Over REFIT

REFIT maakt deel uit van de agenda voor betere regelgeving van de Europese Commissie. Daarmee wil ze EU-wetgeving maken die doet wat moet voor burgers, bedrijven en de samenleving, zonder rompslomp en met lagere kosten. De EU-wetgeving moet ook eenvoudiger en begrijpelijker worden.

Bij REFIT staat het midden- en kleinbedrijf, dat soms onevenredig zwaar wordt getroffen door EU-regels, centraal. Zowat 99% van alle bedrijven in de EU zijn kleine en middelgrote ondernemingen.

In het jaaroverzicht staan alle REFIT-initiatieven op de verschillende EU-beleidsterreinen voor elke beleidsprioriteit van de Commissie-Juncker, waarbij wordt aangegeven hoe de adviezen van het REFIT-platform zijn verwerkt.

Betere regelgeving: waarom en hoe

EU-maatregelen voor het mkb

De inspanningen van de EU op de wetgeving te vereenvoudigen – jaarlijks lastenoverzicht 2018

Hoe werkt REFIT?

De Commissie houdt rekening met REFIT in haar jaarlijkse werkprogramma, met daarin de plannen voor nieuwe initiatieven en herzieningen van bestaande EU-wetgeving.

De voordelen en besparingen van elk nieuw voorstel worden bepaald aan de hand van effectbeoordelingen. Van bestaande EU-wetgeving wordt de impact geëvalueerd, waarbij ook altijd naar de mening van de stakeholders wordt gevraagd.

Het REFIT-platform betrekt nationale overheden, burgers en andere stakeholders bij de verbetering van de EU-wetgeving. Iedereen kan voorstellen doen om de regeldruk en administratieve lasten van EU-wetgeving te verminderen. Die voorstellen worden vervolgens door de Commissie en het REFIT-platform geanalyseerd.

Vereenvoudiging van de EU-wetgeving en vermindering van de regeldruk zijn gedeelde verantwoordelijkheden: daarom werkt de Commissie samen met het Europees Parlement, de Raad van de EU, de EU-landen en andere betrokkenen.

REFIT-platform

REFIT-scorebord

Ieder jaar publiceert de Commissie het REFIT-scorebord waarop de verschillende stadia van de vereenvoudigingsinitiatieven te volgen zijn. Het scorebord geeft een overzicht van alle REFIT-resultaten per prioriteit van de Commissie-Juncker. Op het scorebord is ook te zien hoe de Commissie rekening heeft gehouden met de aanbevelingen van het REFIT-platform. Het geeft een overzicht van alle lopende REFIT-initiatieven op de verschillende EU-beleidsterreinen.

REFIT-scorebord (2018)

Hoe kunt u bijdragen?

De Commissie wil graag weten wat u vindt van de bestaande EU-wetgeving en -initiatieven. Geef uw mening via het formulier van Verminder de regeldruk. Wat vindt u irritant of belastend? Wat moet er volgens u worden verbeterd?

Wij maken er direct werk van of leggen uw opmerkingen voor aan het REFIT-platform.

Belangrijkste resultaten

  • De eerste drie jaar van de Commissie-Juncker zijn aan de Raad en het Parlement meer dan 150 REFIT-initiatieven voorgesteld om de regelgeving te vereenvoudigen en te verminderen.
  • In het werkprogramma van de Commissie voor 2019 staan onder meer 10 nieuwe REFIT-initiatieven.

Commissievoorstellen 2018: mogelijke voordelen

  • Btw voor kleine en middelgrote ondernemingen (mkb): de nalevingskosten voor het mkb zullen volgens dit initiatief zullen zakken tot 56,1 miljard euro per jaar (van 68 miljard euro per jaar).
  • Precursoren van explosieven: een vermindering van ongeveer 10% (tussen de 25 miljoen en 75 miljoen euro per jaar) aan lopende kosten voor bedrijven om aan de regelgeving te voldoen.
  • Visserijcontroleverordening: de overheden in de lidstaten zullen in vijf jaar tijd naar schatting 157 miljoen euro besparen.
  • Maritime Single Window: deze vereenvoudiging zal de scheepsexploitanten in de periode 2020-2030 een besparing van naar schatting 22 tot 25 miljoen manuren opleveren, of 625 tot 720 miljoen euro.
  • Betekening of kennisgeving van stukken: betekenis of kennisgeving in een ander EU-land kan sneller verlopen; 10% minder beslissingen bij verstek zou voor de hele EU een besparing van 480 miljoen euro per jaar aan gerechtskosten kunnen opleveren.

Achtergrond

2002 – Het programma "Betere regelgeving" is een eerste stap om de EU-wetgeving te verbeteren en te vereenvoudigen. Effectbeoordelingen en raadplegingen worden verplicht voor alle nieuwe voorstellen van de Commissie.

2005 – Het lopend vereenvoudigingsprogramma wordt een vast onderdeel van het jaarlijks werkprogramma en omvat 164 maatregelen in de periode 2005-2009.

2007 – De Commissie start een actieprogramma om de administratieve last van EU-wetgeving te verminderen. Er komt een adviesgroep op hoog niveau voor de uitvoering van wetgeving. Enkele aanbevelingen: meer elektronische facturering en een vrijstelling voor micro-ondernemingen van de EU-boekhoudregels.

2012 – Aan het eind van het actieprogramma haalt de Commissie haar doelstelling: de administratieve lasten voor het bedrijfsleven door EU-wetgeving zijn met 25% verminderd (geraamde besparing per jaar: 30,8 miljard euro).

2015 – De Commissie publiceert een studie (ABRplus) waarbij is onderzocht hoe twaalf maatregelen uit het actieprogramma zijn toegepast in de EU-landen en of de verwachte voordelen zijn behaald.

2015 – De Commissie richt het REFIT-platform op.

2017 – De Commissie verbetert REFIT door ook bij elke evaluatie en herziening van wetgeving aandacht te schenken aan mogelijke vereenvoudigingen of vermindering van de regeldruk.

Documenten

De inspanningen van de EU op de wetgeving te vereenvoudigen – jaarlijks lastenoverzicht 2018

REFIT-scorebord (2018)

REFIT-scorebord (samenvatting voor 2017)

REFIT-scorebord (samenvatting voor 2016)

REFIT-scorebord (2016)

Mededeling van de Commissie over gezonde EU-regelgeving (2012)

Actieprogramma voor de vermindering van de administratieve last in de EU – eindverslag

ABRplus-studie - eindverslag

Eindverslag van de werkgroep op hoog niveau voor vermindering van de bureaucratie – resultaten en vooruitblik