Over REFIT

Het REFIT-programma staat op de agenda voor betere regelgeving van de Europese Commissie. Die moet ervoor zorgen dat de EU-regels de verwachte voordelen voor particulieren en bedrijven opleveren, maar, waar mogelijk, ook eenvoudiger worden en minder administratieve rompslomp meebrengen. Kortom: de EU-regelgeving moet eenvoudiger, doelgerichter en makkelijker na te leven worden.

Kleine en middelgrote bedrijven, samen goed voor 99% van het EU-bedrijfsleven, profiteren het meest van REFIT, omdat vooral voor hen de lasten en complexiteit van de regels het meest voelbaar zijn.

De Commissie volgt de situatie op de voet met het REFIT-scorebord, dat de REFIT-initiatieven van begin tot eind volgt. In het jaarlijks lastenoverzicht geeft zij een overzicht van wat er is gedaan om de regels te vereenvoudigen en de lasten te verminderen, onder meer van de voornaamste REFIT-initiatieven.

Beter regelgeving: waarom en hoe

REFIT-scorebord

Wat de EU doet om de wetgeving te vereenvoudigen – Jaarlijks lastenoverzicht 2018

EU-maatregelen voor het mkb

Hoe werkt REFIT?

Alle wijzigingsvoorstellen van de Commissie moeten bestaande EU-regels eenvoudiger en goedkoper maken, zonder dat dit ten koste gaat van de beleidsdoelstellingen. Maar het nieuwe "één erbij, één eraf"-beginsel gaat nog verder: voortaan wordt er niet meer alleen naar afzonderlijke, bestaande regels gekeken, maar ook naar nieuwe regels en de totale lasten op elk beleidsterrein.

In de praktijk betekent dit het volgende:

 • Bij de effectbeoordelingen wordt gekeken naar alternatieven om de beleidsdoelstellingen op de meest efficiënte manier te verwezenlijken. Er wordt dus een analyse gemaakt van de REFIT-dimensie.
 • Bij alle evaluaties en geschiktheidscontroles wordt nagegaan hoe bestaande EU-regels eenvoudiger kunnen en hoe onnodige kosten als gevolg van de regelgeving kunnen worden geëlimineerd.
 • Die vereenvoudiging en lastenvermindering worden, waar mogelijk, ook gekwantificeerd.
 • De Commissie presenteert de REFIT-dimensie in de toelichting bij haar voorstellen.
 • De herzieningsvoorstellen en de initiatieven om bestaande EU-wetgeving te evalueren worden opgenomen in een REFIT-bijlage bij het werkprogramma van de Commissie.
 • Het jaarlijks lastenoverzicht geeft per jaar een overzicht van REFIT-activiteiten.

De regeldruk verminderen is een gedeelde verantwoordelijkheid, die alleen kan worden nagekomen als de Commissie nauw samenwerkt met de andere EU-instellingen, de lidstaten en de belanghebbenden.

Hoe kunt u bijdragen?

Het REFIT-programma is als onmisbaar onderdeel van de agenda voor betere regelgeving afhankelijk van de input van burgers en belanghebbenden.

Fit for Future-platform

Een nieuw webplatform, Fit for Future, moet informatie verzamelen en nationale overheden, burgers en belanghebbenden in staat stellen gerichte input te leveren om de EU-regelgeving efficiënter te maken.

Zodra het platform operationeel is kan iedereen via de nieuwe portal "Geef uw mening: Vereenvoudigen" een bijdrage leveren. U kunt er suggesties doen om EU-regels eenvoudiger, moderner of minder belastend te maken.

Via de portal Geef uw mening kunt u uw mening delen over bestaande regels en over nieuwe voorstellen die langzaam gestalte krijgen.

Belangrijkste resultaten

 • Volgens het Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie 2019 zijn er in de periode 2015-2019 in totaal 162 REFIT-initiatieven ter vereenvoudiging en vermindering van de regeldruk genomen.
 • In het werkprogramma van de Commissie voor 2020 zijn 44 REFIT-initiatieven opgenomen.

Een paar concrete voorbeelden

 • Btw voor het midden- en kleinbedrijf (mkb): de jaarlijkse nalevingskosten voor het mkb zullen dankzij dit initiatief worden teruggebracht van 68,1 miljard euro nu tot 56,1 miljard euro.
 • Precursoren van explosieven: verwacht wordt dat de kosten voor bedrijven om aan de regelgeving te voldoen, met ongeveer 10% (25 à 75 miljoen euro per jaar) zullen dalen.
 • Visserijcontroleverordening: bij goedkeuring van het voorstel zullen de overheden van de lidstaten in vijf jaar tijd naar schatting 157 miljoen euro besparen.
 • Maritime Single Window: verwacht wordt dat met de voorgestelde vereenvoudiging in de periode 2020-2030 zo'n 22 tot 25 miljoen arbeidsuren minder nodig zijn, een besparing van 625 tot 720 miljoen euro voor de reders.
 • Betekening of kennisgeving van stukken: een snellere betekening van stukken over de grens en een daling met 10% van het aantal verstekvonnissen in de EU. Dit levert een besparing van 480 miljoen euro per jaar op, doordat mensen minder juridische kosten hoeven te maken.

Achtergrond

2020 – De Commissie richt het Fit voor Future-platform op, dat voortbouwt op het REFIT-platform.

2017 – De Commissie publiceert het eerste jaarlijkse lastenoverzicht.

2017 – De Commissie verbetert REFIT door ook bij elke evaluatie en herziening van wetgeving aandacht te schenken aan mogelijke vereenvoudigingen of vermindering van de regeldruk. Alle herzieningen van EU-wetgeving worden opgenomen in REFIT en zijn gericht op lastenvermindering en vereenvoudiging.

2015 – De Commissie richt het REFIT-platform op. Haar mandaat hiervoor is op 31 oktober 2019 verstreken.

2015 – De Commissie publiceert een studie (ABRplus) waarbij is onderzocht hoe twaalf maatregelen uit het actieprogramma zijn toegepast in de EU-landen en of de verwachte voordelen zijn behaald.

2012 – Aan het eind van het actieprogramma haalt de Commissie haar doelstelling: de administratieve lasten voor het bedrijfsleven door EU-wetgeving zijn met 25% verminderd (geraamde besparing per jaar: 30,8 miljard euro).

2007 – De Commissie start een actieprogramma om de administratieve last van EU-wetgeving te verminderen. Er komt een adviesgroep op hoog niveau voor de uitvoering van wetgeving. Enkele aanbevelingen: meer elektronische facturering en een vrijstelling voor micro-ondernemingen van de EU-boekhoudregels.

2005 – Het lopend vereenvoudigingsprogramma wordt een vast onderdeel van het jaarlijks werkprogramma en omvat 164 maatregelen in de periode 2005-2009.

2002 – Het programma "Betere regelgeving" is een eerste stap om de EU-wetgeving te verbeteren en te vereenvoudigen. Effectbeoordelingen en raadplegingen worden verplicht voor alle nieuwe voorstellen van de Commissie.

Documenten

De inspanningen van de EU op de wetgeving te vereenvoudigen – jaarlijks lastenoverzicht 2018

REFIT-scorebord

REFIT-scorebord (samenvatting voor 2017)

REFIT-scorebord (samenvatting voor 2016)

REFIT-scorebord (2016)

Mededeling van de Commissie over gezonde EU-regelgeving (2012)

Actieprogramma voor de vermindering van de administratieve last in de EU – eindverslag

ABRplus-studie - eindverslag

Eindverslag van de werkgroep op hoog niveau voor vermindering van de bureaucratie – resultaten en vooruitblik