REFITi tutvustus

REFITi programm (õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm) on osa komisjoni parema õigusloome tegevuskavast. Selle programmi raames tagab komisjon, et ELi õigusaktid toovad kaasa kavatsetud tulemusi üksikisikutele ja ettevõtjatele, lihtsustades samal ajal olemasolevaid ELi õigusakte ja vähendades bürokraatiat nii palju kui võimalik. Programmi eesmärk on muuta ELi õigusaktid lihtsamaks, sihipärasemaks ja hõlpsamini järgitavaks.

Eelkõige saavad REFITist kasu väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, mis moodustavad 99% kõigist ELi ettevõtjatest, kuna neid võivad eeskirjadest tulenev halduskoormus ja nende keerukus kõige rohkem mõjutada.

Komisjon jälgib korrapäraselt REFITi raames tehtud edusamme REFITi tulemustabeli abil, milles on andmed REFITi algatuste kogu elutsükli kohta. Iga-aastases koormusanalüüsis esitatakse ülevaade ELi jõupingutustest, mida on tehtud õigusaktide lihtsustamiseks ja regulatiivse koormuse vähendamiseks, sealhulgas tuuakse selles esile peamiste REFITi algatuste saavutused.

Parem õigusloome: miks ja kuidas?

REFITi tulemustabel

ELi jõupingutused õigusaktide lihtsustamisel – 2018. aasta koormusanalüüs

ELi meetmed VKEde toetamise valdkonnas

Kuidas REFIT toimib?

Kõik komisjoni ettepanekud kehtivate ELi õigusaktide muutmiseks peaksid olema suunatud nende lihtsustamisele ja tarbetute regulatiivsete kulude vähendamisele, saavutades samal ajal asjaomased poliitilised eesmärgid. Uus põhimõte „üks sisse, üks välja“ tugevdab õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi, sest selle kohaselt laiendatakse programmi kehtivatest üksikõigusaktidest tulenevalt halduskoormuselt ka uutest õigusaktidest tulenevale halduskoormusele ning hallatakse kuhjuvat halduskoormust igas poliitikavaldkonnas.

Praktikas tähendab see järgmist:

 • mõjuhinnangute raames vaadeldakse olemasolevaid võimalusi poliitikaeesmärkide saavutamiseks kõige tõhusamal viisil, analüüsides seejuures REFITi mõõdet.
 • Kõigi hindamiste ja toimivuskontrollide raames uuritakse võimalusi, kuidas lihtsustada kehtivaid ELi õigusakte ja kõrvaldada tarbetud regulatiivsed kulud.
 • Lihtsustamise ja halduskoormuse vähendamise potentsiaali kvantifitseeritakse võimaluse korral.
 • Komisjon esitleb REFITi mõõdet oma ettepanekute seletuskirjades.
 • Komisjoni tööprogrammi REFITi lisas esitatakse ettepanekud kehtivate ELi õigusaktide läbivaatamiseks ja hindamiseks.
 • Iga-aastases koormusanalüüsis esitatakse ülevaade REFITi meetmetest asjaomasel aastal.

ELi õigusaktide lihtsustamine ja regulatiivse koormuse vähendamine on jagatud vastutus, mida saab saavutada üksnes juhul, kui komisjon teeb tihedat koostööd ELi institutsioonide, liikmesriikide ja sidusrühmadega.

Kuidas saate anda oma panuse?

Parema õigusloome lahutamatu osana põhineb REFITi programm kodanike ja sidusrühmade panusel.

Tulevikukindluse platvorm

Tulevikukindluse platvorm on loodud selleks, et koguda tõendeid ja võimaldada riiklikel ametiasutustel, kodanikel ja sidusrühmadel anda oma sihipärane panus ELi õigusaktide tõhusamaks muutmisse.

Kui tulevikukindluse platvorm hakkab toimima, saavad kodanikud ja sidusrühmad anda oma panuse portaali „Avaldage arvamust: Lihtsustage!“ kaudu. Selle portaali kaudu saate teha ettepanekuid selle kohta, kuidas ELi õigusakte lihtsustada, vähendada nendest tulenevat regulatiivset koormust ja kuidas neid ajakohastada.

Samuti saate jagada oma seisukohti kehtivate õigusaktide ning ELi uue poliitika kohta selle kujundamisjärgus portaali „Avaldage arvamust!“ kaudu.

Peamised saavutused

 • Oma 2019. aasta üldises aruandes Euroopa Liidu tegevuse kohta, teatas komisjon 162 REFITi algatusest, mis on võetud ajavahemikus 2015–2019 õigusaktide lihtsustamiseks ja regulatiivse koormuse vähendamiseks.
 • Komisjoni 2020. aasta tööprogramm sisaldab 44 peamist REFITiga kooskõlas olevat algatust.

Potentsiaalne kasu: näited komisjoni ettepanekutest

 • Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) käibemaks: selle algatuse abil vähendatakse VKEde jaoks käibemaksunõuete täitmisega seotud kulusid praeguselt 68 miljardilt eurolt hinnanguliselt 56,1 miljardi euroni aastas;
 • Lõhkeainete lähteained: ettevõtjate jaoks vähendatakse prognooside kohaselt määruse nõuete täitmisega seotud kulusid 10% (vahemikus 25 miljonit kuni 75 miljoni eurot aastas);
 • Kalanduskontrolli määrus: liikmesriikide ametiasutuste kulusid vähendatakse viie aasta jooksul hinnanguliselt 157 miljoni euro võrra, alates hetkest, mil ettepanek on vastu võetud;
 • Meretranspordi ühtne liides: eeldatavasti säästetakse ajavahemikus 2020–2030 kavandatud lihtsustamise abil 22–25 miljonit töötundi. Laevandusettevõtjatele tähendab see 625–720 miljoni euro säästmist;
 • Dokumentide kättetoimetamine: dokumentide piiriülese kättetoimetamise kiirendamine ja tagaseljaotsuste arvu vähendamine 10 % võrra ELis. Selle tulemusel säästetakse hinnanguliselt 480 miljonit eurot aastas, kuna kodanikud peaksid õiguskaitse peale vähem kulutama.

Taustteave

2020 – komisjon loob tulevikukindluse platvormi, tuginedes REFITi platvormi raames saadud kogemustele

2017 – komisjon avaldab esimese iga-aastase koormusanalüüsi

2017 – komisjon tõhustab REFITi, tagades, et lihtsustamise ja halduskoormuse vähendamise võimalusi võetakse õigusakti hindamisel ja läbivaatamisel alati arvesse. Kõik ELi õigusaktide läbivaatamised on hõlmatud REFITiga ja nende eesmärk on võimaluse korral vähendada halduskoormust ja lihtsustada õigusakte.

2015 – komisjon loob REFITi platvormi; selle volitused lõppesid 31. oktoobril 2019.

2015 – komisjon avaldab uuringu (ABRplus), milles vaadeldakse, kuidas on ELi liikmesriikides kohaldatud 12 tegevusprogrammi meedet ning millisel määral on saavutatud lubatud kasu

2012 – tegevusprogrammi lõppedes jõuab komisjon oma eesmärgini – vähendada ELi õigusaktidest ettevõtjatele tulenevat halduskoormust 25% (hinnanguline aastane kokkuhoid 30,8 miljardit eurot)

2007 – komisjon käivitab tegevusprogrammi, et vähendada ELi õigusaktidest tulenevat halduskoormust. Luuakse kõrgetasemeline töörühm, mis annab nõu rakendamisega seotud küsimustes. Selle soovitused käsitlevad muu hulgas elektrooniliste arvete esitamise edendamist ning mikroettevõtjate vabastamist ELi raamatupidamiseeskirjade kohaldamisest.

2005 – lihtsustamisprogramm hõlmab 164 meedet ajavahemikuks 2005–2009 ning sellest saab komisjoni iga-aastase tööprogrammi osa

2002 – parema õigusloome programm on esimene samm ELi õigusaktide lihtsustamise ja parandamise suunas. Sellega kehtestatakse kohustus teha mõjuhinnanguid ja sidusrühmadega konsulteerida kõigi komisjoni kavandatud uute algatuste puhul

Dokumendid

ELi jõupingutused õigusaktide lihtsustamisel – 2018. aasta koormusanalüüs

REFITi tulemustabel

REFITi tulemustabeli kokkuvõte (2017)

REFITi tulemustabeli kokkuvõte (2016)

REFITi tulemustabel (2016)

Komisjoni teatis: „ELi õigusloome kvaliteet“ (2012)

„Halduskoormuse vähendamise tegevusprogramm Euroopa Liidus – lõpparuanne“

ABRplus uuring – lõpparuanne

Kõrgetasemelise töörühma lõpparuanne „Bürokraatia vähendamine Euroopas – pärand ja tulevikuväljavaated“