Perustietoa REFIT-ohjelmasta

REFIT-ohjelma on osa komission paremman sääntelyn ohjelmaa. Se auttaa varmistamaan, että EU-lainsäädäntö hyödyttää kansalaisia, yritysmaailmaa ja koko yhteiskuntaa. Sen avulla halutaan vähentää byrokratiaa ja sääntelystä aiheutuvia kustannuksia. Tarkoituksena on myös yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä ja tehdä siitä selkeämpää.

REFIT-ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, ettei EU-sääntöjen soveltaminen aiheuttaisi pienyrityksille kohtuutonta rasitetta. EU:n yrityksistä 99 prosenttia on pk-yrityksiä.

Vuotuisessa yleiskatsauksessa esitellään kaikki REFIT-hankkeet, joita Junckerin komission poliittisten prioriteettien mukaisesti toteutetaan EU-politiikan eri aloilla. Yleiskatsauksessa esitetään myös, miten komissio on ottanut REFIT-yhteistyöfoorumin lausunnot huomioon.

Parempaa sääntelyä: miksi ja miten

EU:n toimet pk-yritysten tukemiseksi

EU:n toimet lainsäädännön yksinkertaistamiseksi – vuotuinen selvitys rasituksesta 2018

REFIT-ohjelman käytännön toteutus

REFIT-ohjelman periaatteet otetaan huomioon komission vuotuisen työohjelman laadintaprosessissa. Vuotuisessa työohjelmassa esitetään komission ehdottamat uudet aloitteet ja voimassa olevan EU:n lainsäädännön tarkistushankkeet.

Kunkin ehdotuksen mahdollisia hyötyjä ja kustannussäästöjä tarkastellaan vaikutustenarvioinneissa. EU-lainsäädännön toimivuus tarkistetaan jälkiarviointien avulla, ja sidosryhmille annetaan tilaisuus ilmaista näkemyksensä kuulemismenettelyissä.

Kansalliset viranomaiset, kansalaiset ja muut sidosryhmät voivat osallistua EU-lainsäädännön parantamiseen REFIT-foorumin kautta. Eri tahot voivat tehdä ehdotuksia lainsäädännöllisen ja hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi, ja REFIT-foorumi ja komissio analysoivat ehdotukset.

Vastuuta EU:n lainsäädännön yksinkertaistamisesta ja hallinnollisen taakan pienentämisestä kannetaan monella taholla: komissio tekee yhteistyötä Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston, EU-maiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

REFIT-foorumi

REFIT-tulostaulu

Euroopan komissio julkaisee vuosittain REFIT-tulostaulun, jossa seurataan yksinkertaistamisaloitteita niiden koko elinkaaren ajan. REFIT-ohjelman tulostaulussa on kattava kokonaiskuva REFIT-ohjelman puitteissa saavutetuista tuloksista Junckerin komission kullakin prioriteettialalla. Tulostaulu näyttää myös, kuinka komissio on ottanut huomioon REFIT-foorumin suositukset. Siinä luetellaan kaikki meneillään olevat REFIT-aloitteet EU-politiikan eri aloilla.

REFIT-tulostaulu (2018)

Vaikutusmahdollisuudet

Komissio haluaa kuulla kansalaisten ja muiden tahojen näkemyksiä EU:n nykyisestä lainsäädännöstä ja uusista aloitteista. Kommentteja voi toimittaa Kevennä sääntelytaakkaa -verkkolomakkeella. Mikä mielestäsi on ärsyttävää tai turhaa hallinnollista rasitusta? Mitä mielestäsi on syytä parantaa?

Komissio analysoi saamansa kommentit ja toimittaa ne tarvittaessa eteenpäin REFIT-foorumin tarkasteltaviksi.

Keskeiset saavutukset

  • Junckerin komission kolmen ensimmäisen vuoden aikana Euroopan parlamentille ja neuvostolle on tehty yli 150 REFIT-aloitetta sääntelyn yksinkertaistamiseksi ja keventämiseksi.
  • Vuoden 2019 komission työohjelmassa on 10 uutta REFIT-ohjelman mukaista aloitetta.

Komission ehdotukset vuonna 2018: mahdolliset hyödyt

  • Arvonlisävero (alv) ja pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset): Sääntöjen noudattamisesta pk-yrityksille aiheutuvat kustannukset ovat nykyisin 68 miljardia euroa vuodessa, ja tämän aloitteen ansiosta niiden odotetaan pienentyvän 56,1 miljardiin euroon vuodessa.
  • Räjähteiden lähtöaineet: Asetuksen noudattamisesta yrityksille aiheutuvien kustannusten odotetaan pienentyvän noin 10 % (25–75 miljoonaa euroa vuodessa).
  • Kalastuksenvalvonta-asetus: EU-maiden viranomaisten odotetaan viiden vuoden aikana säästävän 158 miljoonaa euroa.
  • Merenkulkualan keskitetty palvelupiste: Yksinkertaistamisella arvioidaan ajanjaksolla 2020–2030 säästettävän 22–25 miljoonaa henkilöstötyötuntia, mikä vastaa 625–720 miljoonaa euroa meriliikenteen harjoittajille.
  • Asiakirjojen tiedoksianto: Asiakirjojen toimittaminen maasta toiseen nopeutuu, ja yksipuolisten tuomioiden määrän väheneminen 10 prosentilla voisi tuoda EU:ssa säästöä jopa 480 miljoonaa euroa vuodessa, sillä kansalaisilla kuluisi vähemmän rahaa oikeussuojakeinojen käyttöön.

Taustaa

2002 – EU-lainsäädännön yksinkertaistaminen ja parantaminen aloitetaan paremman sääntelyn ohjelmalla. Ohjelma edellyttää, että kaikkien komission ehdottamien uusien aloitteiden kohdalla on tehtävä vaikutustenarviointi ja kuultava sidosryhmiä.

2005 – Yksinkertaistamista koskeva komission jatkuva ohjelma käsittää 164 toimenpidettä kaudella 2005–2009, ja siitä tulee osa vuotuista työohjelmaa.

2007 – Komissio käynnistää EU-lainsäädännön aiheuttaman hallinnollisen taakan keventämisohjelman. Ohjelman täytäntöönpanoa varten perustetaan neuvoa-antava korkean tason ryhmä. Ryhmän suosituksiin kuuluu muun muassa sähköisen laskutuksen kehittäminen ja mikroyritysten vapauttaminen EU:n kirjanpitosäännöistä.

2012 – Toimintaohjelman päättyessä komissio on saavuttanut tavoitteensa, jonka mukaan yrityksille EU-lainsäädännöstä johtuvaa hallinnollista rasitetta on pienennetty 25 % (arvioidut säästöt vuositasolla 30,8 miljardia euroa).

2015 – Komissio julkaisee tutkimuksen (ABR Plus), jossa tarkastellaan toimintaohjelman 12 toimenpiteen toteutusta EU-maissa sekä toimenpiteillä saavutettua hyötyä.

2015 – Komissio perustaa REFIT-foorumin.

2017 – Komissio tehostaa REFIT-ohjelmaa ja varmistaa, että lainsäädännön yksinkertaistaminen ja hallinnollisen rasituksen pienentäminen otetaan aina huomioon lainsäädäntöä arvioitaessa ja tarkistettaessa.

Asiakirjat

EU:n toimet lainsäädännön yksinkertaistamiseksi – vuotuinen selvitys rasituksesta 2018

REFIT-tulostaulu (2018)

REFIT-tulostaulun tiivistelmä (2017)

REFIT-tulostaulun tiivistelmä (2016)

REFIT-tulostaulu (2016)

Komission tiedonanto EU:n sääntelyn tilasta (2012)

Hallinnollisen rasituksen keventämiseen tähtäävä EU:n toimintaohjelma – loppuraportti

ABR Plus -tutkimus – loppuraportti

Korkean tason ryhmän loppuraportti byrokratian vähentämisestä EU:ssa