O REFIT-u

REFIT je dio programa Komisije za bolju regulativu. Njime se osigurava da građani, poduzeća i društvo ostvare predviđene koristi od propisa EU-a, smanjuje se administrativno opterećenje i snižavaju troškovi. Osim toga, njime se propisi EU-a nastoje učiniti jednostavnijima i razumljivijima.

U okviru REFIT-a posebna se pažnja posvećuje malim poduzećima, koja mogu biti nerazmjerno opterećena provedbom pravila EU-a. Mala i srednja poduzeća čine 99 % svih poduzeća u EU-u.

Godišnji pregled sadržava prikaz svih inicijativa u okviru REFIT-a koje se provode u raznim područjima politike EU-a pod svakim od prioriteta Junckerove Komisije. Osim toga, u njemu se prikazuje kako Komisija uzima u obzir mišljenja platforme REFIT.

Bolja regulativa: kako i zašto

Mjere EU-a za potporu malim i srednjim poduzećima

Nastojanja EU-a da se pojednostavni zakonodavstvo – godišnji pregled opterećenja za 2018.

Kako REFIT funkcionira

REFIT se uzima u obzir u pripremi godišnjih programa rada Komisije, od kojih svaki sadržava prijedloge za nove inicijative i procjenu kvalitete postojećeg zakonodavstva EU-a.

Potencijalne koristi i uštede troškova svakog novog prijedloga određuju se procjenama učinka. Učinci propisa EU-a provjeravaju se retroaktivnim ocjenjivanjima, a mišljenja dionika prikupljaju se u okviru savjetovanja.

Platforma REFIT omogućuje nacionalnim tijelima, građanima i ostalim dionicima da se uključe u proces poboljšanja zakonodavstva EU-a. Oni mogu dati prijedloge o načinu smanjivanja regulatornih i administrativnih opterećenja propisa EU-a, koje zatim analiziraju platforma REFIT i Komisija.

Pojednostavnjenje zakonodavstva EU-a i smanjenje regulatornog opterećenja zajednička je odgovornost: Komisija surađuje s Europskim parlamentom, Vijećem Europske unije, zemljama EU-a i ostalim dionicima.

Platforma REFIT

Pregled uspješnosti REFIT-a

Komisija svake godine na internetu objavljuje pregled uspješnosti REFIT-a, u kojem se prate sve faze inicijativa za pojednostavnjenje. Riječ je o sveobuhvatnom pregledu rezultata REFIT-a u okviru svakog prioriteta politike Junckerove Komisije. Osim toga, u pregledu uspješnosti opisuje se na koji način Komisija uzima u obzir preporuke platforme REFIT i navode se sve inicijative REFIT-a koje se provode u različitim područjima politike EU-a.

Pregled uspješnosti REFIT-a (2018.)

Kako možete dati doprinos

Komisija želi čuti vaše mišljenje o postojećim propisima i inicijativama EU-a putem obrasca „Smanjenje opterećenja”. Što vas smeta ili opterećuje? Što smatrate da je potrebno poboljšati?

Izravno ćemo s vama komunicirati ili ćemo vaš komentar poslati platformi REFIT na daljnje razmatranje.

Glavna postignuća

  • U prve tri godine rada Junckerove Komisije Vijeću i Parlamentu predloženo je više od 150 inicijativa za pojednostavnjenje i smanjenje regulatornog opterećenja.
  • Program rada Komisije za 2019. obuhvaća 10 novih inicijativa u okviru REFIT-a.

Komisijini prijedlozi iz 2018.: moguće koristi

  • porez na dodanu vrijednost (PDV) i mala i srednja poduzeća (MSP-ovi): očekuje se da će se troškovi usklađivanja za MSP-ove u okviru ove inicijative smanjiti s trenutačnih 68 milijardi eura na 56,1 milijardu eura godišnje
  • prekursori eksploziva: otprilike 10-postotno smanjenje trenutačnih troškova usklađivanja s Uredbom za društva (između 25 i 75 milijuna eura godišnje)
  • Uredba o kontroli ribarstva: očekuje se da će tijela država članica uštedjeti 157 milijuna eura u pet godina
  • jedinstvena platforma za pomorski sektor: elementi pojednostavnjenja izražavaju se u procijenjenom brojčanom iznosu od 22–25 milijuna radnih sati zaposlenika u razdoblju od 2020. do 2030., što odgovara iznosu od 625–720 milijuna eura koji bi brodari uštedjeli
  • dostava dokumenata: brža prekogranična dostava dokumenata; 10 % manje presuda zbog ogluhe u EU-u uštedjelo bi do 480 milijuna eura godišnje jer bi građani morali manje trošiti na sudsku zaštitu.

Kontekst

2002. – program za bolju regulativu prvi je korak prema pojednostavnjivanju i poboljšanju zakonodavstva EU-a. Njime se uvode obvezne procjene učinka i savjetovanja s dionicima za sve nove inicijative koje predlaže Komisija.

2005. – tekućim programom pojednostavnjenja obuhvaćene su 164 mjere za razdoblje od 2005. do 2009. te on postaje dio godišnjeg programa rada.

2007. – Komisija pokreće program djelovanja za smanjenje administrativnog opterećenja propisa EU-a. Uspostavlja se skupina na visokoj razini radi savjetovanja o provedbi. Njezine preporuke uključuju olakšavanje elektroničkog fakturiranja i izuzimanje mikropoduzeća iz računovodstvenih pravila EU-a.

2012. – do kraja provedbe programa djelovanja Komisija postiže cilj smanjenja administrativnog opterećenja za poduzeća koje proizlazi iz zakonodavstva EU-a za 25 % (procijenjena godišnja ušteda 30,8 milijardi eura).

2015. – Komisija objavljuje istraživanje (ABRplus) u kojem se ispituje kako se 12 mjera iz programa djelovanja primjenjuje u zemljama EU-a i u kojoj su mjeri ostvarene obećane koristi.

2015. – Komisija uspostavlja platformu REFIT.

2017. – Komisija jača REFIT osiguravajući da se pitanja pojednostavnjenja i smanjenja opterećenja uvijek uzimaju u obzir pri evaluaciji i reviziji zakonodavstva.

Dokumenti

Nastojanja EU-a da se pojednostavni zakonodavstvo – godišnji pregled opterećenja za 2018.

Pregled uspješnosti REFIT-a (2018.)

Sažeti pregled uspješnosti REFIT-a (2017.)

Sažeti pregled uspješnosti REFIT-a (2016.)

Pregled uspješnosti REFIT-a (2016.)

Komunikacija Komisije o prikladnosti propisa EU-a (2012.)

Program djelovanja za smanjivanje administrativnog opterećenja u EU-u – završno izvješće

Istraživanje ABRplus – završno izvješće

Završno izvješće skupine na visokoj razini o smanjivanju birokracije u Europi – Naslijeđe i izgledi za budućnost