Despre REFIT

Programul REFIT face parte din Agenda Comisiei pentru o mai bună reglementare. El a fost înființat pentru a garanta că legislația UE le aduce cetățenilor, întreprinderilor și societății, în general, beneficiile urmărite, cu formalități administrative mai puține, costuri mai mici și norme mai simple și mai ușor de înțeles.

REFIT acordă o atenție deosebită întreprinderilor mici, pentru care punerea în aplicare a tuturor normelor UE poate deveni o sarcină mult prea împovărătoare. Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă 99 % din întreprinderile europene.

Sinteza anuală prezintă pe scurt toate inițiativele REFIT care sunt puse în aplicare în diferitele domenii de activitate ale UE, în cadrul fiecărei priorități politice a Comisiei Juncker, și arată efectele avizelor platformei REFIT la nivelul Comisiei.

O mai bună legiferare: de ce și cum

Acțiunile UE în sprijinul IMM-urilor

Eforturile UE de simplificare a legislației – Studiul privind sarcina de reglementare (2018)

Cum funcționează REFIT?

Programul REFIT este luat în considerare în pregătirea programelor anuale de lucru ale Comisiei, care propun noi inițiative și analizează calitatea normelor UE în vigoare.

El presupune realizarea unor studii de impact (care analizează ce beneficii și reduceri de costuri ar putea aduce o propunere), a unor evaluări retrospective (care analizează ce impact are o anumită normă UE), precum și a unor consultări (prin care se colectează opiniile părților interesate).

Platforma REFIT le permite autorităților naționale, cetățenilor și altor părți interesate să contribuie la îmbunătățirea legislației UE. Toți acești actori pot face sugestii pentru reducerea sarcinilor administrative și de reglementare care decurg din normele europene. Aceste sugestii sunt apoi analizate de platforma REFIT și de Comisie.

Simplificarea legislației UE și reducerea sarcinii de reglementare este o responsabilitate comună: Astfel, Comisia colaborează cu Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, statele membre și alte părți interesate.

Platforma REFIT

Tabloul de bord REFIT

În fiecare an, Comisia publică on-line tabloul de bord REFIT, care monitorizează inițiativele de simplificare de-a lungul întregului lor ciclu de viață. Acesta prezintă rezultatele REFIT pentru fiecare prioritate politică a Comisiei Juncker. De asemenea, arată în ce măsură Comisia a integrat recomandările platformei REFIT. Sunt enumerate toate inițiativele REFIT aflate în curs de implementare în domeniile de activitate relevante.

Tabloul de bord REFIT (2018)

Ce puteți face dumneavoastră?

Puteți să-i comunicați Comisiei ce părere aveți cu privire la legislația și inițiativele UE, completând formularul „Reducerea poverii administrative”. Spuneți-ne ce elemente sunt iritante sau împovărătoare pentru dumneavoastră. Semnalați-ne ce poate fi îmbunătățit.

Vă vom contacta direct sau vom trimite comentariile dumneavoastră platformei REFIT, spre analiză.

Principalele realizări

  • În primii trei ani de activitate ai Comisiei Juncker, au fost transmise către Consiliu și Parlament peste 150 de inițiative REFIT, menite să simplifice și să reducă cerințele în materie de reglementare.
  • Programul de lucru al Comisiei pentru 2019 include 10 noi inițiative legislative care se încadrează în REFIT.

Propunerile din 2018 ale Comisiei: beneficii potențiale

  • Valoarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri): se estimează că, în cadrul acestei inițiative, costurile de conformare pentru IMM-uri se vor reduce de la 68 miliarde EUR pe an (în prezent) la 56,1 miliarde EUR pe an
  • Precursorii de explozivi: o scădere cu aproximativ 10 % (între 25 și 75 de milioane EUR pe an) a costurilor actuale suportate de întreprinderi pentru a se conforma regulamentului
  • Regulamentul privind controlul pescuitului: se estimează că autoritățile statelor membre vor economisi 157 de milioane EUR pe o perioadă de cinci ani.
  • Ghișeul unic în sectorul maritim: în perioada 2020-2030, se preconizează că elementele de simplificare vor reduce orele de lucru ale personalului cu 22-25 milioane, ceea ce ar însemna, pentru operatorii de transport maritim, economii estimate la 625-720 de milioane EUR
  • Notificarea sau comunicarea documentelor: creșterea vitezei de notificare sau comunicare la nivel transfrontalier a documentelor; reducerea cu 10 % în UE a volumului de hotărâri pronunțate în lipsă ar duce la economii de până la 480 de milioane EUR pe an, deoarece cetățenii vor cheltui mai puțin pentru a introduce cereri de repunere în termen

Istoric

2002 – Se instituie programul pentru o mai bună legiferare, primul pas către simplificarea și îmbunătățirea legislației europene. Acesta introduce obligativitatea evaluărilor de impact și a consultărilor cu părțile interesate pentru toate inițiativele noi propuse de Comisie

2005 – Un program continuu de simplificare acoperă 164 de măsuri în perioada 2005-2009 și devine parte a programului anual de lucru

2007 – Comisia lansează un program de acțiune pentru a reduce sarcina administrativă generată de normele europene. Se instituie un grup la nivel înalt care să ofere consiliere cu privire la punerea în aplicare. Printre recomandările sale se numără facilitarea facturării electronice și scutirea microîntreprinderilor de la obligația de a respecta normele contabile ale UE

2012 – La finalul programului de acțiune, Comisia își atinge obiectivul de a reduce cu 25 % sarcina administrativă care derivă din legislația UE (economii anuale estimate la 30,8 miliarde EUR).

2015 – Comisia publică un studiu (ABRplus) în care examinează cum au aplicat statele membre 12 măsuri din programul de acțiune și în ce măsură au fost obținute beneficiile promise

2015 – Comisia înființează platforma REFIT

2017 – Comisia consolidează programul REFIT, asigurându-se că se ține întotdeauna seama de aspectele legate de simplificare și de reducerea sarcinii atunci când legislația este evaluată și revizuită

Documente

Eforturile UE de simplificare a legislației – Studiul privind sarcina de reglementare (2018)

Tabloul de bord REFIT (2018)

Rezumatul tabloului de bord REFIT (2017)

Rezumatul tabloului de bord REFIT (2016)

Tabloul de bord REFIT (2016)

Comunicarea Comisiei privind adecvarea reglementărilor UE (2012)

Programul de acțiune pentru reducerea sarcinii administrative în UE – Raport final

Studiu ABRplus – Raport final

Raportul final al Grupului la nivel înalt pentru reducerea sarcinii administrative în Europa – moștenire și perspective