Kas ir REFIT

REFIT ir daļa no Komisijas labāka regulējuma programmas. Mērķis ir gādāt, ka ES tiesību akti nodrošina paredzētās priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem un sabiedrībai, vienlaikus samazinot administratīvo slogu un izmaksas. Šīs programmas mērķis ir arī padarīt ES tiesību aktus vienkāršākus un saprotamākus.

REFIT ietvaros īpašu uzmanību pievērš MVU, kurus pārāk lielā mērā var skart ar ES noteikumu izpildi saistītais slogs. Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) veido 99 % visiem ES uzņēmumiem.

Gada pārskatā atspoguļotas visas REFIT iniciatīvas, kuras pašlaik tiek īstenotas dažādās ES politikas jomās saskaņā ar katru Junkera vadītās Komisijas politisko prioritāti, un norādīts kā Komisija ir ņēmusi vērā REFIT platformas atzinumus.

Regulējuma uzlabošana: kālab un kā

ES darbība MVU atbalstam

ES centieni vienkāršot tiesību aktus — 2018. gada ikgadējais apsekojums par slogu

Kā darbojas REFIT?

REFIT ņem vērā, gatavojot Komisijas gada darba programmas; katrā no tām ir jaunu iniciatīvu priekšlikumi un spēkā esošo ES tiesību aktu kvalitātes novērtējums.

Katra jauna priekšlikuma priekšrocības un potenciālos izmaksu ietaupījumus novērtē, veicot ietekmes novērtējumus. ES tiesību aktu ietekme tiek pārbaudīta, īstenojot retrospektīvus novērtējumus un vācot ieinteresēto personu viedokļus īpašās konsultācijās.

REFIT platforma ļauj valsts iestādēm, iedzīvotājiem un citām ieinteresētajām personām piedalīties ES tiesību aktu uzlabošanā. Tie var formulēt ieteikumus par to, kā mazināt regulatīvo un administratīvo slogu, ko rada ES tiesību akti. Tad šos ieteikumus analizē REFIT platformā un Komisijā.

ES tiesību aktu vienkāršošana un regulatīvā sloga mazināšana ir kopīga atbildība: Komisija sadarbojas ar Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi, ES valstīm un citām ieinteresētajām personām.

REFIT platforma

REFIT rezultātu pārskats

Katru gadu Komisija tiešsaistē publisko REFIT rezultātu pārskatu, kurā uzraudzītas vienkāršošanas iniciatīvas visā to dzīves ciklā. Rezultātu pārskatā sniegta visaptveroša REFIT rezultātu analīze attiecībā uz katru Junkera Komisijas prioritāti. Pārskatā arī parādīts, kā Komisija ņēmusi vērā REFIT platformas ieteikumus. Tajā ir uzskaitītas visas REFIT iniciatīvas, kas tiek īstenotas dažādās ES politikas jomās.

REFIT 2018. gada rezultātu pārskats

Kā varat piedalīties?

Komisija gribētu uzzināt jūsu viedokli par esošajiem ES tiesību aktiem un iniciatīvām, izmantojot veidlapu “Kā atvieglot slogu”. Kas jūs kaitina vai iegrožo? Kādi aspekti, jūsuprāt, būtu jāuzlabo?

Atbildēsim tieši jums pašam vai pārsūtīsim jūsu apsvērumus uz REFIT platformu papildu izskatīšanai.

Galvenie sasniegumi

  • Junkera Komisija pirmajos trijos darbības gados Padomei un Parlamentam ir ierosinājusi vairāk nekā 150 REFIT iniciatīvas, kas vienkāršo un mazina regulatīvo slogu.
  • Komisijas 2019. gada darba programma paredz 10 jaunas iniciatīvas saskaņā ar REFIT.

Komisijas 2018.g. priekšlikumi: iespējamie ieguvumi

  • Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): sagaidāms, ka saskaņā a r šo iniciatīvu atbilstības nodrošināšanas izmaksas MVU samazināsies no 68 miljardiem eiro gadā uz 56,1 miljardiem eiro gadā.
  • Sprāgstvielu prekursori: kārtējo izmaksu samazinājums apmēram 10 % apmērā (starp 25 un 75 miljoniem eiro gadā) uzņēmumiem, kas izpildījuši šīs regulas prasības.
  • Zivsaimniecības kontroles regula: sagaidāms, ka dalībvalstu iestādes piecu gadu laikā varēs ietaupīt 157 miljonus eiro.
  • Kuģniecības vienotais kontaktpunkts: tiek lēsts, ka vienkāršošanas elementi ļaus ietaupīt 22–25 miljonus personāla stundu laikposmā no 2020. gada līdz 2030. gadam, kas naudas izteiksmē ir līdzvērtīgi 625–720 miljonu eiro ietaupījumam kuģu operatoriem.
  • Dokumentu izsniegšana: pārrobežu dokumentu izsniegšanas procedūras paātrināšana; samazinot aizmugurisku spriedumu skaitu par 10 % ES, tiktu ietaupīti 480 miljoni eiro gadā, jo iedzīvotājiem būtu mazāk jātērē juridiskiem pakalpojumiem.

Konteksts

2002. g. — labāka regulējuma programma ir pirmais posms ES tiesību aktu vienkāršošanā un uzlabošanā. Tā paredz pienākumu veikt ietekmes novērtējumus un apspriesties ar ieinteresētajām personām par visām jaunajām Komisijas ierosinātajām iniciatīvām.

2005. g. — pastāvīgā vienkāršošanas programma aptver 164 pasākumus 2005.–2009. gadā un tagad ir iekļauta gada darba programmā.

2007. g. — Komisija nāk klajā ar rīcības programmu, kuras mērķis ir mazināt administratīvo slogu, ko rada ES regulējums. Tiek izveidota augsta līmeņa grupa, kas konsultēs par tās izpildi. Tā iesaka sekmēt elektroniskos rēķinus un atbrīvot mikrouzņēmumus no ES grāmatvedības uzskaites noteikumiem.

2012. g. — rīcības programmai noslēdzoties, Komisija sasniedza savu mērķi par 25 % samazināt administratīvo slogu, ko rada ES regulējums (ikgadējie lēstie ietaupījumi sasniedz turpat 30,8 miljardus eiro).

2015. g. — Komisija publicē pētījumu (ABRplus), kurā aplūko, kā 12 rīcības programmā ietvertie pasākumi piemēroti ES valstīs un cik lielā mērā panākti paredzētie uzlabojumi.

2015. g. — Komisija izveido REFIT platformu.

2017.g. — Komisija uzlabo REFIT un nodrošina, ka vienkāršošanas un sloga mazināšanas jautājumus vienmēr ņem vērā, tiesību aktus novērtējot un pārskatot.

Dokumenti

ES centieni vienkāršot tiesību aktus — 2018. gada ikgadējais apsekojums par slogu

REFIT 2018. gada rezultātu pārskats

REFIT 2017. gada rezultātu pārskats — kopsavilkums

REFIT 2016. gada rezultātu pārskats — kopsavilkums

REFIT 2016. gada rezultātu pārskats

Komisijas paziņojums “ES tiesību aktu normatīvā atbilstība” (2012)

Rīcības programma administratīvā sloga samazināšanai Eiropas Savienībā – galīgais ziņojums

ABRplus pētījums — galīgais ziņojums

Augsta līmeņa grupas galīgais ziņojums par administratīvā sloga samazināšanu Eiropas Savienībā – rezultāti un perspektīvas