kaj se vam zdi moteče in nepotrebno, kaj bi bilo treba izboljšati?

Na vaš predlog se bomo odzvali z neposrednimi ukrepi ali ga poslali v premislek platformi REFIT.

Glavni dosežki

  • Svet in Evropski parlament sta v prvih treh letih mandata Junckerjeve komisije predlagala več kot 150 pobud REFIT za poenostavitev in zmanjšanje regulativne obremenitve
  • delovni program Evropske komisije za leto 2019 vsebuje 10 novih zakonodajnih pobud v okviru programa REFIT

Zakonodajni predlogi Komisije 2018: morebitne koristi

  • Davek na dodano vrednost (DDV) za mala in srednje velika podjetja (MSP): pobuda bi MSP omogočila zmanjšanje stroškov za zagotavljanje skladnosti s sedanjih 68 milijard evrov na 56,1 milijarde evrov na leto.
  • Predhodne sestavine za eksplozive: zmanjšanje trenutnih stroškov podjetij za uskladitev z uredbo za približno 10 % (med 25 milijoni in 75 milijoni evrov na leto)
  • Uredba o nadzoru ribištva: pričakovani prihranki stroškov za organe držav članic v višini 157 milijonov evrov za obdobje petih let
  • Enotno evropsko okence za pomorski sektor: ocenjuje se, da bodo s poenostavitvijo prihranili 22–25 milijonov delovnih ur zaposlenih v obdobju 2020–2030, kar znaša 625–720 milijonov evrov prihranjenih stroškov za ladijske prevoznike
  • Vročanje listin: pospešitev postopkov čezmejnega vročanja listin, zmanjšanje števila zamudnih sodb za 10 % v EU bi pomenilo prihranek v višini 480 milijonov evrov na leto zaradi nižjih izdatkov državljanov za pravna sredstva

Osnovne informacije

2002 – Program boljšega pravnega urejanja je bil prvi korak k poenostavitvi in izboljšanju zakonodaje EU. Za vse nove pobude, ki jih predlaga Evropska komisija, je uvedel obvezne ocene učinka in posvetovanje z deležniki.

2005 – Tekoči program poenostavitve je zajel 164 ukrepov v obdobju 2005–2009 in postal sestavni del letnega delovnega programa.

2007 – Evropska komisija je uvedla akcijski program zmanjšanja upravnega bremena, ki izhaja iz zakonodaje EU. Ustanovila je skupino na visoki ravni, ki je svetovala pri izvedbi programa ter med drugim priporočila elektronsko izdajanje računov in izvzetje mikropodjetij iz računovodskih pravil EU.

2012 – Ob koncu akcijskega programa je bil dosežen cilj Evropske komisije: za 25 % manjša upravna obremenitev, ki jo podjetjem nalaga zakonodaja EU (ocenjeni letni prihranek: 30,8 milijarde evrov).

2015 – Evropska komisija je objavila študijo (ABRplus) o tem, kako so države EU izvedle 12 ukrepov iz akcijskega programa in v kolikšnem obsegu so dosegle obljubljeno korist.

2015 – Evropska komisija je vzpostavila platformo REFIT.

2017 — Evropska komisija je izboljšala delovanje programa REFIT, in sicer tako, da se pri vrednotenju in reviziji zakonodaje vedno upoštevata poenostavitev in zmanjšanje regulativnega bremena.

Dokumenti

Prizadevanja EU za poenostavitev zakonodaje – letna študija bremena 2018

Pregled stanja programa REFIT (2018)

Povzetek pregleda stanja programa REFIT (2017)

Povzetek pregleda stanja programa REFIT (2016)

Pregled stanja programa REFIT (2016)

Sporočilo Komisije o ustreznosti predpisov EU (2012)

Akcijski program zmanjšanja upravne obremenitve v EU – končno poročilo

Študija ABRplus – končno poročilo

Končno poročilo skupine na visoki ravni o zmanjšanju birokracije v Europi – zapuščina in obeti