Eolas faoi REFIT

Cuid de Chlár Oibre an Choimisiúin maidir le Rialáil Níos Fearr é REFIT. Is é is aidhm do REFIT deimhin a dhéanamh de go mbíonn ar dhlíthe an Aontais an toradh a bhí ceaptha a bheith orthu – ar mhaithe le saoránaigh, le gnólachtaí agus leis an tsochaí – agus san am céanna maorlathas agus costais a laghdú. Ina theannta sin tá sé ceaptha dlíthe an Aontais a shimpliú agus a dhéanamh níos sothuigthe.

Tugtar aird ar leith faoi REFIT ar ghnólachtaí beaga arae ar uairibh imríonn rialacha an Aontais tionchar díréireach ar ghnólachtaí den saghas sin. Gnólachtaí beaga agus meánmhéide iad 99% de ghnólachtaí uile an Aontais.

San fhorbhreathnú bliantúil taispeántar na tionscnaimh uile de chuid REFIT atá á gcur chun feidhme sna réimsí beartais a bpléann an tAontas leo, de réir gach ceann de na tosaíochtaí polaitiúla atá ag Coimisiún Juncker, agus léirítear an dóigh ar chuir an Coimisiún tuairimí Ardán REFIT san áireamh.

Rialáil níos fearr: cén fáth agus cén chaoi?

A ndéanann an tAontas ar son fiontair bheaga agus mheánmhéide

Iarrachtaí an Aontais an reachtaíocht a shimpliú – Suirbhé Bliantúil Ualaigh 2018

An chaoi a n-oibríonn REFIT

Cuirtear REFIT san áireamh agus cláir oibre bhliantúil an Choimisiúin á n-ullmhú, cláir a mbíonn tograí nua agus athbhreithniú cáilíochta ar reachtaíocht an Aontais i ngach ceann acu.

Úsáidtear measúnuithe tionchair chun scrúdú a dhéanamh ar na tairbhí agus ar an laghdú costais a d’fhéadfadh teacht de gach togra. Déantar tionchar dhlíthe an Aontais a mheas le meastóireachtaí cúlghabhálacha agus bailítear dearcthaí geallsealbhóirí le comhairliúcháin.

A bhuí le hArdán REFIT, bíonn caoi ag údaráis na mBallstát, ag saoránaigh agus ag geallsealbhóirí eile ar a bheith páirteach i bhfeabhsú reachtaíocht an Aontais. Is féidir leo moltaí a dhéanamh faoin dóigh le laghdú a dhéanamh ar an ualach rialála agus riaracháin a leanann dlíthe an Aontais, moltaí a ndéanann Ardán REFIT agus an Coimisiún anailís orthu ina dhiaidh sin.

Freagracht chomhroinnte is ea é reachtaíocht an Aontais a shimpliú agus an t-ualach rialála a laghdú: oibríonn an Coimisiún le Parlaimint na hEorpa, le Comhairle an Aontais Eorpaigh, leis na Ballstáit agus le geallsealbhóirí eile.

Ardán REFIT

Scórchlár REFIT

Gach bliain foilsíonn an Coimisiún ar líne Scórchlár REFIT, rud lena ndéantar monatóireacht ar thionscnaimh shimpliúcháin ó thús deireadh a saolré. Tugann an Scórchlár forbhreathnú cuimsitheach ar na torthaí a baineadh amach le REFIT i ngach ceann de na tosaíochtaí polaitiúla atá ag Coimisiún Juncker. Lena chois sin, taispeánann sé an dóigh ar chuir an Coimisiún moltaí Ardán REFIT san áireamh. Liostaítear ann gach tionscnamh REFIT atá á chur chun feidhme i réimsí beartais an Aontais.

Scórchlár REFIT (2018)

Do thuairim a thabhairt

Ba mhaith leis an gCoimisiún do thuairimí a fháil ar dhlíthe agus ar thionscnaimh an Aontais atá i bhfeidhm cheana. Is féidir do thuairim a thabhairt san fhoirm ar líne 'rómhaorlathas a laghdú'. Cad iad na nithe atá bearránach nó atá ina n-ualach ort? Cad iad na nithe nach mór feabhas a chur orthu?

Tabharfaimid freagra ort, nó cuirfimid do ráiteas ar aghaidh chuig muintir Ardán REFIT le go ndéanfaidh siadsan a machnamh air.

Na príomhnithe atá bainte amach

  • Sna chéad trí bliana de théarma oifige Choimisiún Juncker cuireadh breis agus 150 tionscnamh nua de chuid REFIT faoi bhráid na Comhairle agus na Parlaiminte, tionscnaimh arbh é ab aidhm dóibh ualaí riaracháin a laghdú agus a shimpliú.
  • I gclár oibre an Choimisiúin do 2019 tá 10 dtionscnamh nua a bhaineann le REFIT

Tograí an Choimisiúin do 2018: tairbhí féideartha

  • Cáin bhreisluacha agus fiontair bheaga agus mheánmhéide: meastar go dtiocfaidh laghdú i mbliana de bharr an togra seo ar na costais chomhlíontachta a sheasann fiontair bheaga agus mheánmhéide, ó EUR 68 billiún (figiúir an ama i láthair) go EUR 56.1 billiún sa bhliain.
  • Réamhtheachtaithe pléascán: laghdú tuairim agus 10% (is é sin idir EUR 25 milliún agus EUR 75 milliún sa bhliain), i gcostais an ama i láthair, ar na costais a sheasann gnólachtaí de thoradh an Rialachán a chomhlíonadh
  • An Rialachán maidir le rialú ar iascach: meastar go sábhálfaidh sin EUR 157 milliún ar údaráis na mBallstát thar thréimhse cúig bliana
  • An cuntar aonair muirí: EUR 22-25 milliún i dtéarmaí uaireanta an chloig oibre ball foirne le linn na tréimhse 2020-30, méid atá coibhéiseach le EUR 625-720 milliún do na hoibreoirí loingseoireachta – sin é an tsábháil costais mheasta a thiocfaidh den simpliú atá beartaithe
  • Seirbheáil doiciméad: seirbheáil trasteorann doiciméad a dhéanamh níos gaiste; ach laghdú 10% a dhéanamh ar an líon breithiúnas mainneachtana a thugtar san Aontas Eorpach, ghinfí sábháil suas le EUR 480 milliún sa bhliain, de bhrí nach gcosnódh faoiseamh breithiúnach a oiread sin ar na saoránaigh

Cúlra

2002 – Ba chéadchéim é an clár 'Rialáil Níos Fearr' ionsar reachtaíocht an Aontais a shimpliú agus a fheabhsú. Tugadh isteach leis an gclár an oibleagáid measúnuithe tionchair a dhéanamh agus comhairliúcháin a dhéanamh le geallsealbhóirí i leith gach togra ón gCoimisiún.

2005 – Chuimsigh an clár rollach maidir le Simpliú 164 beart le linn na tréimhse 2005-2009 agus ionchorpraíodh é sa chlár oibre bliantúil.

2007 – Sheol an Coimisiún clár gníomhaíochta chun an t-ualach riaracháin a bhaineann le rialáil san Aontas Eorpach a laghdú. Bunaíodh grúpa ardleibhéil chun comhairle a thabhairt faoi chur chun feidhme an chláir. Ar na moltaí a rinne an grúpa bhí sonrascú leictreonach a dhéanamh níos éasca agus díolúine a thabhairt do mhicrifhiontair ó rialacha cuntasaíochta an Aontais.

2012 – Faoi dheireadh an chláir gníomhaíochta, an sprioc a bhí ag an gCoimisiún laghdú 25% a dhéanamh ar an ualach riaracháin a bhí ar ghnólachtaí de dheasca reachtaíocht an Aontais, bhí sin bainte amach agus tuairim agus EUR 30.8 billiún de choigilt sa bhliain gnóthaithe dá bharr.

2015 – D'fhoilsigh an Coimisiún staidéar ('ABRplus') ina ndearnadh anailís ar an gcaoi ar cuireadh i bhfeidhm sna Ballstáit 12 bheart a bhí sa chlár gníomhaíochta agus ar a mhéid a baineadh amach na torthaí a raibh coinne leo.

2015 – Bhunaigh an Coimisiún Ardán REFIT.

2017 – Chuir an Coimisiún feabhas ar REFIT trína chinntiú go ndéantar simpliú agus laghdú ualaigh a chur san áireamh gach uair a bhíonn reachtaíocht á meas agus á hathbhreithniú

Doiciméid

Iarrachtaí an Aontais an reachtaíocht a shimpliú – Suirbhé Bliantúil Ualaigh 2018

Scórchlár REFIT (2018)

Achoimre ar scórchlár REFIT (2017)

Achoimre ar scórchlár REFIT (2016)

Scórchlár REFIT (2016)

Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le hoiriúnacht rialála (2012)

Clár Gníomhaíochta chun ualaí riaracháin a laghdú san AE – an tuarascáil deiridh

ABRplus – an tuarascáil deiridh

Tuarascáil deiridh an ghrúpa ardleibhéil um laghdú maorlathais san Eoraip – ar baineadh amach agus réamhaisnéis