Základné informácie o REFIT

Program REFIT je súčasťou programu Komisie zameraného na zlepšenie právnej regulácie. Jeho cieľom je zaistiť, aby právne predpisy EÚ prinášali zamýšľané výhody pre občanov, podniky a spoločnosť a aby sa odstránila byrokracia a znížili náklady spojené s dodržiavaním práva EÚ. Program má prispieť aj k zjednodušeniu a lepšej zrozumiteľnosti právnych predpisov EÚ.

V rámci programu REFIT sa venuje osobitná pozornosť malým podnikom, pre ktoré môže dodržiavanie predpisov EÚ predstavovať neprimeranú záťaž. Malé a stredné podniky (MSP) tvoria až 99% všetkých podnikov v Únii.

V ročnom prehľade sa uvádzajú všetky iniciatívy REFIT, ktoré sa realizujú v rôznych oblastiach politiky EÚ v rámci každej z politických priorít Junckerovej Komisie, ako aj informácie o tom, ako boli stanoviská platformy REFIT zohľadnené Komisiou.

Lepšia právna regulácia: prečo a ako

Činnosť EÚ na podporu MSP

Úsilie EÚ o zjednodušenie právnych predpisov – prieskum záťaže za rok 2018

Ako REFIT funguje

Program REFIT sa zohľadňuje pri príprave ročných pracovných programov Komisie, z ktorých každý obsahuje návrhy nových iniciatív a hodnotenie kvality existujúcich právnych predpisov EÚ.

Pri každom novom návrhu sa prostredníctvom posúdení vplyvu hodnotia potenciálne prínosy a úspory nákladov. Vplyv právnych predpisov EÚ sa kontroluje prostredníctvom spätných hodnotení a názory zainteresovaných strán sa získavajú v rámci konzultácií.

Platforma REFIT umožňuje vnútroštátnym orgánom, občanom a iným zainteresovaným subjektom, aby sa zapojili do zlepšovania právnych predpisov EÚ. Môžu predkladať návrhy na zníženie regulačnej a administratívnej záťaže právnych predpisov EÚ, ktoré následne analyzujú Komisia a platforma REFIT.

Zjednodušovanie právnych predpisov EÚ a znižovanie regulačnej záťaže je spoločnou zodpovednosťou: Komisia spolupracuje s Európskym parlamentom, Radou Európskej únie, členskými štátmi EÚ a ostatnými zainteresovanými stranami.

Platforma REFIT

Hodnotiaca tabuľka programu REFIT

Komisia každý rok uverejňuje hodnotiacu tabuľku programu REFIT, prostredníctvom ktorej monitoruje iniciatívy zamerané na zjednodušenie počas celého ich životného cyklu. Hodnotiaca tabuľka obsahuje komplexný prehľad o výsledkoch programu REFIT v rámci každej z politických priorít Junckerovej Komisie. Zároveň poskytuje informácie o tom, ako boli odporúčania platformy REFIT zohľadnené Komisiou. Uvádzajú sa v nej všetky iniciatívy programu REFIT realizované v jednotlivých oblastiach politiky EÚ.

Hodnotiaca tabuľka programu REFIT (2018)

Ako môžete prispieť

Komisia zhromažďuje názory verejnosti na existujúce právne predpisy a iniciatívy EÚ pomocou dotazníka Obmedzme záťaž. Čo vám znepríjemňuje život? Čo by sa malo podľa vás zlepšiť?

Váš názor pošleme platforme REFIT na ďalšie zváženie alebo vás budeme priamo kontaktovať.

Hlavné úspechy

  • Rade a Parlamentu bolo v priebehu prvých troch rokov Junckerovej Komisie navrhnutých viac ako 150 iniciatív na zjednodušenie a zníženie regulačnej záťaže.
  • Pracovný program Komisie na rok 2019 zahŕňa 10 nových iniciatív v rámci REFIT.

Návrhy Komisie v roku 2018: potenciálne prínosy

  • Daň z pridanej hodnoty (DPH) pre malé a stredné podniky (MSP): očakáva sa, že vďaka tejto iniciatíve sa náklady MSP na dodržiavanie príslušných právnych predpisov znížia zo súčasných 68 miliárd EUR ročne na 56,1 miliardy EUR ročne.
  • Prekurzory výbušnín: zníženie súčasných nákladov spoločností na dodržiavanie príslušného nariadenia o 10% (25 miliónov až 75 miliónov EUR ročne).
  • Nariadenie o kontrole rybárstva: očakáva sa, že orgány členských štátov budú profitovať z úspor nákladov vo výške 157 miliónov EUR v priebehu 5 rokov.
  • Jednotná námorná platforma: zjednodušujúce prvky sú vyčíslené na odhadovaný počet 22 až 25 miliónov osobohodín v období rokov 2020 až 2030, čo zodpovedá hodnote 625 až 720 miliónov EUR pre prevádzkovateľov lodnej dopravy.
  • Doručovanie listín: rýchlejšie cezhraničné doručovanie písomností; zníženie objemu rozsudkov pre zmeškanie o 10 % v EÚ viedlo k úsporám vo výške 480 miliónov EUR ročne vďaka tomu, že občania by vynaložili menej finančných prostriedkov na právne prostriedky nápravy.

Základné informácie

2002 – program lepšej právnej regulácie je prvým krokom na ceste k jednoduchším a kvalitnejším právnym aktom EÚ. Programom sa zavádzajú povinné hodnotenia dosahu a konzultácie so zúčastnenými stranami v prípade všetkých nových iniciatív, ktoré navrhla Komisia.

2005 – priebežný program na zjednodušenie zahŕňa 64 opatrení na obdobie rokov 2005 – 2009 a stáva sa súčasťou ročného pracovného programu.

2007 – Komisia začína akčný program na znižovanie administratívnej záťaže právnych predpisov EÚ. Vzniká skupina na vysokej úrovni, ktorej úlohou je poskytovať poradenstvo pri vykonávaní tohto programu. Medzi jej odporúčania patrí uľahčenie elektronickej fakturácie a oslobodenie mikropodnikov od účtovných pravidiel EÚ.

2012 – na konci akčného programu Komisia dosiahla svoj cieľ, ktorým je znížiť podnikom administratívnu záťaž vyplývajúcu z právnych predpisov EÚ o 25% (odhadované ročné úspory vo výške 30,8 miliárd. EUR).

2015 – Komisia zverejňuje štúdiu (ABRplus), v ktorej sa analyzuje realizácia 12 opatrení z akčného programu v krajinách EÚ a dosiahnutá miera plánovaných prínosov.

2015 – Komisia vytvára platformu REFIT.

2017 – Komisia posilňuje program REFIT tým, že zabezpečuje, aby sa pri hodnotení a revízii právnych predpisov vždy zohľadňovali otázky zjednodušenia a zníženia záťaže.

Dokumenty

Úsilie EÚ o zjednodušenie právnych predpisov – prieskum záťaže za rok 2018

Hodnotiaca tabuľka programu REFIT (2018)

Zhrnutie hodnotiacej tabuľky programu REFIT (2017)

Zhrnutie hodnotiacej tabuľky programu REFIT (2016)

Hodnotiaca tabuľka programu REFIT (2016)

Oznámenie Komisie o vhodnosti právnych predpisov EÚ (2012)

Akčný program na znižovanie administratívnej záťaže v EÚ – záverečná správa

Štúdia ABRplus – záverečná správa

Záverečná správa skupiny na vysokej úrovni „Znižovanie byrokracie v Európe – dedičstvo a výhľad“